BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bondos Ilona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Students on Mobile Phone Market - Price/Cost Aspects of Their Behavior
Studenci na rynku telefonów komórkowych - aspekty ich zachowania w kontekście ceny/kosztów
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 255-264, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Zachowania konsumenta, Rynek telefonii komórkowej, Cena produktu
Students, Consumer behaviour, Mobile network market, Product price
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, L81
streszcz., summ., rez., Skrót tego referatu zaprezentowano i opublikowano w materiałach pokonferencyjnych Międzynarodowej Konferencji MakeLearn&TIIM roku 2017.
Abstrakt
Celem publikacji jest znalezienie cech zachowania młodego klienta w aspekcie kosztów/cen na rynku telefonów komórkowych: percepcja godziwości ceny, świadomość cenowa i pozacenowe koszty korzystania z kanału online. W autorskim badaniu zastosowano podejście oparte na scenariuszu. Badanie przeprowadzono na próbie 345 konsumentów (studenci kierunków biznesowych), dobór celowy ze względu na wiek respondentów i ich braku niezależności finansowej na rynku. Badanie dotyczy usług telekomunikacyjnych na etapie obsługi posprzedażowej. Wyniki badania wskazują następujące aspekty: wysoki poziom satysfakcji i lojalności, pozytywna percepcja godziwości ceny, wysoka świadomość cenowa, relatywnie wysoka troska o anonimowość w kanale online i postrzegana potrzeba ponownych kontaktów w tej samej sprawie. Implikacje dla menadżerów: strategia komunikacji marketingowej kierowana do tej grupy docelowej oparta na transparentności cen (jasna komunikacja w kwestiach cenowych), dobrze skoordynowane kanały, które przedstawiają podobne ceny i produkty w celu uniknięcia zmieszania i frustracji klienta, lepsza funkcjonalność sieci w celu zapewnienia klientom bezpieczeństwa w sieci i skuteczności obsługi online. Implikacje społeczne: lepsze zrozumienie konsumentów, którzy nie są jeszcze finansowo niezależni na rynku (umowa z operatorem podpisywana przez ich rodziców/opiekunów). (abstrakt oryginalny)

The purpose of the publication is to find some cost/price characteristics of a young customer behavior on mobile phone market: perception of price fairness, price consciousness and non-price costs of online channel usage. In author's research the scenario approach was applied. The study was conducted on a sample of 345 consumers (students of business studies), purposeful selection due to the age of the respondents and their lack of financial independence on the market. Study refers to telecommunications services at the stage of post-purchase service. Study results indicate following aspects: high level of satisfaction and loyalty, positive price fairness perception, high price consciousness, relative high concern about anonymity in online channel and perceived need to re-contacts on the same subject. Managerial implications: marketing communications strategy directed to this target group based on price transparency (clear price-based communications), well-coordinated channels that provide similar prices and products in order to avoid customer's confusion and frustration, better functionality of websites in order to ensuring customers about their network security and online service effectiveness. Social implications: better understanding of consumers, who are not yet financially independent on the market (contract with the operator signed for them their parents / guardians). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blut M., Beatty S.E., Evanschitzky H., Brock Ch. (2014), The Impact of Service Characteristics on the Switching Costs-Customer Loyalty Link, "Journal of Retailing", Vol. 90, No. 2.
 2. Bondos I. (2015), Price Fairness Perception in Online and Offline Environment - the Same or Different?, "Annales UMCS sectio H", Vol. XLIX, No. 3.
 3. Campbell M.C. (2007), Says who?! How the source of price information and affect influence perceived price (un)fairness, "Journal of Marketing Research", Vol. 44, No. 2.
 4. Carlson J., O'Cass A., Ahrholdt D. (2015), Assessing customers' perceived value of the online channel of multichannel retailers: A two country examination, "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 7.
 5. Chen Z., Dubinsky A.J. (2003), A Conceptual Model of Perceived Customer Value in E-Commerce: A Preliminary Investigation, "Psychology & Marketing", Vol. 20, No. 4.
 6. Falk A., Heckman J.J. (2009), Lab Experiments Are a Major Source of Knowledge in the Social Sciences, "Science", Vol. 326.
 7. Foscht T., Schloffer J., Maloles III C., Chia S.L. (2009), Assessing the outcomes of Generation-Y customers' loyalty, "International Journal of Bank Marketing", Vol. 27, No. 3.
 8. Homburg Ch., Hoyer W.D., Koschate N. (2005), Customers' reactions to price increases: Do customer satisfaction and perceived motive fairness matter?, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 33, No. 1.
 9. Ui-Jeen Y., Niehm L.S., Russell D.W. (2011), Exploring perceived channel price, quality, and values as antecedents of channel choice and usage in multichannel shopping, "Journal of Marketing Channels", Vol. 18, No. 2.
 10. Jones M.A., Mothersbaugh D.L., Beatty S.E.(2000), Switching barriers and repurchase intentions in services, "Journal of Retailing", Vol. 76, No. 2.
 11. Kim J.-H., Jang S. (2014), A scenario-based experiment and a field study: A comparative examination for service failure and recovery, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 41.
 12. Kim Y.-E., Lee J.-W. (2010), Relationship between corporate image and customer loyalty in mobile communications service markets, "Africa Journal of Business Management", Vol. 4, No. 18.
 13. Konus U., Verhoef P.C., Neslin S.A. (2008), Multichannel Shopper Segments and Their Covariates, "Journal of Retailing", Vol. 84, No. 4.
 14. Kuester S., Feurer S., Schuhmacher M., Reinartz D. (2015), Comparing the Incomparable? How Consumers Judge the Price Fairness of New Products, "International Journal of Research in Marketing", Vol. 32, No. 3.
 15. Kukar-Kinney M., Walters R.G., MacKenzie S.B. (2007), Consumer responses to characteristics of price-matching guarantees: The moderating role of price consciousness, "Journal of Retailing", Vol. 83, No. 2.
 16. Lee H.-M., Chen T. (2014), Perceived quality as a key antecedent in continuance intention on mobile commerce, "International Journal of Electronic Commerce Studies", Vol. 5, No. 2.
 17. Lipowski M., Bondos I. (2016), Postrzeganie kosztów w kanałach dystrybucji usług, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
 18. Lombart C., Louis D., Labbé-Pinlon B. (2016), Price image consequences, "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 28.
 19. Mittal D., Agrawal S.R. (2016), Price transparency reflects assurance and reliability, "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 31.
 20. Monga A., Saini R. (2009), Currency of Search: How Spending Time on Search is Not the Same as Spending Money, "Journal of Retailing", Vol. 85, No. 3.
 21. Mutuma D., Ghazali E.M., Nguyen B., Arnott D. (2014), Online loyalty and its interaction with switching barriers, "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 21, No. 6.
 22. Pappas N. (2016), Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online buying behaviour, "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 29.
 23. Pick D., Eisend M. (2014), Buyers' perceived switching costs and switching: a meta-analytic assessment of their antecedents, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 42, No. 2.
 24. Soh Ch., Markus M.L., Goh K.H. (2006), Electronic marketplaces and price transparency: strategy, information technology, and success, "MIS Quarterly", Vol. 30, No. 3.
 25. Trampe D., Konuş U., Verhoef P.C. (2014), Customer Responses to Channel Migration Strategies Toward the E-channel, "Journal of Interactive Marketing", Vol. 28.
 26. Carlson J.P., Weathers D. (2008), Examining differences in consumer reactions to partitioned prices with a variable number of price components, "Journal of Business Research", Vol. 67, No. 7.
 27. Xia L., Monroe K.B. (2010), Is a good deal always fair? Examining the concepts of transaction value and price fairness, "Journal of Economic Psychology", Vol. 31, No. 6.
 28. Zhang X., Jiang B. (2014), Increasing Price Transparency: Implications of Consumer Price Posting for Consumers' Haggling Behavior and a Seller's Pricing Strategies, "Journal of Interactive Marketing", Vol. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu