BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumlicz Tadeusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Świadomość ryzyka społecznego jako podstawa wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych
Awareness of Social Risk as a Basis for Knowledge about the Social Insurance Scheme
Źródło
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 2017, nr 1 (132), s. 3-16, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
System ubezpieczeń społecznych, Ubezpieczenia społeczne, Ryzyko socjalne
Social insurance system, Social insurance, Social risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest pojęciom ryzyka socjalnego i ryzyka społecznego, a przede wszystkim świadomości ryzyka społecznego. Ma ona zasadnicze znaczenie w racjonalizowaniu polityki społecznej, a w jej ramach przede wszystkim polityki zabezpieczenia społecznego. Sprawne funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych musi się z kolei odnosić do katalogu ryzyk społecznych i ubezpieczeniowych zasad organizacji wspólnot ryzyka. Zdaniem autora badania podejmowane w celu opisu i wyjaśnienia stosunku do ubezpieczeń społecznych mają zmierzać do ustalenia nie tylko opinii na temat obciążeń składkowych na te ubezpieczenia, skali zadowolenia z ewentualnie otrzymywanych świadczeń z tych ubezpieczeń i zaufania do instytucji z nimi kojarzonej. Efektem tych badań powinna być także diagnoza stosunku społeczeństwa do idei i reguł ubezpieczenia społecznego, a zwłaszcza rozpoznanie stopnia zrozumienia konieczności odwoływania się w systemie ubezpieczeń społecznych równocześnie do pojęcia ryzyka społecznego, do ubezpieczeniowej wspólnoty ryzyka i do solidaryzmu. Ważna jest zatem również odpowiedź na pytanie o możliwość ukierunkowania edukacji i komunikacji społecznej obejmującej ten ważny obszar kształtowania stosunków społecznych, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego. (abstrakt oryginalny)

This article is devoted to the social risk concepts, and above all to social risk awa- reness. is is essential in the rationalization of social policy and, above all, social secu- rity policy. e smooth functioning of the social insurance system must in turn refer to the social risks catalog and insurance policies of the organization of risk communities. According to the author, the research undertaken to describe and explain the relation- ship to social insurance is intended to determine not only the opinion on contributions to these insurance policies, the extent of satisfaction with the insurance bene ts they receive and con dence in the institutions associated with them. e result of this re- search should also be the diagnosis of the attitude of society to the ideas and rules of social insurance, and especially the recognition of the degree of understanding in the need to resort to social insurance, while at the same time as the concept of social risk, the insurance community and solidarity. It is also important to answer the question of the possibility of directing education and social communication covering this important area of social relations, which is social security. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. (The) analysis, communication, and perception of Risk, ed. B.J. Gavrick, W.C. Gekler, New York 1991.
 2. Beck U., Społeczenństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004.
 3. Convention and Recommendation Adopted by the International Labour Conference 1919-1966, Geneva 1966.
 4. Knight F.H., Risk, Uncertainly and Profit, Boston 1921.
 5. Kowalewski E., Ryzyko ubezpieczeniowe - podstawowe pojęcia i terminologie, "Prawo Asekuracyjne" 1996, nr 2.
 6. Michalak J., Refleksje nad pojęciem ryzyka, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, z. 1.
 7. Michalak J., Ryzyka społeczne a ochrona ubezpieczeniowa - kilka propozycji nieortodoksyjnych, Poznań 2008.
 8. Social theories of risk, ed. Krimsky S., Golding D., New York 1992.
 9. Szumlicz T., Pojęcie ryzyka społecznego i ubezpieczenie gospodarstwa domowego [w:] Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Serwach, Łódź 2013.
 10. Szumlicz T., "Szkoła" ubezpieczenia społecznego - założenia teoretyczne i konsekwencje praktyczne, Warszawa 2001.
 11. Szumlicz T., "Szkoła" ubezpieczenia społecznego [w:] Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa 2010.
 12. Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne - teoria dla praktyki, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
 13. Więckowska B., Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Warszawa 2008.
 14. Williams Jr. C.A., Head G.L., Principles of Risk Management and Insurance. Vol. 1, Pennsylvania 1981.
 15. Vaughan E.J., Vaughan T.M., Essentials of Insurance: A Risk Management Perspective, New York 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0725
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu