BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryelewicz Izabela (Uniwersytet Zielonogórski), Sadłowska-Wrzesińska Joanna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Problemy z zakresu bezpieczeństwa pracy w MMŚP - na przykładzie badania poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie rodzinnej
The Problems with Work Safety in SMEs on the Example of Studies the Level of Safety Culture in a Family Business
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 239-253, rys., bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rodzinne, Organizacje eksperckie
Health and safety at work, Small business, Family-owned business, Think tanks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na specyficzne deficyty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach sektora MMŚP. Dotychczasowe opracowania w powyższym temacie koncentrują się przede wszystkim na problemie niewystarczającej skuteczności zarządzania BHP - mniejsze zakłady nadal wykazują niższe poziomy zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi oraz zgłaszają mniejszą liczbę środków w zakresie zarządzania BHP. Autorki niniejszego opracowania pragną podkreślić konieczność skuteczniejszego zajęcia się kwestią wpływu konkretnych działań zapobiegawczych na poszczególne przedsiębiorstwa sektora MMŚP, w oparciu o badanie wzajemnej zależności między BHP a kulturą organizacji. (fragment tekstu)

Health and safe working environment is an integral part of business management. It concerns the entire society and can be beneficial to economic results and social development. As working conditions keep changing, there is a need to take those effects into consideration in strategic approach and to assign appropriate resources to them, both on EU and national level. The realisation of this enterprises should combine the potential of the think tank with the most essential institutes controlling work conditions, first and foremost National Labour Inspectorate. National insurance system and its preventative actions must also be taken into account. But are the legal requirements going to meet the expectations of employers and employees who want to have safe, hygienic and - what's most important - economically justified working conditions? The optimal solution seems to be shaping the safety culture at work, understood as individual and group values, approaches and skills which affect the style, quality and efficiency of safety at work management in enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A. (red.) (2011), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Antonsson A.B. (1997), Risk Management in Small Enterprises, A System Analysis of what Works and what doesn't, IVL Stockholm.
 3. Czapaluk-Lis J. (2015), Rola i znaczenie kultury bezpieczeństwa w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Uniwersytet Zielonogórski, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr inż. I. Gabryelewicz, Zielona Góra.
 4. Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania (2009), Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP.
 5. Gabryelewicz I., Krupa P., Sadłowska-Wrzesińska J. (2015), IT Tool for Aiding Assessment of Safety Culture Level in an Organization, Applied Mechanics and Materials, vol. 795.
 6. Gabryelewicz I., Sadłowska-Wrzesińska J., Kowal A. (2015), Koncepcja ankietowego badania poziomu kultury bezpieczeństwa, [w]: Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020 (2014), Bruksela.
 8. Likert R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes, Archives of Psychology 140, 55.
 9. Markom A., Hjorth N. (2005), Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, Publikacja przygotowana w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską PL 2002/000-196.01.04, PARP.
 10. Sadłowska-Wrzesińska J. (2014), Kultura bezpieczeństwa pracy jako element silnej kultury organizacyjnej, [w]: Dziemianko Z., Stach W. (red.), Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań.
 11. Sadłowska-Wrzesińska J. (2014), Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy, [w]: Lewicki L., Sadłowska-Wrzesińska J. (red.), Istotne aspekty BHP, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań.
 12. Sadłowska-Wrzesińska J., Gabryelewicz I., Drożyner P. (2014), Projakościowe aspekty oceny ryzyka zawodowego w kontekście bezpieczeństwa pracy magazyniera, "Logistyka", nr 5/2014, CD nr 1, Poznań.
 13. Więcek-Janka E. (2014), Kompetencje menedżerskie sukcesorów inżynierów w firmach rodzinnych, [w]: Werner I., Więcek-Janka E. (red.), Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 8, cz. II, Łódź.
 14. Badanie Firm Rodzinnych 2015. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i Świata [online], https://www.pwc.pl/pl/publikacje/badanie-firm-rodzinnych/assets/firmy-rodzinne-2015-24-02.pdf.
 15. ESENER-2 (2014), Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks [online], https://discover.ukdataservice.ac.uk/catalogue/?sn=7808&type=Data%20catalogue.
 16. EU-OSHA, European Agency for Safety and Health at Work [online], https://osha.europa.eu/.
 17. Promoting Health and Safety in European Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) (2005) [online], http://osha.europa.eu/en/publications/reports/ag05001.
 18. Jabłońska K., Sobieraj A. (2013), Metodyka dobierania próby badawczej w naukach społecznych, BITP, vol. 32, Issue 4, DOI:10.12845/bitp.32.4.2013.3.
 19. Kirschstein G., Werner-Keppner E., Jak zmierzyć Kulturę Bezpieczeństwa? The Successful Way To Change Behaviour [online], www.kirschstein.org/download/postergk-A4-pl.pdf.
 20. Lewiatan, Firmy rodzinne tworzą w Polsce 18% PKB [online], http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/867281,lewiatan-firmy-rodzinne-tworza-w-polsce-18-pkb.html.
 21. OPZZ, Opinia do Komunikatu Komisji Europejskiej [online], http://www.opzz.org.pl/documents/1137115/1151032/Opinia+do+komunikatu+KE+nt.+Strategii+BHP+2014-+2020.pdf.
 22. Państwowa Inspekcja Pracy [online], https://www.pip.gov.pl/pl/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu