BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swianiewicz Paweł (Uniwersytet Warszawski), Łukomska Julita (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wpływ podziałów gmin i powiatów w Polsce na koszty ich funkcjonowania
The Impact of Territorial Split of Municipalities and Counties on their Operating Costs
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2017, nr 1, s. 26-47, tab., wykr., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Gmina, Powiat, Administracja samorządowa, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Teoria wyboru publicznego
Local government, District, County, Self-government administration, Local government units, Public choice theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Debata na temat wpływu wielkości JST na koszty świadczenia usług publicznych ma bardzo długą tradycję, ale pomimo wielu badań empirycznych, nadal jesteśmy bardzo daleko od jednoznacznych konkluzji. Jak dotąd, zaawansowane metodycznie analizy, odnoszące się do danych z Polski, były bardzo rzadkie. Niniejszy artykuł ma na celu próbę wypełnienia tej luki. W artykule analizujemy wpływ reform terytorialnych (podziałów gmin i powiatów) na wielkość wydatków administracyjnych oraz nadwyżki operacyjnej budżetu. Stosujemy badanie w schemacie quasi-eksperymentalnym przy użyciu metody Synthetic Control. Uzyskane wyniki potwierdzają zjawisko korzyści skali w finansowaniu usług administracyjnych. Rezultaty, odnoszące się do nadwyżki operacyjnej, są znacznie bardziej niejednoznaczne. Korzyści skali udało się potwierdzić na szczeblu powiatów, ale w odniesieniu do gmin zidentyfikowaliśmy nieoczekiwane pozytywne skutki podziałów (niekorzyści skali), pojawiające się po pewnym okresie przejściowym, charakteryzującym się wysokimi kosztami transakcyjnymi. Różnicę w wynikach pomiędzy gminami i powiatami można tłumaczyć: (1) większą autonomią finansową gmin; (2) odmiennym zakresem zadań, za które odpowiadają oba szczeble samorządu; (3) większym zakorzenieniem gmin niż powiatów w małych społecznościach lokalnych, co umożliwia zaistnienie pozytywnych efektów małej skali, sugerowanych przez teorię wyboru publicznego.(abstrakt oryginalny)

Debates on the impact the size of sub-national jurisdiction has on the costs of public service delivery have a very long tradition, but in spite of multiple empirical studies, results are still far from conclusive. Methodologically rigid studies of the relationship, based on data from Poland, have been so far very rare and the paper tries to contribute to filling the gap in our knowledge. The authors apply a quasi-experimental scheme of synthetic control method for Polish county and municipal fragmentation to analyze the impact of territorial reform on administrative spending as well as on the operating surplus of the budget. The analysis clearly confirms the existence of the economy of scale in administrative services. The result concerning operating surplus is less clear. There are signs of scale economies on a county level, but the results for municipalities are more ambiguous - there are unexpected signs of positive impacts of fragmentation (diseconomy of scale) occurring after a transitional period related to the high transaction costs of the reform. The difference between the results for counties and municipalities may be interpreted as a result of: (1) the larger financial autonomy of Polish municipalities; (2) the different scope of services delivered by both tiers; (3) the fact that municipalities are more embedded in local communities, allowing them to utilize potential benefits of small scale, as suggested by public choice theory.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldersheim H., Rose L., 2010, Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders, London: Palgrave-Macmillan.
 2. Bel G., Fageda X., Mur M., 2014, "Does cooperation reduce service delivery costs? Evidence from residential solid waste services", Journal of Public Administration Research and Theory, t. 24, nr 1, s. 85-107.
 3. Bel G., Warner M., 2015, "Inter-municipal cooperation and costs: Expectations and evidence", Public Administration, t. 93, nr 1, s. 52-67.
 4. Bikker J., Van der Linde D., 2016, "Scale economies in local public administration", Local Government Studies, DOI: 10.1080/03003930.2016.1146139.
 5. Blom-Hansen J., 2009, "Municipal amalgamations and common pool problems: the Danish local government reform in 2007", Scandinavian Political Studies, t. 33, nr 1, s. 51-73.
 6. Blom-Hansen J., Houlberg K., Serritzlew S., 2014, "Size, democracy and economic costs of running the political system", American Journal of Political Science, t. 58, nr 4, s. 790-803.
 7. Bours A., 1993, "Management, tiers, size and amalgamations of local government", w: R.J. Benett (red.), Local Government in the New Europe, London-New York: Belhaven Press.
 8. Brol R., 2004, "Kryteria delimitacji powiatów", w: R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1023, s. 332-339.
 9. Byrnes J., Dollery B., 2002, "Do economies of scale exist in Australian local government? A review of the research evidence", Urban Policy and Research, t. 20, nr 4, s. 391-414.
 10. Czako K., Duse T., Koppany K., Poreisz V., Szalka E., 2014, "Economies of scale in local communal services in Hungary", Regional Statistics, t. 4, nr 1, s. 16-27.
 11. Dillinger W., 2003, Latvia: Beyond Territorial Reform, Washington: World Bank Report Nr 25466-LV.
 12. Drew J., Dollery B., 2016, "Does size still matter? An empirical analysis of the effectiveness of Victorian local authorities", Local Government Studies, t. 42, nr 1, s. 15-28.
 13. Drew J., Kortt M., Dollery B., 2016, "Did the big stick work? An empirical assessment of scale economies and the Queensland forced amalgamation program", Local Government Studies, t. 42, nr 1, s. 1-14.
 14. Fox W.F., Gurley T., 2005, Will Consolidation Improve Sub-National Government, Policy Research Working Paper 3913, Washington: World Bank Report.
 15. Gimenez V., Priori D., 2007, "Long- and short-term efficiency frontier evaluation: evidence from Spanish local governments", Fiscal Studies, t. 28, nr 1, s. 121-139.
 16. Hanes N., 2015, "Amalgamation impacts on local public expenditures in Sweden", Local Government Studies, t. 41, nr 1, s. 63-77.
 17. Hansen S.W., Houlberg K., Pedersen L.H., 2014, "Do municipal mergers improve fiscal outcomes?", Scandinavian Political Studies, t. 37, nr 2, s. 196-214.
 18. Hausner J. (red.), 2013, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny.
 19. Herczyński J" Siwińska-Gorzelak J., 2010, "Administracyjna waga wiejska w algorytmie podziału subwencji oświatowej", raport dla ORE i MEN, Warszawa.
 20. Houlberg K., 2010, "Municipal size, economy, and democracy", w: P. Swianiewicz (red.), Territorial Consolidation Reforms in Europe, Budapeszt: LG1 - Open Society Institute.
 21. Kachniarz M., 2008, "Oddziaływanie korzyści skali na funkcjonowanie struktur administracyjnych", w: Z. Przybyła (red.), Gospodarka przestrzenna, Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 22. Kachniarz M., 2012, Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka, Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego.
 23. Kachniarz M., 2015, "Zmiana struktur czy instytucji? Poglądy na metody eliminacji dysfunkcji podziału terytorialnego", Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 408, s. 107-116.
 24. Karbownik B., Kula M., 2009, "Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego", NBP, Materiały i Studia, z. 242.
 25. Keating M., 1995, "Size, efficiency and democracy: Consolidation, fragmentation and public choice", w: D. Judge, G. Stoker, H. Wolman (red.), Theories of Urban Politics, London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage.
 26. Kieżun W., 2004, Struktury i kierunki zarządzania państwem, w: W. Kieżun, J. Kubin (red.), Dobre państwo, Warszawa: WSZiP im. L. Koźmińskiego.
 27. Kjær U., Hjelmar U., Leth Olsen A., 2010, "Municipal amalgamations and the democratic functioning of local councils: the case of Danish 2007 structural reforms", Local Government Studies, t. 36, nr 4, s. 569-585.
 28. Kuhlmann S., Wollmann H., 2011, "The evaluation of institutional reforms at sub-national government levels: a still neglected research agenda", Local Government Studies, t. 37, nr 5, s. 479-494.
 29. Ladd H.F., 1992, "Population growth, density and the costs of providing public services",Urban Studies, t. 29, nr 2, s. 273-295.
 30. Lin J., 2012, "Geography, history, economies of density and the location of cities, Business Review, nr 3, s. 18-24.
 31. Lotz J., 2009, "Economies of scale and municipal amalgamations", nieopublikowany raport dla OECD.
 32. MAiC, 2012, Diagnoza kondycji samorządów, Warszawa: MAiC.
 33. Page C., Goldsmith M., 1987, Central-local relations in Europe, London: Sage.
 34. Regionalna gospodarka odpadami, 1998, Warszawa: Fundusz Współpracy.
 35. Sharpe L.J., 1995, "Local government: Size, efficiency and citizen participation", w: CDLR (Steering Committee on Local and Regional Authorities), The Size of Municipalities, Efficiency and Citizen Participation, Local and Regional Authorities in Europe, nr 56, Strasbourg: Council of Europe.
 36. Solè-Olle A., Bosch N., 2005, "On the relationship between authority size and the costs of providing local services: Lessons forthe design of intergovernmental transfers in Spain", Public Finance Review, t. 33, nr 3, s. 343-384. DOI: 10.1177/1091142104272708.
 37. Sørensen R.J., 2007, "Does Dispersed Public Ownership Impair Efficiency? The Case of Refuse Collection in Norway", Public Administration, t. 85, nr 4, s. 1045-1058.
 38. Steiner R., Kaiser C., Eythorsson G., 2016, "A comparative analysis of amalgamation reforms in selected European countries", w: S. Kuhlmann, G. Bouckaert (red.), Local Public Sector Reforms in Times of Crisis, s. 23^42, London: Palgrave-Macmillan.
 39. Swianiewicz P., 2010, "Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy", Samorząd Terytorialny, nr 4, s. 5-16.
 40. Swianiewicz P., 2014, "Does size matter? Assessment of the impact of territorial reform on the performance of municipalities and communes in Albania", nieopublikowany raport przygotowany dla rządu Albanii i Rady Europy.
 41. Swianiewicz P., 2015a, "Reformy terytorialne - europejskie doświadczenia ostatniej dekady", Samorząd Terytorialny, nr 6, s. 7-22.
 42. Swianiewicz P., 2015b, "Territorial consolidation reforms - European experiences of 21st century", w: Conference Proceedings, International Conference Geobalcanica 2015, Skopje June 5-7, s. 379-388, DOI: dx.doi.org/10.18509/GBP.2015.48.
 43. Swianiewicz P., Gendźwiłł A., Łukomska J., Kumiewicz A., 2016, Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania. Hipotezy wielkoludów i liliputów, Warszawa: Scholar.
 44. Tiebout C., 1956, "A pure theory of local expenditures", Journal of Political Economy, t. 64, nr 5, s. 416-424.
 45. Walker R.M., Andrews R., 2013, "Local government management and performance: a review of evidence", Journal of Public Administration Research and Theory, t. 25, nr 1, s. 101-133.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1509499516702
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu