BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Zofia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Bezpieczeństwo ekologiczne - zrównoważony rozwój i wymiar ekonomiczny
Ecology Safety - Sustainable Development and Economical Aspect
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 295-300, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ekologiczne, Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska, Wyniki badań
Environmental security, Sustainable development, Environmental protection, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q56
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przybliżenie zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego, zrównoważonego rozwoju oraz nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Opracowanie ma charakter przeglądowy i teoretyczno-empiryczny. Zostało sporządzone na podstawie źródeł wtórnych pochodzących z publikacji GUS. Analizy dotyczą wybranych lat z okresu 2000-2015. Nakłady inwestycyjne służące ochronie środowiska według województw oraz grup inwestorów dotyczą roku 2015. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: przegląd literatury, analizę opisową i analizę porównawczą. Nakłady na inwestycje w ochronie środowiska i gospodarce wodnej rosły, ale ich udział w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej nie był duży. Najwięcej nakładów na ochronę środowiska w 2015 roku poniesiono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i śląskim, natomiast najmniej w warmińsko-mazurskim i podlaskim. Od kilku lat struktura grup inwestorów na ochronę środowiska nie zmienia się. Głównym inwestorem są przedsiębiorstwa (których udział w nakładach w 2015 roku wyniósł 67%), kolejnym gminy (z udziałem 27%), następnie jednostki budżetowe (6%).(abstrakt oryginalny)

The aim of the research is to approximate ecological safety issues, sustainable development and investment outlays for environmental protection and water management. The article is a theoretical and empirical review. It has been prepared using sources from GUS (polish Central Statistical Office). Analysis concern selected years from 2000 - 2015. Investment outlays for environmental protection used by provinces and investor groups concern 2015. The following research tools were used: review of literature, descriptive and comparative analysis. Investment outlays in environment protection and water management increased, but their part in investment outlays in the national economy is not too high. The most of outlays for environmental protection in 2015 was incurred in following provinces: Mazowieckie, Wielkopolska and Śląskie, while the least in Warmińsko-Mazurskie and Podlaskie. The structure of investor groups for environmental protection has not changed for several years. The main investors are the companies (whose part in expenditures in this year was 67%), the next commune (27%), then the budget units (6%).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broniewicz Elżbieta, Bazyli Poskrobko. 2003. "Nakłady na ochronę środowiska. Metodyka i wyniki badań". Ekonomia i Środowisko 14-15.
 2. Brundtland Gro Harlen. 1991. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju. Warszawa: PWE.
 3. Dziamski Zbigniew, Waldemar Nowosielski. 2012. Teoretyczne założenia bezpieczeństwa. Prace Naukowe Akademii w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna 7: 208.
 4. GUS. 2016. Na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Warszawa: GUS.
 5. GUS. 2011-2016.Ochrona środowiska. Warszawa: GUS.
 6. Jastrzębska Ewa, Paulina Legutko-Kobus, Dominik Kobus. 2016.Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa Polski. [W] Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Pietraś, K. Wojtaszczyk, 206. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 7. Jendrośka Jerzy, Magdalena Bar. 2005. Prawo ochrony środowiska. Podręcznik. Wrocław: Centrum Prawa Ekologicznego.
 8. Kondratowicz-Pozorska Jolanta. 2014. "Ekologiczne gospodarstwa rolne jako podmioty sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich w Polsce)". Problemy Współczesnej Ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 35: 71-85.
 9. Księżopolski Krzysztof M. 2009. Bezpieczeństwo ekologiczne. [W] Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, red. K. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, 178. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 10. Michalak Aneta. 2007. Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warszawa: PWN.
 11. Milewski Roman. 2002. Podstawy ekonomii. Warszawa: PWN.
 12. Pietraś Marek.1996. Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 13. Poskrobko Bazyli, Tomasz Poskrobko. 2012. Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Warszawa: PWE.
 14. Raczkowski Konrad, Katarzyna Żukrowska, Marian Żube. 2013. Interdyscyplinarność Nauk o Bezpieczeństwie. Warszawa: Difin.
 15. Śladkowski Stanisław. 2004. Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 16. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483. ze zm.
 17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony środowiska. Dz.U. z 2001, nr 62, poz. 267.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3266
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu