BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamik Anna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Mapowanie wiedzy o kapitale relacyjnym na przykładzie partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw
Knowledge Mapping of Organization's Relational Capital on the Example of Strategic Partnering of SMEs
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 37-50, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Mapowanie wiedzy, Partnerstwo strategiczne, Kapitał relacyjny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Knowledge mapping, Strategic partnership, Relational capital, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie rośnie zapotrzebowanie na usystematyzowanie wiedzy o eksploatowaniu relacji współpracy i kapitału relacyjnego przedsiębiorstw. Rozwiązaniem tego problemu jest mapowanie wiedzy na mapach wiedzy. Ich tworzenie i analizowanie ułatwia transfer i skuteczne wykorzystywanie zdobytych danych, informacji oraz wiedzy. Partnerstwo strategiczne jest skuteczną formą realizowania współpracy i budowy kapitału relacyjnego, dlatego przydatne jest ukazanie i przeanalizowanie na jego przykładzie możliwości, jakie daje organizacjom mapowanie wiedzy o ich relacjach międzyorganizacyjnych. Celem opracowania jest ukazanie przydatności mapowania partnerstwa strategicznego dla celów uporządkowania wiedzy o kapitale relacyjnym przedsiębiorstw. Analizy teoretyczne zobrazowano przykładami map wiedzy (mapy poznawczej i mapy przyczynowo-skutkowej) przygotowanych w oparciu o badania empiryczne partnerstwa strategicznego MSP. (abstrakt oryginalny)

There is growing a need of systematize knowledge about the exploitation of collaborative relationships and companies' relational capital. The solution to this problem is knowledge mapping. Map of knowledge can help in creation and effective use of acquired data, information and knowledge. The strategic partnering is an effective form of cooperation and implementation of relational capital, so it is useful to present opportunities offered by strategic partnering map of knowledge. The aim of the study is to show the usefulness of mapping a strategic partnership for the purpose of organizing knowledge about companies relational capital. Theoretical analysis are illustrated by examples of knowledge maps (cognitive map and casual map) prepared on the basis of empirical studies of the strategic partnership of SMEs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A. (2008), Kumulowanie wiedzy organizacyjnej poprzez związki współpracy [w:] A. Glińska-Neweś (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy rozwoju organizacji; Dom Organizatora, Toruń.
 2. Adamik A. (2015), Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1199, seria Rozprawy Naukowe Z. 484, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 3. Adamik A. (2016), The mechanism of building competitiveness through strategic partnering [w:] Management, University of Zielona Góra, vol. 20, no. 1.
 4. Bhanushali S.G. (2010), Managing 21st Century Organisation. Global Media, Mumbai.
 5. Borghoff U.W., Pareschi R. (1998), Information technology for knowledge management. Springer-Verlag, New York.
 6. Buloch S., Taylor M. (2010), Partnership working. Policy and practice, The Policy Press, University of Bristol.
 7. Czakon W. (2008), Istota i przejawy kompetencji relacyjnej. [w:] A. Kaleta i K. Moszkowicz (red), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 8. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa, Wolters Kluwer Business.
 9. Davenport T.H., Prusak L. (1998), Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press, Boston.
 10. Deering A,. Murphy A. (2003), The Partnering Imperative. Making Business Partnership Work, John Wiley&Sons Ltd., Intoduction .
 11. Eppler M.J. (2003), Making Knowledge visible through knowledge maps: concepts, elements, cases [w:] C.W. Holsapple (red.): Handbook on Knowledge Management. Springer, New York.
 12. Grey D. (1999), Knowledge mapping: a practical view. 1999 (źródło elektroniczne), cyt. za: Liebowitz J.: Linking social network analysis with the analytic hierarchy process for knowledge mapping in organizations, [w:] E. Tsui (red.): Technology in Knowledge Management. Emerald Group Publishing Ltd., Bradford, 2005.
 13. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 14. Kaiser F.M. (2011), Interagency Collaborative Arrangements and Activities: Types, Rationales, Considerations, "Congressional Research Service 7-5700", R41803.
 15. Kale P., Singh H., Perlmutter H. (2000), Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances: Building Relational Capital, "Strategic Management Journal", vol. 21
 16. Klimas P. (2014), Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 17. Krupski, R. (2014), Zasoby niematerialne jako główny składnik strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym i nieprzewidywalnym otoczeniu, "Organizacja i Kierowanie", IA (159).
 18. Lank E. (2006), Collaborative Advantage. How Organizations Win by Working Together, Palgrave, Macmillan.
 19. Mattessich P.W., Murray-Close M., Monsey B.R. (2001), Collaboration: What Makes It Work, Amherst H. Wilder Foundation, Saint Paul.
 20. Niemczyk, J ., Stańczyk-Hugiet, E. i Jasiński, B. (red.) (2012). Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. Warszawa: CH Beck.
 21. Plumley, D. (2003), Process-based knowledge mapping: A practical approach to prioritising knowledge in terms of its relevance to a business or KM objective. Knowledge Management Magazine (wydanie elektroniczne).
 22. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 23. Schutte M., Snyman M.M.M. (2006), Knowledge flow elements within a context - a model. "South African Journal of Information Management", vol. 8, nr 2 (wydanie elektroniczne)
 24. Snowden D. (2005), Dowiedz się co wiesz: język i narzędzia do tworzenia mapy wiedzy, [w:] Ch. Evans: Zarządzanie wiedzą. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 25. van Winkelen C. (2010), Deriving Value from Inter-organizational Learning Collaborations, "The Learning Organization", vol. 17, no 1.
 26. Wexler M.N. (2001), The who, what and why of knowledge mapping. "Journal of knowledge Management", vol. 5, nr 3.
 27. Zhuge H. (2006), Knowledge flow network planning and simulation. "Decision Support Systems", vol. 42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu