BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kos Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Finansowanie publicznego miejskiego transportu zbiorowego w Polsce w aspekcie zrównoważonej mobilności
Financing of Public Transport in Poland in the Aspect of Sustainable Mobility
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 64, s. 225-241, tab.bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomika transportu: kierunki współczesnych badań
Słowa kluczowe
Finansowanie transportu, Transport, Transport miejski, Mobilność ludności
Transport financing, Transport, City transport, Population mobility
Uwagi
Zeszyt jubileuszowy w 45-lecie pracy zawodowej oraz w 70. rocznicę urodzin Prof. dr. hab. Jana Burnewicza, streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Dostępność i jakość usług publicznych wpływa na poziom życia społeczeństwa oraz jest czynnikiem konkurencyjności regionów. Zapewnienie wysokiego poziomu świadczenia usług publicznych wiąże się z ciągłym dążeniem do zwiększania efektywności prowadzonej działalności usługowej oraz efektywnego wykorzystania funduszy publicznych. Miejski transport zbiorowy to jedna z usług publicznych o dużym znaczeniu dla funkcjonowania miast i tym samym dla rozwoju gospodarki w nowoczesnych państwach. Sprawna, zintegrowana i dostępna miejska komunikacja zbiorowa zapewnia mobilność mieszkańców, hamuje wzrost natężenia ruchu w warunkach rosnącej motoryzacji i zmniejsza negatywne oddziaływanie transportu na otoczenie, zwłaszcza na środowisko naturalne.(abstrakt oryginalny)

Availability, accessibility and quality of public services increases quality of society's life and improves regions' competitively. Ensuring high level of public services involves a continuous effort to increase effectiveness of provided services and to ensure the efficient use of public funds. Urban public transport is a public service, essential to the functioning of cities, and thus to economic development in modern countries. Efficient, integrated and accessible collective urban transport provides the mobility of citizens, inhibits the growth of traffic in the circumstances of an rising development of motorization and reduces the negative impact of transportation on both close and natural environment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banister D., The sustainable mobility paradigm, "Transport Policy" 2008, Vol. 15, Iss. 2.
 2. Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela 28.03.2011.
 3. Decker B., Hećimović H., Wołek M., Sustainable Urban Mobility Planning in Central Eastern Europe: Case Examples from Poland and Croatia, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2012, Vol. 48.
 4. Dydkowski G., Publiczne finansowanie miejskiego transportu zbiorowego w największych miastach w Polsce - analiza porównawcza [w:] Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badan ekonomicznych, red. B. Kos, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 5. Gabrielli S. et al., Design challenges in motivating change for sustainable urban mobility, "Computers in Human Behavior" 2014, Vol. 41, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.026 [dostęp: 20.11.2016].
 6. Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl [dostęp: 12.12.2016].
 7. Komunikacja Miejska w Liczbach. Dane za 12 miesięcy 2015 roku, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2016.
 8. Komunikat Komisji: Plan działania na rzecz mobilności w miastach, KOM(2009) 490 wersja ostateczna, Bruksela 30.09.2009.
 9. Komunikat Komisji: Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach, COM(2013) 913 final, Bruksela 17.12.2013.
 10. Kos-Łabędowicz J., ICT and the Future of Urban Transportation. European Perspective [w:] Challenge of Transport Telematics. 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016, Katowice-Ustroń, Poland, March 16-19, 2016, Selected Papers, ed. J. Mikulski, Springer International Publishing, Berlin Heidelberg 2016.
 11. Kohler J. et al., A transitions model for sustainable mobility, "Ecological Economics" 2009, Vol. 68, Iss. 12.
 12. May A.D., Encouraging good practice in the development of Sustainable Urban Mobility Plans, "Case Studies on Transport Policy" 2015, Vol. 3, Iss. 1, http://dx.doi.org/10.1016/j.cstp.2014. 09.001 [dostęp: 15.11.2016].
 13. Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 14. Rojowski R., Gancarz T, System dynamicznej informacji pasażerskiej, http://www.taran.com.pl/ pl/support/doc/Systemy dynamicznej informacji pasazerskiej.pdf [dostęp: 18.10.2016].
 15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519).
 16. Wefering E et al., Wytyczne - Opracowanie i Wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, tłum. Regionalne Centrum Ekologiczne, Komisja Europejska, Bruksela 2014.
 17. Witryny internetowe gmin [dostęp: 12.12.2016].
 18. Zielona księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, KOM(2007) 551 wersja ostateczna, Bruksela 25.09.2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu