BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hendryk Michał (Uniwersytet Szczeciński), Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów
Analysis of the Penalties Imposed by the Polish Financial Supervision Authority on Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange for the Non-Compliances in the Measurement of Impairment of Assets
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 49-65, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Wartość aktywów, Spółki giełdowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Wiarygodność sprawozdania finansowego
Asset value, Stock market companies, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Reliability of financial report
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Komisja Nadzoru Finansowego
Abstrakt
Cel - Analiza wykrytych przez organ nadzoru nieprawidłowości w zakresie utraty wartości aktywów w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych oraz nałożonych w związku z nimi kar. Metodologia badania - Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera przegląd literatury dotyczącej utraty wartości w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych. W tej części zastosowano przede wszystkim metodę monograficzną. Druga i trzecia część tekstu ma charakter empiryczny i powstała na podstawie raportów Komisji Nadzoru Finansowego. W tych częściach posłużono się metodą analizy materiałów źródłowych. Wynik - Występowanie licznych nieprawidłowości w zakresie utraty wartości aktywów nie spowodowało nałożenia kar na wiele podmiotów. Należy podkreślić, że nieprawidłowości dotyczą braku aktualizacji wartości aktywów oraz nieodpowiedniego ujawnienia, przy czym niewiele kar jest nakładanych za niedostateczny zakres informacji w zasadach (polityce) rachunkowości i w notach uzupełniających. Oryginalność/wartość - W literaturze wiele uwagi poświęca się zagadnieniu utraty wartości. Niewiele badań ma charakter empiryczny, a artykuły poświęcone stwierdzonym nieprawidłowościom i karom w obszarze utraty wartości aktywów na polskim rynku kapitałowym nie są rozpowszechnione. Artykuł uzupełnia tę lukę.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The analysis of non-compliances and penalties concerning impairment of assets detected by the supervision authority in financial statements of companies listed on Warsaw Stock Exchange. Design/methodology/approach - The article consists of three parts. The first part contains the overview of literature concerning the impairment of assets in financial statements of companies listed on Warsaw Stock Exchange. The second and the third part is empirical and based on reports of Polish Financial Supervision Authority. The monographic method was used mainly in the first part, the second and third part is based on analysis of the source materials. Findings - The presence of numerous non-compliances in the field of the impairment of assets did not result in the imposition of penalties on many subjects. It has to be emphasized, that the non-compliances include lack of update of assets value or inappropriate disclosures, but not many penalties are imposed for insufficient range of information in accounting policy or notes. Originality/value - The literature pays a lot of attention to the issue of impairment of assets, but there is only a few empirical analysis of this subject. Articles concerning detected non-compliances and penalties in the area of impairment of assets on the Polish capital market are not widespread. Article complements this gap.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chraścina, M. (2015). Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych jako narzędzie polityki bilansowej na przykładzie spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse, 252 (4), 47-66.
 2. ESMA (2016). Report on Enforcement and Regulatory Activities of Accounting Enforcers in 2015. Pobrano z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-410_esma_report_on_enforcement_and_regulatory_ activities_of_accounting_enforcers_in_2015.pdf (9.03.2017).
 3. Hońko, S. (2013). Wycena w rachunkowości znaczenie, podstawy, parametry i zasady. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
 4. Hońko, S. (2016). Wycena wartości firmy. Rachunkowość, 4, 3-17.
 5. KNF (2013). Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2012 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/ Images/Raport_MSSF_2012_tcm75-33561.pdf (17.03.2013).
 6. KNF (2014). Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2013 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/ Images/Raport_MSSF_2013_tcm75-36932.pdf (17.03.2013).
 7. KNF (2015). Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/ Images/RAPORT_MSSF_2014_tcm75-40598.pdf (17.03.2013).
 8. KNF (2016). Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_ MSSF_2015_zatwierdzony_luty_tcm75-45603.pdf (17.03.2013).
 9. KNF (2017). Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2016 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/ Images/RAPORT_MSSF_2016_tcm75-49295.pdf (17.03.2013).
 10. Michalak, M. (2008). Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych w sprawozdawczości spółek publicznych - badanie pilotażowe. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 42 (98), 253-268.
 11. Michalak, M., Czajor, P.(2016). Ujawnianie informacji o wartości ekonomicznej operacyjnych aktywów trwałych w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 87 (143), 105-116.
 12. Michalak, M. (2010). Jakość informacji prospektywnych w pomiarze utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych. W: I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, s. 275-290. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.
 13. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2016). IASB, SKwP.
 14. Piosik, A., Rówińska, M. (2010). Determinanty dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 55 (111), 139-166.
 15. Trzpioła, K. (2011). Utrata wartości aktywów i koszt kapitału - powiązanie rachunkowości finansowej i zarządczej. Problemy Zarządzania, 9 (34), 192-210.
 16. Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Dz.U. 2017, poz. 196 z poźn. zm.
 17. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Dz.U. 2016, poz. 1289 z poźn. zm.
 18. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1639 z poźn. zm.
 19. Wykaz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://bip.knf.gov.pl/pliki/kary_ KNF_14-03-2017_tcm6-27121.pdf (17.03.2013).
 20. Wytyczne ESMA w sprawie nadzoru nad informacją finansową (2014). Pobrano z: https://www.esma.europa.eu/ sites/default/files/library/2015/11/2014-esma-1293pl.pdf (9.03.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu