BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lasocki Tomasz (Uniwersytet Warszawski), Bożek Diana Renata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Ubezpieczenia społeczne w ofercie dydaktycznej wydziałów prawa uczelni wyższych
Social Insurance as Part of the Didactic Programme of Law Faculties of Institutions of Tertiary Education
Źródło
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 2017, nr 1 (132), s. 39-47, bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Edukacja ekonomiczna, Program nauczania, Szkolnictwo wyższe
Social insurance, Economic education, Curriculum, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorzy podejmują się zbadania edukacji w zakresie ubezpieczeń społecznych na wydziałach prawa i administracji w Polsce. Próbę dobrano spośród 20 najlepszych (wg rankingu "Perspektyw") wydziałów prawa i administracji w Polsce, a badanie zrealizowano na podstawie danych z 13 jednostek. Zastosowano metodę badań ankietowych, ankietę złożoną z pytań otwartych rozesłano za pomocą poczty elektronicznej. Edukację badano w 4 wymiarach: obecności przedmiotów związanych z zabezpieczeniem społecznym w programie nauczania, liczby prac dyplomowych poświęconych ubezpieczeniom społecznym, dodatkowych form kształcenia oraz działalności studenckiej w tym zakresie. Badane jednostki można podzielić na takie, w których wyodrębniono zajęcia z zabezpieczenia społecznego i są one obowiązkowe; takie, w których istnieje wyodrębnienie, ale zajęcia z tego zakresu są fakultatywne; oraz jednostki, w których kwestie zabezpieczenia społecznego nauczane są łącznie z prawem pracy. Wyodrębnienie i obowiązkowy charakter zajęć częściej występują w programie nauczania administracji. Liczba prac dyplomowych z badanego zakresu jest niewielka i utrzymuje się na poziomie kilku rocznie. Dodatkowe formy kształcenia (studia podyplomowe, konferencje) występują w bardzo małej liczbie jednostek. Aktywność studencka w zakresie ubezpieczeń społecznych również nie jest wysoka, najczęściej stanowi element aktywności związanej z prawem pracy. (abstrakt oryginalny)

The authors have conducted research into education in social insurance as conducted in law and administration faculties in Poland, with the results being based on data drawn from 13 institutions. The research took the form of a questionnaire in which open questions were posed and sent electronically. Education was examined within four dimensions: the presence of subjects connected with social insurance as a taught item, the number of dissertations devoted to social security related subjects, additional forms of development (education) as well as student activity within this area. The institutions studied may be divided into those in which there were separate classes on social insurance matters and where these were compulsory core subjects; those where there exist a division yet classes function as non-compulsory options; as well as institutions in which the matter of social insurance as a subject of study is linked to employment law. This division and optional nature for classes is frequently a part of administration courses. The number of dissertations based on the researched subject area is small and represent only a few annually. Additional forms of development (post-graduate studies, conferences) occur at a very small number of institutions. Student activity within the subject area of social insurance is equally low, most frequently constituting a part of involvement in employment law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Sobczyk A., W sprawie kryzysu edukacji z zakresu ubezpieczeń społecznych na studiach prawniczych, "Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka" 2014, nr 2(119).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0725
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu