BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska), Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Struktura nakładów inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce - ujęcie porównawcze
Structure of Investment Outlays on Fixed Assets of Agriculure Enterprises In Poland - a Comparative Approach
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 282-288, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Nakłady inwestycyjne, Środki trwałe w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo handlowe, Przedsiębiorstwo rolne, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Wyniki badań
Capital expenditure, Fixed assets in enterprise, Commercial enterprises, Agricultural enterprises, Industrial enterprises, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G32, Q14
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena struktury nakładów inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce na tle innych rodzajów działalności. Założono, że przedsiębiorstwa przemysłowe z uwagi na znaczenie aktywów trwałych dla działalności operacyjnej oraz specyfikę cyklu produkcyjnego będą się cechowały podobną do przedsiębiorstw rolniczych strukturą nakładów inwestycyjnych, natomiast przedsiębiorstwa handlowe - odmienną. Badania przeprowadzono wykorzystując dane publikowane przez GUS w publikacji Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to evaluate the structure of investment outlays on fixed assets of agriculture enterprises in Poland, compared to the other types of activity. It was assumed that industry enterprises, due to the importance of fixed assets for operating activity and the specificity of the production cycle, would be characterized by a similar structure of investment outlays on fixed assets among agriculture enterprises, whereas the trading enterprises were different. The research was carried out using data published by the Central Statistical Office in the publication Financial Results of Economic Entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babuchowska Karolina, Renata Marks-Bielska. 2012. Inwestycje w gospodarstwach rolnych. [W] Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej, 85-114. Toruń: Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu.
 2. Duda Joanna, Anna Wolak-Tuzimek. 2009. "Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2008". Ekonomia Menedżerska 6: 105-117.
 3. Filipiak Tadeusz. 2014. "Nakłady inwestycyjne a wyniki ekonomiczne gospodarstw warzywniczych". Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 109-114.
 4. Franc-Dąbrowska Justyna. 2010. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 5. Gołębiewska Barbara. 2010. "Inwestycje i źródła ich finansowania gospodarstwach o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem". Roczniki Naukowe SERiA XII (3): 88-92.
 6. GUS. 2007-2016. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006, ..., 2015 roku. Warszawa.
 7. Jucherski Andrzej, Krzysztof Król. 2013. "Obciążenie i nasycenie produktu i ziemi wartością oraz mocą środków mechanizacji w wybranych górskich gospodarstwach mlecznych". Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (79): 41-50.
 8. Kata Ryszard. 2010. "Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej". Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9 (3): 145-156.
 9. Kocira Sławomir. 2008. "Wpływ technicznego uzbrojenia procesu pracy na nadwyżkę bezpośrednią w gospodarstwach rodzinnych". Inżynieria Rolnicza 4 (102): 375-380.
 10. Kulawik Jacek. 1996. "Kredytowanie rolnictwa". Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 401: 15-18.
 11. Kusz Dariusz. 2012. "Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania procesu modernizacji rolnictwa". Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (2): 53-67.
 12. Kusz Dariusz. 2009. "Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007". Roczniki Naukowe SERiA XI (2): 131-136.
 13. Mandziuk Renata, Przemysław Nawra, Jolanta Ossowska. 2016. "Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw". Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 1 (79): 545-553.
 14. Mądra Magdalena. 2009. "Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych». Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 273-278.
 15. Mikołajczyk Jarosław. 2009. "Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach indywidualnych według wielkości ekonomicznej w świetle polskiego FADN". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 96 (3): 182-190.
 16. Nowak Anna, Agnieszka Kamińska. 2013. "Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103:17-27.
 17. Poczta Walenty. 2010. ,,Przemiany w rolnictwie". [W] Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, 11. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 18. Rosłon Jolanta, Daniel Ciupiński. 2014. "Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiębiorstw'. Zarządzanie i Finanse 12 (3):183-194.
 19. Sobczyński Tadeusz. 2009. "Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 9 (24): 159-168.
 20. Sulewski Piotr. 2005. "Inwestycje a wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych". Roczniki Naukowe SERiA VII (1): 233.
 21. Wójcicki Zdzisław. 2014. "Analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych gospodarstw rodzinnych". Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (83): 5-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3264
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu