BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciocha Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Reguły fiskalne a kryzys zadłużeniowy w krajach Unii Europejskiej
Fiscal Rules vs. Debt Crisis in the European Union Countries
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 1 (30), s. 42-53, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Reguły fiskalne, Kryzys zadłużeniowy
Public debt, Fiscal rules, Indebtedness crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza realizacji reguł fiskalnych w krajach Unii Europejskiej. W latach 2008-2015 stan finansów publicznych większości krajów europejskich, zwłaszcza krajów strefy euro, pogorszył się w drastyczny sposób. W okresie tym średni poziom deficytu sektora finansów publicznych w Unii Europejskiej wyniósł prawie 7% PKB, a dług publiczny w 2014 r. kształtował się na poziomie ponad 85% PKB (dla krajów strefy euro wskaźnik ten wynosił 92% PKB). Wartości te znacznie przekraczają obowiązujące kryteria zadłużeniowe zawarte w traktacie z Maastricht, co wskazuje na brak dyscypliny fiskalnej wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Podstawową przyczyną naruszenia kryteriów zadłużeniowych był kryzys finansowy, którego początek datowany jest na 2008 rok. W warunkach recesji większość państw w celu ożywienia gospodarki zdecydowała się na poluzowanie polityki fiskalnej, co związane było bezpośrednio ze wzrostem wydatków publicznych. Sytuacja gospodarcza uległa pewnej poprawie, jednak działania te spowodowały wzrost deficytów budżetowych, co w konsekwencji przełożyło się na wzrost długu sektora finansów publicznych. Pracę oparto na analizie literatury przedmiotu, a także na analizie danych statystycznych pochodzących z Europejskiego Urzędu Statystycznego i Komisji Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyze the implementation of fiscal rules in the countries of the European Union. In the years 2008-2015, the state of public finances of most European countries, especially euro area countries, has deteriorated dramatically. In this period, the average level of the public finance sector deficit in the European Union reached almost 7% of GDP and public debt in 2014 was over 85% of GDP (92% of GDP for euro area countries). The main cause of the violation of the rules was the financial crisis, dated to 2008. Under conditions of recession, most states in order to revive the economy decided to loosen fiscal policy, which was directly related to increased public spending. The work was based on the analysis of the literature of the subject, analysis of statistic data from the European Statistical Office and the European Commission.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank of International Settlements, 2010, The future of public debt: Prospects and implications, Switzerland.
 2. Biuro Analiz Sejmowych, 2010, Reguły fiskalne, Warszawa.
 3. European Commission, Fiscal rules database, http://ec.europa.eu (dostęp 1.02.2016).
 4. European Commission, 2009, Public finance in EMU, European Economy, no. 5.
 5. European Commission, The corrective arm, http://ec.europa.eu (dostęp 28.01.2017).
 6. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp 28.01.2017).
 7. International Monetary Fund, 2015, Fiscal Monitor. Now Is the Time. Fiscal Policies for Sustainable Growth, Washington.
 8. Kopits G., Symansky S., 1998, Fiscal policy rules, IMF Occasional Paper, no. 162.
 9. Kosek-Wojnar M., Owsiak S., Surówka K., 1995, Podstawy teorii finansów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 10. Marchewka-Bartkowiak K., 2012, Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych, Ekonomia i Prawo, t. X, nr 3.
 11. Ministerstwo Finansów, Rzeczpospolita Polska, 2011, Przestrzeganie kryterium fiskalnego w państwach strefy euro, Warszawa.
 12. Moździerz A., 2010, Kontrowersje wokół zaciągania długu publicznego z perspektywy kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 141, Poznań.
 13. Osiatyński J., 2006, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, War- szawa.
 14. Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Patrzałek L. (red.), 2015, Polityka fiskalna w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Szkudlarek P., 2013, Kryzys finansów publicznych w Unii Europejskiej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 32.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.1.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu