BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Potencjał i wyniki a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw transportu lądowego
The Potential and Results vs. Financial Security of Going Concern of Land Transport Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 133-146, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność przedsiębiorstwa, Bezpieczeństwo finansowe, Transport lądowy
Enterprise effectiveness, Financial security, Land transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania w artykule jest ocena stopnia bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw transportu lądowego, w tym kolejowego i drogowego transportu towarów, w latach 2007-2016. W warstwie teorio-poznawczej uwaga koncentrowana jest na problematyce kryzysu przedsiębiorstwa, jego rodzajach, przyczynach wystąpienia oraz na identyfikacji i kwantyfikacji symptomów pogarszającej się sytuacji finansowej. Celem dociekań w warstwie empirycznej jest określenie cech badanej zbiorowości przedsiębiorstw pod względem warunków, potencjału i efektywności prowadzonej działalności oraz dokonanie pomiaru i oceny ich stopnia bezpieczeństwa finansowego. Analizie poddano także występujące współzależności wartości miary stopnia bezpieczeństwa finansowego i odsetka sądowych postępowań upadłościowych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the assessment of the financial security of land transport companies, including railway and road transport, in 2007-2016. In its theoretical and cognitive dimension, the paper focuses on corporate crises, types and causes of crises, as well as on the identification and quantification of the symptoms of deteriorating financial conditions. The empirical part of the paper aims to identify the characteristics of the analysed group of companies from the perspective of the conditions, potential and effectiveness of their business activities, and to measure and assess the degree of their financial security. Also, the author analyses correlations between financial security indicators and the percentage of court insolvency cases. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I.: Corporate Financial Distress and Bankruptcy. A Complete Guide to Predicting & Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy. John Wiley & Sons, New York 1993.
 2. Altman, E.I., Narayanan P.: An International Survey of Business Failure Classification Models. "Financial Markets, Institutions and Instruments", No 6, 1997.
 3. Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 4. Argenti J.: Corporate Collapse. The Causes and Symptoms. McGraw-Hill Book, London 1976.
 5. Crocford G.N., The Bibliography and History of Risk management. "The Geneva Papers on Risk and Insurance", No 7, 1982.
 6. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
 7. Greiner L.E.: Evolution and Revolution as Organizations Grow. "Harvard Business Review", No 7/8, 1972
 8. Herman A.: Ekonomika bankructw. "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", Nr 4, 2010.
 9. Kaczmarek J.: A Crisis and a Treat vs. the Financial Security Aspects of Going Concern. "Economic Horizons", Vol. 16, 2014.
 10. Kaczmarek J.: Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność. Difin, Warszawa 2012.
 11. Kaczmarek J.: The Disharmonies, Dilemmas and Effects of the Transformation of the Polish Economy. "The Business & Management Review", Vol. 2, 2012.
 12. Kaplan R., Norton D.: Strategiczna Karta Wyników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 13. Kharbanda O.P., Stallworthy E.A.: Corporate Failure. Prediction, Panacea and Prevention. McGraw-Hill, London-New York 1985.
 14. Lam J.: Ten Predictions for Risk Management. "The RMA Journal", No 5, 1985.
 15. Mączyńska E.: Upadłość przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu, [w:] Morawska S. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie. Wyd. SGH, Warszawa 2011.
 16. Młynarski S., Kaczmarek J.: Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw transportu towarów w ujęciu przyczynowej analizy kreowania wartości. "Logistyka", Nr 4, 2015.
 17. Platt H.D., Platt M.B.: Predicting Corporate Financial Distress: Reflection on Choice-Based Sample Bias. "Journal of Economics and Finance", No 26/2, 2002.
 18. Quinn B., Cameron K.: Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence. "Management Science", No 29/1, 1983.
 19. Schwartz A.: A Normative Theory of Business Bankruptcy. "Virginia Law Rewiev", No 91, 2005.
 20. Slatter S., Lovett D.: Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. WIG-Press, Warszawa 2001.
 21. Smart C.F., Thompson W.A., Vertinsky I.: Diagnosing Corporate Effectiveness and Susceptibility to Crisis. "Journal of Business Administration", No 9, 1978.
 22. Zavgren C.: The Prediction of Corporate Failure: The State of the Art. "Journal of Accounting Literature", No 2, 1983.
 23. www.coface.pl, Raport nt. upadłości w Polsce. Coface Warszawa (20.07.2017).
 24. www.pontinfo.com.pl, System Gospodarka SŚDP. Pont Info Warszawa (20.07.2017).
 25. www.stat.gov.pl, Przewozy ładunków i pasażerów. GUS Warszawa (20.07.2017).
 26. www.stat.gov.pl, Transport. Wyniki działalności. GUS Warszawa (20.07.2017).
 27. www.stat.gov.pl, Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych. GUS Warszawa (20.07.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu