BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołno Olga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Bujak Adam (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Problemy pomiaru efektywności funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości
The Efficiency of the Accounting Information System - the Problems of Measurement
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 31-39, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Efektywność, Pomiar efektywności, System informacyjny rachunkowości, Wskaźniki efektywności
Effectiveness, Efficiency measurement, Accounting information system, Effectiveness ratios
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Zdefiniowanie pojęcia efektywność, wskazanie problemów, jakie wiążą się z określaniem efektywności w odniesieniu do sposobu funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości oraz zaproponowanie metod jej pomiaru. Metodologia badania - Dokonano przeglądu literatury przedmiotu, w tym aktów prawnych, zastosowano również metodę dedukcji. Wynik - Zdefiniowano pojęcie efektywności, a także zaproponowano wskaźniki, które mogą zostać wykorzystane w praktyce gospodarczej do pomiaru efektywności systemu informacyjnego rachunkowości w przedsiębiorstwach. Oryginalność/wartość - Za pomocą odpowiednio dobranych i obliczonych wskaźników kadra kierownicza przedsiębiorstw uzyskuje użyteczne informacje, które mogą być wykorzystane w procesie decyzyjnym do udoskonalenia funkcjonowania systemu rachunkowości, w tym redukcji kosztów, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w ogólnym poziomie efektywności mierzonym w skali całego przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Purpose - It was defined the concept of efficiency and indicated the problems that are associated with the determination of efficiency of the accounting information system. It was also proposed methods to measure it. Design/methodology/approach - It was reviewed of literature on the subject, including legislation, also used the method of deduction. Findings - In the article defined the concept of efficiency and proposed indicators that can be used in practice to measure the efficiency of the accounting information system in enterprises. Originality/value - By using selected of the proposed indicators executives of companies obtains useful information that can be used in the decision-making process to improve the functioning of the accounting information system. That can cause the cost reduction that should be reflected in the overall level of efficiency of the entire enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bomber, Z., Telep, J. (red.) (2004). Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo WSE w Warszawie.
 2. Feltham, G.A. (1968). The Value of Information. The Accounting Review, October.
 3. Gabrusewicz, W., Kamela-Sowińska, A., Poetschke, H. (2002). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE.
 4. Gladen, W. (2011). Performance Measurement. Controlling mit Kennzahnlen. Wiesbaden: Gabler Verlag.
 5. Ilczuk, J., Jerczyńska, M., 1979, Efektywność systemów informatycznych zarządzania, Warszawa, PWE.
 6. Jaruga, A., Idzikowska, G., Ignatowski, R. (1995). Rachunkowość finansowa. Łódź: Towarzystwo Gospodarcze RaFiB.
 7. Jerzemowska, M. (red.) (2013). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 8. Kachniarz, M. (2012). Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 9. Nowak, E. (2016). Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
 10. Perenc, J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Akademia Ekonomiczna Placet.
 11. Pszczołowski, T. (1976). Zasady sprawnego zarządzania. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 12. Rudkowska, A. (2013). Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 11 (1, cz. 4).
 13. Sierpińska, A. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: Dom Organizatora.
 14. Sierpińska, M., Jachna, T. (1999). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Skoczylas, W., Waśniewski, P. (2016). Teoretyczne podstawy pomiaru dokonań. W: A. Niemiec (red.), System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach. Warszawa: CeDeWu.
 16. Skrzypek, E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 17. Stefanowicz, B. (2004). Informacja. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 18. Szymczak, M. (red.) (1992). Słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa: PWN.
 19. The Evaluation of Socio-Economic Programmes (2003). London: Tavistock Institute.
 20. Turyna, J. (1997). System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 21. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu