BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mularska-Kucharek Monika (Uniwersytet Łódzki), Brzeziński Kamil (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Jakość życia a przywiązanie do miejsca zamieszkania. Na przykładzie Łodzi
The Quality of Life vs. the Attachment to One's Place of Residence. On the Example of Łódź
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2017, nr 1, s. 99-115, tab., wykr., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Więzi społeczne, Miasto
Quality of life, Social bond, City
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena relacji pomiędzy jakością życia w mieście a emocjonalnym przywiązaniem do miejsca zamieszkania. W artykule szczegółowo omówiono wybrane aspekty jakości życia oraz wymiary więzi psychospołecznej. Analizie poddano związki pomiędzy badanymi zjawiskami społecznymi. Podstawę empiryczną prezentowanych wyników stanowią badania przeprowadzone w ramach projektu badawczego Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Badania zrealizowano na losowej próbie adresowej mieszkańców woj. łódzkiego w wieku 16-65 lat. Docelową próbą objęto 2005 osób. W artykule zawężono analizy jedynie do mieszkańców Łodzi (N = 560). Wybór tego postprzemysłowego miasta nie był przypadkowy. Po pierwsze, to dawne centrum polskiego przemysłu lekkiego, które na skutek globalizacji i transformacji straciło swoją industrialną funkcję (Starosta, Brzeziński 2014) i od tego momentu boryka się z licznymi problemami społecznymi. Po drugie, władze miasta w najbliższym czasie planują przeprowadzenie szeroko zakrojonej rewitalizacji, której celem ma być m.in. poprawa jakości życia. W związku z tym uznano, że z naukowego punktu widzenia interesujące będzie poddanie analizie wybranych aspektów jakości życia oraz więzi psychospołecznych w tym postprzemysłowym mieście.(abstrakt oryginalny)

The paper's main objective is to present the importance of the quality of life in the context of one's emotional attachment to one's city. The paper offers an in-depth discussion of some aspects of quality of life and place attachment. The relationships between the phenomena are also discussed. The analyses were conducted based on empirical data from the research project: Social and human capital as factors of the development of the region of Łódź. The project was funded by the European Union. The survey research was conducted on a representative sample of inhabitants of the Łódź voivodeship aged 16-65. The total number of conducted interviews was 2005. However, in the paper, the authors focused exclusively on the inhabitants of Łódź (N = 560). This post-industrial city was chosen on purpose. Firstly, this former centre of Polish textile industry lost much of its industrial function as a result of globalization and transformation. Secondly, the city authorities are planning to conduct a comprehensive process of city revitalization. The aim of the revitalization is to improve the quality of life. This is why the quality of life and place attachment in this post-industrial city were considered very interesting from a scientific point of view. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 2. Borowik I., 2002, "Środowisko wielkomiejskich zespołów mieszkaniowych jako element jakości życia ich mieszkańców", Architectus, nr 2(12), s. 97-103.
 3. Czapiński J., 1994, Psychologia szczęścia, Warszawa: PTP.
 4. CBOS, 2015, Zadowolenie z życia, Warszawa.
 5. Gombrowicz W., 1986, Dzienniki t. 1-3, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 6. Kotowska L.E. i in., 2010, "Drugie europejskie badanie jakości życia. Życie rodzinne i praca", Projekt badawczy: Monitorowanie jakości życia w Europie, Luksemburg: Urząd publikacji Unii Europejskiej, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, s. 2.
 7. Malikowski M., 1984, Więź mieszkańców z miastem. Studium socjologiczne na przykładzie społeczeństwa miasta Rzeszowa, Rzeszów: Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie.
 8. Malikowski M., 1994, "Przestrzeń jako wymiar struktury społecznej i społecznych nierówności", Studia Socjologiczne, nr 1, s. 93-105.
 9. Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy (2011). Unia Europejska. Polityka Reginalna, http://ec.europa.eu/regionalpolicy/sources/docgener/studies/pdf/citieso-ftomorrow/citiesoftomorrowfinalpl.pdf.
 10. Michalska-Żyła A., 2010, Psychospołeczne więzi mieszkańców z miastem. Studium na przykładzie Łodzi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Michalska-Żyła A., 2011, "Więź z miastem - wymiary, typy i uwarunkowania. Na przykładzie Łodzi i Iwanowa", Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, nr 36, s. 79-99.
 12. Michalska-Żyła A., 2015, "Poziom identyfikacji psychospołecznej w badanych miastach postindustrialnych", w: P. Starosta (red.), Odrodzenie peryferyjnych miasta postprzemysłowych. Raport z badań, UMO-2011/01/B/HS6/02538, Maszynopis 1S UŁ.
 13. MIiR, 2015, Krajowa Polityka Miejska, http://www.mir.gov.pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_20-10-2015.pdf (dostęp: 07.11.2015).
 14. Misiak W., 1993, Jakość życia w osiedlach miejskich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 9-14.
 15. Olubiński A., 1991, "Identyfikacja z własną miejscowością oraz możliwości samorealizacji mieszkańców małego miasta", Studia Socjologiczne, nr 1-2, s. 120-121.
 16. Ossowski S., 1962, O osobliwości nauk społecznych, Warszawa: PWN.
 17. PwC, 2007, Raport na temat wielkich miast Polski - Łódź, http://www.pwc.pl/pl/sektor- -publiczny/raportylodz-pol.pdf (dostęp: 12.06.2015).
 18. PwC, 2011, Raport na temat wielkich miast Polski - Łódź, https://www.pwc.pl/pl/pdf/ miasta/raport lodz 201 l.pdf(dostęp: 12.06.2015).
 19. Przygodzki Z., Sokołowicz M.E., 2009, "Rola wizerunku miasta w kontekście wzro-stu znaczenia mobilności kapitału ludzkiego", w: A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca (red.), Współczesne wyzwania miast i regionów, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 183-204.
 20. Rapley M., 2003, Quality of Life Research, London: Sage.
 21. Rogerson R., 1999, Quality of life and city competitiveness, Urban Studies, t. 36, s. 969- 985.
 22. Schneider-Skalska G., 2004, Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 23. Schneider-Skalska G., 2010, Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, Kraków: Politechnika Krakowska, s. 10.
 24. Starosta P., 1980, "Problemy identyfikacji w skali gminy", w: J. Luma, A. Szyfer (red.), Społeczności lokalne i ich przemiany, Olsztyn: Pojezierze.
 25. Starosta P., 1995, Poza metropolią, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 26. Starosta P., 2003, "Fragmentaryzacja więzi społecznej i rekonstruowanie wspólnoty w dobie globalizacji", Przegląd Socjologiczny, t. 52 nr 2, s. 115-144.
 27. Starosta P., Brzeziński K., 2014, "The structure of social trust in post-industrial cities of Central and Eastern Europe", Przegląd Socjologiczny, t. 63 nr 1, s. 49-79.
 28. Sztabiński P., Sztabiński F., 1997, "Przywiązanie do miejsca jako wymiar polskiego tradycjonalizmu", w: H. Domański, A. Rychard, (red.), Elementy nowego ładu, Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.
 29. Turowski J., 1995, "Więzi społeczne w grupie", w: P. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Studia i szkice socjologiczne dedykowane prof W. Piotrowskiemu w 70 rocznicę urodzin, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 30. WHO: WHOQOL, 1997, Measuring Quality of Life. Division of mental health and prevention of substance abuse.
 31. Wilsz J., 2011, "Teoretyczne aspekty funkcjonowania rynku pracy w kontekście samoregulacji i organizacji", w: D. Kotlorz (red.), Dylematy współczesnego rynku pracy, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego im. K. Adamieckiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1509499516706
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu