BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Robak Elżbieta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Relacje pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym przedsiębiorców działających w firmach rodzinnych
The Relationship Between Work and Personal Life of Entrepreneurs Operating in the Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 205-216, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Równowaga praca-życie, Czas pracy, Czas wolny
Family-owned business, Work-Life Balance (WLB), Working time, Leisure time
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie relacji pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym w odniesieniu do zachowań przedsiębiorców. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie przedsiębiorców działających w niewielkich firmach rodzinnych. Realizacji założonego celu podporządkowano układ przedstawionych zagadnień. W pierwszej części ukazano podstawy koncepcji work-life balance (WLB) uwzględniając różne rodzaje konfliktów praca-życie i czas pracy, jako ważny czynnik w analizie tych konfliktów. Poruszane kwestie opisano odwołując się do literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawionych z tego zakresu badań oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego. Druga część zawiera wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, wśród przedsiębiorców działających w firmach rodzinnych i nierodzinnych, dotyczące problematyki równowaga praca-życie. Jako założenie badawcze przyjęto, że działalność przedsiębiorców związana jest z wieloma czynnikami, które utrudniają zachowanie równowagi praca-życie a specyfika funkcjonowania przedsiębiorców w małych firmach rodzinnych stanowi szczególne utrudnienie w zachowaniu równowagi pomiędzy sferą zawodową a prywatną. Badaniami objęto wybranych przedsiębiorców reprezentujących 84 mikro i małe przedsiębiorstwa z województwa śląskiego, w tym także 31 firm rodzinnych. (fragment tekstu)

The article concerns an issue of balance between work and personal life as an important challenge for the modern workforce, including activities of entrepreneurs. In the first part shown the concept of work-life balance. Particular attention was paid to the types of work-life conflicts and working time as an important factor in the analysis of these conflicts. The second part contains the results of the survey conducted among entrepreneurs operating in family and non-family businesses related to the issues of work-life balance. The aim of the article is to present the issues of work-life balance in relation to the behaviors of entrepreneurs and compare the functioning of entrepreneurs in family and non-family businesses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska M. (2013), Postawy wobec pracy w przedsiębiorstwach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, z. 6, część II.
 2. Balcerzak-Paradowska B. (red.) (2013), Zatrudnienie przyjazne rodzinie - postawy pracodawców, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 3. Biegańska K. (2011), Uciążliwość pracy jako wyznacznik jakości życia przedsiębiorców, [w:] Golińska L., Bielawska-Batorowicz E. (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Borkowska S. (2004), Praca a życie pozazawodowe, [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, Borkowska S., (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 5. Borkowska S. (red.) (2011), Równowaga praca życie. Z teorii i praktyki, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 6. Clark S.C. (2000), Work/family border theory: A new theory of work/family balance, "Human Relations", No 53.
 7. Clutterbuck D. (2005), Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Głogosz D. (2008), Kierunki działań na rzecz godzenia obowiązków rodzinnych z obowiązkami zawodowymi - doświadczenia krajów zachodnich, [w:] Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, Sadowska-Snarska C., Tchon Li (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 9. Greenhaus J.H., Collins K.M., Show J.D. (2003), The relation between work-family balance and quality of life, "Journal of Vocational Behavior", No 63(3).
 10. GUS (2015), Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2015, Warszawa.
 11. Greenhaus J.H., Beutell N.J. (1985), Sources of conflict between work and family roles, "Academy of Management Journal", Vol.10, No 1.
 12. Greenhaus J.H., Powell G.N. (2006), When work and family are allies: A theory of work-family enrichment, "Academy of Management Review", No 31.
 13. Lachowska B. (2010), Konflikt i facylitacja jako mechanizmy wzajemnych oddziaływań pracy i rodziny - analiza różnic płciowych, [w:] Rostowska T., Peplińska A. (red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, Difin, Warszawa.
 14. Pocztowski A. (2007), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 15. Robak E. (2015), Uwarunkowania i zagrożenia związane z czasem pracy w opiniach pracowników, Swadźba U., Żak M. (red.), "Humanizacja Pracy", nr 1(279).
 16. Robak E., Słocińska A. (2014), Umiejętność równoważenia życia zawodowego z osobistym w aspekcie wartościowania pracy, [w:] Tomaszewska-Lipiec R. (red.), Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 17. Sułkowski Ł., Marjański A. (2011), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 18. Zalewska A. (2008), Konflikty praca-rodzina, ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów, [w:] Golińska L., Dudek B. (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu