BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybek Olga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zysk na okazyjnym nabyciu czy ujemna wartość firmy?
A Bargain Purchase Gain or Negative Goodwill ?
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 41-48, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Połączenia jednostek gospodarczych, Zysk, Ujemna wartość firmy
Business combinations, Profit, Negative goodwill
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Prezentacja rozważań na temat treści ekonomicznej nadwyżki wartości godziwej przejętych aktywów netto nad cenę ich nabycia. Metoda badania - Studia literatury przedmiotu oraz analiza aktów prawa rachunkowości. Wynik - Nadwyżka wartości godziwej przejętych aktywów netto ponad cenę ich nabycia w swej istocie może stanowić zysk na okazyjnym nabyciu lub ujemną wartość firmy, rozumianą jako wypływ przyszłych korzyści ekonomicznych niemożliwych do odrębnego ujęcia na moment rozliczenia transakcji połączenia. Wierne odzwierciedlenie w rachunkowości efektów transakcji połączenia wymaga analizy okoliczności dokonania transakcji i oceny, która ze wskazanych kategorii spowodowała wystąpienie omawianej nadwyżki. Przepisy prawa rachunkowości nie dopuszczają jednak możliwości wyboru w tym zakresie. Wartość - Podjęto próbę sformułowania definicji ujemnej wartości firmy jako kategorii przeciwstawnej do wartości firmy oraz wskazano na zniekształcanie sprawozdań finansowych przez sztywne rozwiązania prawne, niekoniecznie odzwierciedlające skutki ekonomiczne transakcji.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper presents the reflections on economic content of the excess of fair value of net assets acquired in a business combination over the purchase price. Methodology - Literature review and analysis of accounting law. Findings - The excess of fair value of acquired net assets over cost should be consider as a gain from a bargain purchase or as a negative goodwill, that is future expenses that are not individually identified on the date of acquisition. Faithful representation of the results of business combination needs to reflect circumstances of the transaction and to analyze which of these categories in fact occurred. Nonetheless, accounting law does not permit any choice in this issue. Originality/value - The author defines negative goodwill as the opposite to goodwill and points out that accounting law in this matter does not provide true and fair view of financial statements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carvahlo, C., Rodrigues, A.M., Ferreira, C. (2016). The Recognition of Goodwill and Other Intangible Assets in Business Combinations - The Portuguese Case. Australian Accounting Review, 76 (26), 4-20.
 2. Comiskey, E.E., Clark, J.E., Mulford, Ch.W. (2010). Is Negative Goodwill Valued by Investors? Accounting Horizons, 24 (3), 333-353.
 3. Comiskey, E.E., Mulford, Ch.W. (2011). Changes in Accounting for Negative Goodwill: New Insight into Bargain Purchase Transactions. Why sell for Less Than Fair Value? Atlanta: Georgia Tech Financial Analysis Lab.
 4. De Moville, W., Petrie, A.G. (1989). Accounting for a Bargain Purchase in a Business Combination. Accounting Horizons, September, 38-43.
 5. Dobija, M. (2005). Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 6. Dotkuś, W. (2014). Rachunkowość jako dyscyplina naukowa oraz jej służebna rola, jaką pełni w życiu gospodarczym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 372, 73-81.
 7. FASB. Pobrano z: http://www.fasb.org/summary/stsum157.shtml (11.02.2017).
 8. Gorynia, M. (2007). Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej. W: Studia nad transformacją i internacjonalizacją polskiej gospodarki. Warszawa: Difin.
 9. Janowicz, M. (2013). Prawne połączenia spółek publicznych w 2011 roku w ich sprawozdaniach finansowych - wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61 (1), 57-70.
 10. Ketz, J.E. (2005). Negative Goodwill: An M&A "Fix" That Doesn't Work. The Journal of Corporate Accounting and Finance, 16 (2), 47-50.
 11. Low, J., Kalafut, P.C. (2004). Niematerialna wartość firmy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 12. Maruszewska, E.W. (2014). Potrzeba harmonizacji regulacji polskiej Ustawy o rachunkowości ze standardami międzynarodowymi w zakresie ujemnej wartości firmy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 190.
 13. MSSF 3. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 Połączenia jednostek gospodarczych.
 14. Rak, J., Turyna, J. (2015). Wartości niematerialne i prawne - wartość firmy. W: M. Postuła, J. Turyna (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Zarządzenie finansami a efektywność ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Rațiu, R.V., Tiron Tudor, A. (2013). The Classification of Goodwill - An Essential Accounting Analysis. Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu, 2.
 16. Strojek-Filus, M. (2013). Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 17. Zyla, M.L. Valuation Issues in Financial Reporting: FAS 141&142 and Beyond! Pobrano z: http://www.acuitasinc. com/articles/mlz_val_FAS_beyond. html (11.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu