BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatrak Lidia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Istota ryzyka i jego identyfikacja jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w administracji skarbowej
The Essence of Risk and Its Identification as A Key Component of Risk Management Ii The Bodies of Tax Administration
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 471, s. 425-437, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Ryzyko, Administracja skarbowa, Zarządzanie ryzykiem
Risk, Treasure administration, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Administracji skarbowa stoi obecnie przed wyzwaniem zidentyfikowania nowych rodzajów ryzyka. Reforma struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej spowodowała zmiany zachodzące wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu. Czynnościom tym towarzyszą pojawiające się zdarzenia, które są rozpoznawane jako źródła ryzyka i stanowią potencjalną przeszkodę w realizacji celów jednostki. Zagadnienie identyfikacji ryzyka w jednostkach administracji skarbowej stało się pierwszoplanowe - priorytetowe i wymaga podjęcia niezbędnych działań w celu jego ograniczenia i wyeliminowania. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i identyfikacja ryzyka, jego znaczenia i roli w administracji skarbowej. W odpowiedzi na ryzyko przedstawione zostały działania podejmowane względem ryzyka, mające na celu wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk. Do realizacji przyjętego celu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostkach administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem komunikatu ministra finansów w sprawie szczegółowych wytycznych do planowania i zarządzania ryzykiem, a także przepisy prawne. Oryginalność/wartość: identyfikacja ryzyka oraz reakcja na ryzyko mają istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji przez osoby kierujące jednostką(abstrakt oryginalny)

Tax authorities are now facing the challenge to identify new types of risk. The reform of the tax administration, led to changes within the organization and in its surroundings. These actions are accompanied by emerging events that are recognized as a source of risk and are a potential obstacle to the achievement of the objectives of the unit. The issue of risk identification in the bodies of the tax administration has became a foreground - the priority and necessary measures in order to reduce and eliminate it have to be taken. The aim of this study is to present and identify a risk, its importance and role in tax administration. In response to the risk, the presented actions were taken in relation to risk, in order to eliminate negative phenomena. For the realisation of the purpose there was used the analysis method in literature of the subject in the field of risk management across the public sector with particular focus on the message of the Minister of Finance on detailed guidelines for planning and risk management, as well as on the basis of legal provisions. The originality/value: the risk identification and the risk response are important in decision-making by managers of the unit(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwiński K., Grocholski H., 2003, Podstawy audytu wewnętrznego, Link, Szczecin.
 2. Jajuga K., 2007, Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, [w:] Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Jastrzębska M., 2010, Identyfikacja rodzajów ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w jednostkach
 4. samorządu terytorialnego, [w:] Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 5. Jastrzębska M., Zachorowska A., 2010, Zarządzanie ryzykiem procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw, [w:] Logistyka w naukach o zarządzaniu, red. D. Kempny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 6. Jennison B., 2010, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 7. Kaczmarek T.T., 2008, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 8. Kendall R., 1998, Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Liber, Warszawa.
 9. Klonowska A., 2012, Znaczenie koncepcji zarządzania ryzykiem dla administracji podatkowej, Zeszyty Naukowe nr 12, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 10. Knedler K., 2009, Nowe wyzwania dla administracji publicznej, [w:] Zarządzanie w sektorze publicznym - eliminowanie zagrożeń, red. A. Kłopotek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 11. Kokot-Stępień P., 2015, Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 74, t. 1, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.
 12. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem.
 13. Korombel A., 2007, Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin, Warszawa.
 14. Kumpiałowska A., 2011, Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Ocena ryzyka w ramach kontroli zarządczej, C.H. Beck, Warszawa.
 15. Machaczka J., 2001, Podstawy zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 16. Najwyższa Izba Kontroli, 2005, Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, Warszawa, http://www.nik.gov.pl (28.02.2017).
 17. Opolski K., Waśniewski K., 2011, Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa.
 18. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej - Pomarańczowa księga - zarządzanie ryzykiem zasady i koncepcje.
 19. Ronka-Chmielowiec W., 2002, Ubezpieczenia - rynek i ryzyko, PWE, Warszawa.
 20. Rzeczycka A., 2002, Ryzyko bankowe i metody jego ograniczania, PG, Gdańsk.
 21. Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. z 2016 r., poz. 1947.
 22. Wasilewski W., 2010, Zarządzanie ryzykiem w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, red. P. Antonowicz, Sopot.
 23. Waściński T., Krasiński P., 2010, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - elementy systematyki i identyfikacji, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.471.39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu