BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozkwitalska Małgorzata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Miejsce uczenia się w naukach o zarządzaniu
The Role of Learning in Management Sciences
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 11-23, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Uczenie się, Organizacje uczące się, Zarządzanie wiedzą, Nauki o zarządzaniu
Studying, Learning organisations, Knowledge management, Management sciences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz z rozwojem nauk o zarządzaniu rośnie znaczenie, jakie przypisuje się uczeniu się pracowników i organizacji. Celem rozważań jest wyjaśnienie postrzegania istoty i funkcji uczenia się w naukach o zarządzaniu w przekroju ich głównych nurtów. Autorka dokonuje przeglądu głównych podejść, koncepcji i nurtów, aby wskazać na rolę problematyki uczenia się. Rozważania prowadzone są w układzie chronologicznym, z wyodrębnieniem koncepcji wiążących się z erą przemysłową i informacyjną. Podjęto też próbę określenia, jak nowe wyzwania związane z tzw. przemysłem 4.0 wpłyną na postrzeganie istotności uczenia się w naukach o zarządzaniu. Autorka wskazuje, iż od narodzin dziedziny problematyka uczenia się była w niej obecna i istotna przechodząc transformację od optyki jednostek do perspektywy organizacji. Problematyka ta na trwałe zagościła w naukach o zarządzaniu. Wydaje się też, iż czwarta rewolucja przemysłowa może zaowocować nową koncepcją, w której uczenie się będzie odgrywało kluczową rolę. (abstrakt oryginalny)

The role of an employee and organizational learning in management sciences has grown over the years. The aim of the paper is to explain how learning, its essence and function, are perceived in management sciences with regard to its main currents. The author overviews the main ideas, currents and concepts to indicate the importance of the learning phenomenon. The discourse reflects a chronological approach where concepts related to industrial and information ages are distinguished. The author also attempts to specify how challenges imposed by Industry 4.0 will impact on the role of learning in management sciences. The author points out that although the learning issue has been present and vital in the field since its very beginning, it has undergone transition from an individual to organizational lens. It appears that Industry 4.0 may bring a new concept where learning will have a crucial role. Keywords: learning; organizational learning; learning organization; knowledge management; management concepts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, S.J. i Fukami, C. (2009), Past, present and future perspectives of Management Learning, Education and Development, [w:] Armstrong, S.J. i Fukami, C. V. (red.), The SAGE Handbook of Management Learning, Education and Development, Sage Publications, New Delhi.
 2. Bratnicki, M. (2008), Trwałość i elastyczność organizacyjnego uczenia się, [w:] Jaremczuk, K. (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości. Różnorodność i jedność, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
 3. Cyert, R.M. i March, J.G. (1963), Behavioural Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 4. Dzikowska, M. i Gorynia, M. (2012), Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?, "Gospodarka Narodowa", vol. 4 nr 248.
 5. Glińska-Neweś, A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności " Dom Organizatora", Toruń.
 6. Godziszewski, B. (2010), Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Stankiewicz, M.J. (red.), Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń.
 7. Jemielniak, D. (2012), Zarządzanie wiedzą. Podstawowe pojęcia, [w:] Jemielniak, D. i Koźmiński, A. K., Zarządzanie wiedzą, Oficyna a Wolters Kluwer buisness, Warszawa.
 8. Korpiaho, K., Päiviö, H. i Räsänen, K. (2007), Anglo-American forms of management education: A practice-theoretical perspective, "Scandinavian Journal of Management", vol. 23 nr 1.
 9. Kożuch, B. i Kożuch, A. (2008), Podstawy organizacji i zarządzania, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania w Krakowie, Fundacja Współczesne Zarządzanie w Białymstoku, Kraków.
 10. Król, H. (2014), Transformacja pracy i funkcji personalnej, [w:] Ludwiczyński, A. and Król, H. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
 11. Lien, B.Y.-H., Hung, R.Y., McLean, G.N. (2007), Organizational learning as an organization development intervention in six high- technology firms in Taiwan: An exploratory case study, "Human Resource Development Quarterly", vol. 18 nr 2.
 12. Nogalski, B., Karpacz, J. i Wójcik-Karpacz, A. (2014), Organizacyjne uczenie się w perspektywie relacji międzyorganizacyjnych, [w:] Koźmiński, A. i Latusek-Jurczak, D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer buisness, Warszawa.
 13. Obłój, K. (2011), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 14. Olejniczak, K., Płoszaj, A. i Rok, J. (2012), Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą - przegląd koncepcji przegląd koncepcji, [w:] Olejniczak, K. (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 15. Osbert-Pociecha, G. (2011), Proces organizacyjnego uczenia się jako sposób na niepewność, "Master of Business Administration", vol. 3.
 16. Peters, T.J. i Waterman, R.H. (1982), In Search of Excellence. Lessons from America's Best Run Companies, Harper & Row Publishers, New York.
 17. Reynolds, M. (1998), Reflection and critical reflection in management learning, "Management Learning", vol. 29 nr 2.
 18. Roper, L., Pettit, J. (2002), Development and the learning organisation: An introduction, "Development in Practice", Taylor & Francis Group, vol. 12 nr 3-4.
 19. Schwab, K. (2016), The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, Davos.
 20. Toffler, A. (1985), Trzecia Fala, PIW, Warszawa.
 21. Venables, M. (2016), Are we there yet?, "Works Management", vol. 69 nr 3.
 22. Zając, C. (2014), Skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse", vol. 12 nr 1.
 23. Zakrzewska-Bielawska, A. (2014), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, vol. 27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu