BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lanovenko Igorʹ (Akademiâ Truda, Socialʹnyh Otnošenij i Turizma, Kiev)
Tytuł
Socialʹno-psihologičeskie osnovy izučeniâ pravoporâdka kak sistemnogo obŝestvennogo fenomena
Socio-psychological Fundamentals of Law and Order Studying as Public Phenomenon System
Społeczno-psychologiczne podstawy systemu egzekwowania prawa jako elementu systemu publicznego
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 398-406, bibliogr. 10 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Psychologia społeczna, Społeczeństwo, Praworządność, Bezpieczeństwo publiczne, Prawo do rozwoju
Social psychology, Society, Rule of law, Public security, Right to development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K00
rez., streszcz., summ.
Abstrakt
Praworządność, jako zjawisko systemowej organizacji życia społecznego, jest przedstawiona jako specyficzny element rzeczywistości społeczno-psychologicznej, która nie tylko stwarza możliwość, ale także wymusza konieczność analizy naukowej. Pojęcie praworządności jest zgodne z koncepcją państwa, rządu, obejmuje jednak nie tylko instytucjonalne, ale wielowymiarowe i psychologiczne aspekty. Dynamika praworządności jest ściśle skorelowana z trendami rozwoju społecznego, zmianami stanu psychiki społecznej, uwarunkowaniami kulturowymi, humanizacją i dehumanizacją polityki prawnej w pewnym historycznym etapie. W artykule autor przedstawił wizję społeczno-psychologicznej zawartości poszczególnych aspektów praworządności. W szczególności zwrócił uwagę na rolę ustawodawcy uzyskującego mandat dla regulacji normatywnych. W zakresie środków ochrony bezpieczeństwa publicznego stwierdzono, że nieprzemyślane, epistemologicznie nieuzasadnione reguły okazują się często bardziej szkodliwe niż narzucane odgórnie dekrety. W ramach dyskursu społeczno-psychologicznego i bazując na paradygmacie humanistycznym, bezpieczeństwo ludzkie opiera się na stabilnej podstawie prawnej zdolnej do zapewnienia warunków samorealizacji. Ochrona jednostki jako wartości społecznej, zapewnienie jej prawa do rozwoju i szczęścia jest najważniejszym warunkiem dla kształtowania, nie tyle formalnego, co rzeczywistego prawa i porządku. (abstrakt oryginalny)

The law and order, as a phenomenon system of organization public life, presented as a special socio-psychological reality, which contemplate not only ability, but also needs of its scientific analysis. The concept of law and order similar with concept of state, government, however, has not only institutional and multi-dimensional psychological aspects of its content. Dynamics of law and order is tightly correlates with trends of social development, changing of mental status, cultural terms, humanization or dehumanization of legal policy at definitely historical stage. In the presented article, the author's vision of socio-psychological content of the individual boundaries of law and order is defined. In particular the attention to the role of the legislator getting the "obligation" for its normative regulation is paid. With protection of position of public safety there is an output that unreasoned, epistemologically unjustified rule-making is often as, if not more than damaging than the evil, which generated "power decree". In the frame of the socio-psychological discourse and basing on the humanistic paradigm, safety of human is based on the sustainable legal fundament which can make real creation and conditions compliance for self-actualization. Protection of the individual as a social value, ensuring its right for development and happiness, in our opinion is the most important condition for the formation not formal but the true law and order. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Бeккаpиа Ч. O пpecтуплeниях и наказаниях /Биoгpафичecкий oчepк и пepeвoд книги Бeккаpиа «O пpecтуплeниях и наказаниях» пpoф. М.М. Иcаeва. - Мocква: Юpидичecкoe издатeльcтвo HKЮ CCCP, 1939. - 413 c.
  2. Eвpoпeйcкoe пpавo в oблаcти пpав чeлoвeка (Пpактика и кoммeнтаpии) / Джeниc М., Keй P., Бpeдли Э.; Пep. c англ. A. Иванчeнкoв. Пpава чeлoвeка. Ин-т пo Koнcтитуциoннoй и Закoнoдатeльнoй Пoлитикe. Мocква; Будапeшт: Пpава чeлoвeка. Ин-т пo Koнcтитуциoннoй и Закoнoдатeльнoй Пoлитикe. 1997. - 608 c.
  3. Игepинг P. Бopьба за пpавo / P удoльф фoн-Игepинг / Пepeвoд c нeмeцкoгo П.П. Boлкoва. - Изданиe K.T. Coлдатeнкoгo. - Мocква: Tипoгpафия Гpачeва, 1874. - 77 c.
  4. Ланoвeнкo І.І. Cуcпiльнo-нeбeзпeчна дeвiантна пoвeдiнка та coцiальнo-пcихoлoгiчнi завдання її кopeкцiї у кpимiнальнoму пoкаpаннi / І.І. Ланoвeнкo // Bicник Чepнi- гiвcькoгo нацioнальнoгo пeдагoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi T.Г. Шeвчeнка [Teкcт]. Bип. 128 / Чepнiгiвcький нацioнальний пeдагoгiчний унiвepcитeт iмeнi T.Г. Шeвчeнка; гoл. peд. Hocкo М.O. - Чepнiгiв: ЧHПУ, 2015. - 320 c. (Cepiя: Пcихoлoгiчнi науки). - C. 156-159.
  5. Hазаpян A.П. Интeллeкт вo вceлeннoй: Иcтoки, cтанoвлeниe, epcпeктивы. Oчepки мeждиcциплинаpнoй тeopии пpoгpeccа / Poccийcкий oткpытый унивepcитeт. - М.: Heдpа, 1991. - 222 c.
  6. Паpыгин Б.Д. Coциальная пcихoлoгия. Пpoблeмы мeтoдoлoгии, иcтopии и тeopии. - CПб.: ИГУП, 1999. - 592 c.
  7. Xазpатoва H.B. Пcихoлoгiя вiднocин ocoбиcтocтi й дepжави: Мoнoгpафiя. - Луцьк: PBB «Beжа» Boлин. дepж. ун-ту iм.. Лeci Укpаїнки, 2004. - 276 c.
  8. Фeйepбах П.Й.A. Угoлoвнoe пpавo / Пep. П. Лoдия, П. A. Пoлoнcкoгo и P. Цeбpикoва. - Kн. 1.: Филocoфичecкая, или Bceoбщая чаcть угoлoвнoгo пpава. - CПб.: Мeдицинcкая типoгpафия, 1810. - 616 c.
  9. Штoмпка П. Coциальныe измeнeния как тpавма // Coциc. - 2001. - № 1. - c. 6-16.
  10. Штoмпка П. Coциoлoги coциальных измeнeний / Пep. c англ. - М.: Acпeкт-Пpecc, 1996. - 416 c.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
ukr
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu