BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Politaj Adriana (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Państwowe fundusze celowe jako źródło wsparcia finansowego spółdzielni socjalnych w Polsce
State Special Purpose Funds as a Source of Financial Support for Social Cooperatives in Poland
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 1 (30), s. 64-75, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Osoby niepełnosprawne, Fundusze celowe
Labour market, Disabled people, Target funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Spółdzielnie socjalne stanowią specyficzny rodzaj podmiotów gospodarczych, których cele gospodarcze łączą się z realizacją funkcji społecznych. Dynamiczny rozwój tego sektora przedsiębiorstw społecznych wskazuje na duże zainteresowanie taką formą zatrudnienia i reintegracji. Specyficzna formuła działania tych podmiotów, oparta na pracy spółdzielczej osób marginalizowanych i często pozbawionych umiejętności biznesowych, wymaga stosowania ze strony państwa szerokiej pomocy, i to nie tylko finansowej, szczególnie w początkowych okresach ich funkcjonowania. Przyznawana bowiem pomoc finansowa ze środków publicznych - głównie z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - okazuje się niewystarczającą formą pomocy dla wielu tego typu podmiotów. Blisko połowa z nich nie rozpoczyna faktycznie działalności lub nie osiąga żadnych dochodów. Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji finansowego wsparcia spółdzielni socjalnych w Polsce udzielanego corocznie ze środków wybranych państwowych funduszy celowych oraz określenie roli tego sektora przedsiębiorstw gospodarki społecznej w procesie wsparcia zatrudnienia i przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób bezrobotnych.(abstrakt oryginalny)

Social cooperatives are a specific type of entrepreneurs, whose economic goals are combined with the implementation of social functions. The dynamic development of this sector of social enterprises indicates a strong interest in this form of employment and reintegration. The specific formulation of these entities, based on the work of cooperative marginalized and often lacking business skills requires wide support from the state, especially in the initial period of their existence and not just financial. Financial support from public funds - mainly from the Labour Fund and the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons turns out to be an insufficient form of help for many of these entities. Nearly half of them do not actually starts activity or receive any income. The purpose of this paper is to identify the financial support of social cooperatives in Poland granted annually by the state funds and to determine the role of this sector of social economy enterprises in the process of employment support and counter social marginalization of the unemployed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoli L., Palombo L., 2009, Indexes for the monitoring of social cooperatives' relational behavior, Working Paper, no. 1, "Istituzioni, Metodi Quantitativi e Territorio", Cassino, s. 1-8.
 2. Borzaga C., Santuari A., 2000, Social enterprises in Italy: The experience of social cooperatives, ISSAN Working Paper, no. 15.
 3. Johnson T., Spear R., 2006, Social Enterprise. International Literature Review, GHK.
 4. Legge 8 novembre 1991, nr 381, Disciplina delle cooperative sociali, Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991 (Ustawa z dnia 8 lipca 1991 r. o spółdzielniach socjalnych).
 5. Politaj A., 2010, Spółdzielnie socjalne jako forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 113, Ekonomia, Wrocław.
 6. Rusin M., Sobolewska K., Bujko J., 2010, Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy. Raport podsumowujący badania realizowane przez Pentor Research International Wrocław dla: Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w ramach projektu pt. "Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. trudnego klienta instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska", Wałbrzych.
 7. Spear R., 1997, Il vantaggio cooperativo nell'epoca della globalizzazione, Rivista della cooperazione, no. 4.
 8. Thomas A., 2004, The Rise of Social Cooperatives in Italy, International Journal of Voluntary and Nonprofi t Organizations, vol. 15, no. 3, September.
 9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, DzU 1982, nr 30, poz. 210, tekst jednolity: DzU 1995, nr 54, poz. 288.
 11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, DzU 2003, nr 122, poz. 1143, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 o spółdzielniach socjalnych DzU 2006, nr 94, poz. 651.
 13. Ustawa z dnia 14 lipca 2014 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2014, poz. 1118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.1.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu