BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (University of Warsaw, Poland)
Tytuł
Determinants Considered by Polish Seniors when Purchasing Food and Some Durable Goods
Determinanty zachowań nabywczych osób starszych w Polsce przy zakupie artykułów żywnościowych i wybranych dóbr trwałych
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 367-384, tab., bibliogr. 29 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Zachowania nabywcze, Ludzie starsi, Zachowania konsumenta, Produkty żywnościowe, Preferencje zakupowe
Buying behaviour, Elderly people, Consumer behaviour, Food products, Purchase preferences
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D1; D07
streszcz., summ.
Abstrakt
Starzenie się społeczeństw jest procesem powszechnym. Towarzyszy rozwojowi populacji na świecie, chociaż z pewnymi przesunięciami w czasie. Przeobrażenia w strukturach wieku ludności są wynikiem ilościowych i jakościowych zmian w kształtowaniu się takich procesów demograficznych, jak: płodność, umieralność, migracje, które podlegają ogólnym prawom wyjaśnianym przez teorię przejścia demograficznego. Ponadto postępujące zmiany społeczno-gospodarcze, coraz szybszy postęp techniczny, wzrost stopy życiowej ludności, rozwój i osiągnięcia medycyny, przyczyniają się do wydłużenia życia ludzkiego. Konsekwencją powyższych procesów jest szybszy wzrost liczby osób w podeszłym wieku, niż osób nowo narodzonych. Osoby starsze są coraz częściej traktowane jako pożądana i ceniona grupa konsumentów. To nie tylko ważny podmiot konsumpcji, ale także istotny podmiot badawczy. W sferze konsumpcji zwiększający się udział osób starszych i ich emancypacja ekonomiczna, w istotny sposób wpływają zarówno na poziom, jak i strukturę konsumpcji. Celem artykułu jest uchwycenie zachowań nabywczych osób starszych w zakresie podejmowania decyzji konsumenckich. Po krótkim wprowadzeniu, w pierwszej części artykułu skupiono uwagę na wyjaśnieniu pojęcia zachowań konsumenckich i wymienieniu ich podstawowych determinantach. Z kolei w drugiej części opracowania, po omówieniu metodologii badania oraz doboru próby badawczej, uwagę skupiono na najistotniejszych determinantach uwzględnianych przy zakupie artykułów żywnościowych i wybranych dóbr rynkowych, alternatywnych trendach konsumenckich oraz miejscu robienia zakupów przez osoby starsze. (abstrakt oryginalny)

The ageing of societies is a commonplace process. It accompanies the development of the world population, although with different intensity. Age structures undergo transformations because of quantitative and qualitative changes affecting the course of demographic processes such as fertility, mortality, and migration, which are explained by general laws formulated by demographic transition theory. Moreover, human life expectancy is extended by continuing socio-economic changes, increasingly fast technological progress, rising living standard of populations, and advances and achievements of medicine. As a result, the number of elderly people grows faster than the number of births. Elderly persons are increasingly often perceived as a desirable and appreciated group of customers. They are important not only as consumers, but also as an object of research. The increasing proportion of elderly consumers and their economic emancipation have a significant effect on both the level and structure of consumption. The aim of the article is to identify the shopping behaviours of elderly people in terms of consumer decision making. A short introduction is followed by part one of the article, which explains the notion of consumer behaviours and presents their major determinants. In part two, after the research methodology and the selection of the sample are discussed, the key factors affecting the purchases of food articles and selected market goods, alternative consumer trends, and places where older persons do their shopping are analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alders P., Broer D.P., 2005, Ageing, Fertility and Growth, "Journal of Public Economics", Vol. 89, https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.06.001.
 2. Baron A., 1985, Measurement scales and the age-complexity hypothesis, "Experimental Aging Research: An International Journal Devoted to the Scientific Study of the Aging Process", Vol. 11, https://doi.org/10.1080/03610738508259187.
 3. Beauvoir S., 2011, Starość [Old Age], Wydawnictwo Czarna Owca, Warsaw.
 4. Cambell C., 2008, Zakupy, spędzanie czasu wolnego i wojna płci [Shopping, Pleasure and the Sex War] [in:] P. Sztompka and M. Bogunia-Borowska (Eds), Socjologia codzienności [Sociology of the Everyday], Wydawnictwo Znak, Kraków.
 5. Cox D.F., Kollat D.T., Blackwell R.D., 1968, Consumer Behavior, Holt, Reinhart, Winston, New York-Chicago.
 6. Demographic changes report_FINAL, https://community.oecd.org/servlet/JiveServlet/previewBody/39889-102-5-78584/Demographic_changes_report_FINAL.pdf.
 7. Golinowska S., 2012, Srebrna gospodarka i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania [Silver economy], Vol. 1, Kraków.
 8. Gunter B., 1998, Understanding the Older Consumer, Routledge, London, https://doi.org/10.4324/9780203135228.
 9. Kohlbacher F., Herstatt C. (eds), 2011, The Silver Market Phenomenon. Marketing and Innovation in the Aging Society, Springer, Berlin-Heidelberg.
 10. Lipovetsky G., 2006, Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d'hyperconsommation, Éditions Gallimard.
 11. Mano H., Elliott M.T., 1997, Smart Shopping: The Origins and Consequences of Price Saving, "Advances in Consumer Research", No. 24.
 12. Morgan L.A., Kunkel S.R., 2011, Ageing, Society, and the Life Course, Springer, New York.
 13. Ostlund B., 2011, Silver age innovators: A new approach to old users [in:] F. Kohlbacher, C. Herstatt (Eds), The Silver Market Phenomenon. Marketing and Innovation in the Aging Society, Springer, Berlin-Heidelberg.
 14. Pasupathi M., Loeckenhoff C.E., 2002, Ageist behavior [in:] T.D. Nelson (Eds), Ageism. Stereotyping and Prejudice against Older Person, The MIT Press, Cambridge Mass.
 15. Peterson P.G., 1999, Grey Down. How the Coming Age Wave will Transform America - and the World, Random House, New York.
 16. Reformat B., 2013, The Idea of Smart Shopping - The Generation of Smart Consumers, Studia Ekonomiczne, No. 149.
 17. Rószkiewicz M., 2006, Prognozy demograficzne dla polskiej populacji osób starszych [Demographic Projections for Polish Elderly Population], "Psychogeriatr Pol", nr 3.
 18. Schaffnit-Chatterjee C., 2007, How Will Senior Germans Spend Their Money? The Interplay of Demography, Growth and Changing Preferences, "Deutsche Bank Research", March.
 19. Schindler R.M., 1998, Consequences of perceiving oneself as responsible for obtaining a discount. Evidence for smart shopper feelings, "Journal of Consumer Psychology", Vol. 7, No. 4, https://doi.org/10.1207/s15327663jcp0704_04.
 20. Sztumski J., 1999, Socjologia pracy [Sociology of Work], GWSH, Katowice.
 21. Withers G., 2002, Population Ageing and the Role of Immigration, "The Australian Economic Review", Vol. 35, No. 1, https://doi.org/10.1111/1467-8462.00228.
 22. van de Kaa D.J., 2003, The Idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries, "The Japanese Journal of Population", Vol. 1. No. 1.
 23. World Populations Prospects, UN, Department of Economic and Social Affairs, www.esa.un.org/wpp
 24. Zalega T., 2012, Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele [Consumption. Determinants, theories and models], PWE, Warsaw.
 25. Zalega T., 2013a, Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku [New Trends and Megatrends in the Households' Consumption Behaviour in the 21st Century], "Konsumpcja i Rozwój" No. 2(5).
 26. Zalega T., 2013b, Smart shopping - nowy trend konsumencki [Smart shopping: A new consumer trend], "Handel Wewnętrzny" nr 6 (347).
 27. Zalega T., 2015, Konsumpcja osób starszych w Polsce [Consumption among Elderly People in Poland], "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 42, red. M.G. Woźniak, wyd. UR, Rzeszów.
 28. http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050.
 29. http://www.deloitte.com/assets/dcom-Global/Local%20Assets/Documents/Consumer%20Business/8664A_Consumer2020_sg8.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu