BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Agnieszka Izabela (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Aktywność prosumpcyjna nabywców w kontekście ich wykształcenia
Prosumeric Activity of Purchasers in the Context of the Level of Their Education
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 9-22, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Prosument, Nabywca końcowy, Prosumpcja
Prosumer, Final buyer, Prosumption
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł przygotowany w ramach projektu badawczego 2013/11/B/HS4/00430 finansowanego przez NCN
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zakresem aktywności prosumpcyjnej nabywców. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej na podstawie wyników analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu, podkreślono rosnącą rolę rynkową aktywnych nabywców. Jako prosumenci stają się oni kluczowymi partnerami marketingowymi oferentów. Dlatego oferenci powinni dobrze znać czynniki wpływające na zakres i specyfikę zachowań prosumentów. Jednym z nich może być wykształcenie nabywców. Weryfikacji empirycznej poddano więc hipotezę, iż wykształcenie jest cechą różnicującą zakres aktywności prosumpcyjnej. W części badawczej, dzięki zastosowaniu metody analizy czynnikowej określono zakres i specyfikę zachowań prosumpcyjnych respondentów, zależnie od ich wykształcenia. Zastosowanie testu Kruskala-Wallisa pozwoliło na potwierdzenie stwierdzenia zawartego w hipotezie badawczej. (abstrakt oryginalny)

In the article problems of consumers' prosumeric activity were presented. This paper is theoretical-empirical in its nature. In the theoretical part on the base of the results of the cognitive-critical analysis of literature the growing market role of active consumers was underlined. As the prosumers they become the key marketing partners of offerors. That's why offerors should know determinants of the scope and specifics of prosumers' behaviours. One of these factors can be the level of consumers' education. The research hypothesis that education is the feature differentiating the scope of prosumers' behaviours has been verified empirically. In the research part the scope and specifics of prosumeric behaviours of respondents depending on their education were identified thanks applying the method of factor analysis. Using Kruskal-Wallis test allowed to confirm the statement contained in the research hypothesis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdi H., Williams L.J.: Principal component analysis. "Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics", 2010, vol. 2, iss. 4, pp. 433-459.
 2. Akin E.: Are all loyal customers conscious? An empirical study on customer loyalty discussions in the context of consciousness. "European Scientific Journal", 2010, vol. 8, no. 12, pp. 206-234.
 3. Baruk A.: Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe. Zakres aktywności marketingowej współczesnych nabywców. PWE, Warszawa 2017.
 4. Brodie R.J., Hollebeek L., Jurić B., Ilić A.: Customer Engagement Conceptual Domain, Fundamental Propositions and Implications for Research. "Journal of Service Research", 2011, vol. 14, iss. 3, pp. 252-271.
 5. Charitsis V.: Prosuming (the) self. "Ephemera. Theory & Politics in Organization", 2016, vol. 16, no. 3, pp. 37-59.
 6. Chiu H.C., Hsieh Y.C., Li Y.C., Lee M.: Relationship marketing and consumer switching behaviour. "Journal of Business Research", 2005, vol. 58, no.12, pp. 1681-1689.
 7. Füller J., Mühlbacher H., Matzler K., Jawecki G.: Consumer empowerment through Internet-based co-creation. "Journal of Management Information Systems", 2010, vol. 26, no. 3, pp. 71-102.
 8. Kruskal W.H., Wallis W.A.: Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis. "Journal of the American Statistical Association", 1952, vol. 47, no. 260, pp. 583-621.
 9. Lalruatsanga C.: Prosumers as Co-Creators - Partners in Knowledge Creation. "American Journal of Marketing Research", 2015, vol. 1, no. 1, pp. 1-6.
 10. Mittal I., Gupta R.K.: Measuring Consciousness Level of Consumers Towards Business Malpractices. "Journal of IT & Management", 2015, vol. 8, no. 2, pp. 34-45.
 11. Parreno J.M., Mafe C.R., Scribner L.: Engaging consumers through branded entertainment and convergent media. IGI Global, Hershey 2015.
 12. Prahalad C.K., Ramaswamy V.: Co-creation experiences: The next practice in value creation. "Journal of Interactive Marketing", 2004, vol. 18, no. 3, pp. 5-14.
 13. Reay P., Seddighi H.R.: An empirical evaluation of management and operational capabilities for innovation via co-creation. "European Journal of Innovation Management", 2012, vol. 15, no. 2, pp. 259-275.
 14. Serafin D.: Defining prosumption for marketing: understanding the nature of prosumption after the emergence of Internet-based social media. " International Journal of Management and Economics", 2012, vol. 36, pp. 124-142.
 15. Seran (Potra) S., Izvercian M.: Prosumer engagement in innovation strategies: The Prosumer Creativity and Focus Model, "Management Decision", 2014, vol. 52, iss. 10, pp. 1968-1980.
 16. Sokołowski A., Sagan A.: Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej. http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/adwmarketingu.html# wymiarowosci, (02.08.2016).
 17. Sztemberg-Lewandowska M.: Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 18. The rise of the conscious consumer: why businesses need to open up. "The Guardian" 2015, https://www.theguardian.com/women-in-leadership/2015/apr/02/the-rise-of-the-conscious-consumer-why-businesses-need-to-open-up (16.05.2017).
 19. Vargo S.L., Lusch R.F.: Service-dominant logic: continuing the evolution. "Journal of the Academy of Marketing Science", 2008, vol. 36, no. 1, pp. 1-10.
 20. Ziemba E., Eisenbardt M.: Prosumption awareness among young consumers. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 2013, nr 153, s. 163-177.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu