BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Michał (Uniwersytet Łódzki), Wiśniewski Szymon (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dostępność transportowa łódzkich centrów handlowych
Transport Accessibility to the Shopping Centres in Łódź
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 339-357, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Centra handlowe, Lokalizacja obiektów handlowych, Geografia transportu
Shopping centres, Trade centres location, Transport geography
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R41
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Do głównych czynników lokalizacji szczegółowej centrów handlowych zalicza się: sieć drogową, bliskość klientów oraz wolne tereny inwestycyjne. Spoiwem łączącym komponent transportowy z rynkowym jest dostępność transportowa. Za jej pomocą można wskazać, jakim potencjałem do zajścia interakcji wzdłuż osi klient-centrum handlowe dysponują poszczególne lokalizacje oraz w jakim zakresie mogą one zaspokajać potrzeby mieszkańców. Głównym celem artykułu jest ukazanie dostępności transportowej łódzkich centrów handlowych, a także wskazanie tendencji określających ich osiągalność względem rozmieszczenia. W badaniach uwzględniono niezwykle precyzyjne informacje, które obrazują potencjał demograficzny poszczególnych zlewni transportowych. W analizach posłużono się metodami badań opartymi na sposobach rozpoznania i zaprezentowania przestrzennych zjawisk w środowisku ArcMap oraz metodami statystycznymi. Do analiz w zakresie dostępności włączono osiągalności: pieszą, rowerową, indywidualną samochodową oraz transportem zbiorowym. Badania ukazały zróżnicowanie dostępności transportowej do centrów handlowych w zależności od ich rozmieszczenia. Wykazano także, które centra handlowe wykazują największy potencjał w zakresie wielkości lokalnego rynku. (abstrakt oryginalny)

The main factors of the location of shopping centres are as follows: road network, customer remoteness and free investment areas. Transport accessibility is the connecting element between the transport component and the market component. By means of accessibility, we can indicate the potential for interaction between the client and the shopping mall and their locations, and to what extent they can meet the needs of the residents. The main aim of the article is to show transport accessibility to shopping centres in Łódź, as well as to indicate the tendencies that determine their accessibility to distribution. The study included extremely precise information that illustrates the demographic potential of various transport basins. The analyses used research methods based on recognition and presentation of spatial phenomena in the ArcMap environment and statistical methods. The analyses included accessibility by: walking, cycling, individual car and public transport. The studies showed the diversification of transport accessibility to shopping centres according to their location. It was also shown which malls presented the greatest potential in terms of market size. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz B., Wiśniewski S. (2016), Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności, "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG", nr 19(2).
 2. Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (2011), Centrum miasta czy mall? Kilka refleksji socjologów na marginesie badań przestrzeni publicznych miast śląskich, "Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa", nr (2).
 3. Bruinsma F., Rietveld P. (1998), The accessibility of European cities: theoretical framework and comparison of approaches, "Environment and Planning A", No. 30(3).
 4. Chrzanowska A., Rochmińska A. (2012), Zachowania nabywcze i przestrzenne klientów Galerii Łódzkiej w Łodzi, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", nr 12.
 5. Cudny W. (2016), Manufaktura in Łódź, Poland: An example of a festival marketplace, "Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography", No. 70(5).
 6. Czerwiński S. (2012), Centra handlowe-główne problemy badawcze, "Studia Miejskie", nr 8.
 7. Haklay M. (2010), How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets, "Environment and planning B: Planning and design", No. 37(4).
 8. Hansen W.G. (1959), How accessibility shapes land use, "Journal of the American Institute of planners", No. 25(2).
 9. Heffner K., Twardzik M. (2015), "Miasto w mieście"-V generacja galerii handlowych w przestrzeni polskich miast, "Marketing i Rynek", nr 8 CD.
 10. Janiszewska A., Klima E., Rochmińska A. (2011), Centra handlowe w Łodzi-zawłaszczona, przestrzeń publiczna?, (w:) Jażdżewska I. (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S. (2013), Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland. Ministry of Regional Development, Warsaw.
 12. Kopta T., Buczyński A., Hyła M., Lustofin B. (2012), Konkurencyjność roweru w zakresie czasu podróży, GDDKiA, Warszawa-Kraków.
 13. Kuc-Słuszniak B. (2008), Targowisko różności-targowisko próżności: Współczesne centrum handlowe w przestrzeni miejskiej, "Czasopismo Techniczne. Architektura", nr 105.
 14. Maleszyk E. (2005), Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2.
 15. Matysiak N. (2009), Współczesne centra handlowe w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 6.
 16. Mordwa S. (2012), Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych. Przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", No. 12.
 17. Pielesiak I. (2016), Public Spaces and Social Integration-the Case of Lodz, "Studia Regionalia", No. 45.
 18. Polska Rada Centrów Handlowych (1), http://prch.org.pl/PL/BazaWiedzy/Definicje/Default.aspx [dostęp: 15.01.2017].
 19. Polska Rada Centrów Handlowych (2), http://prch.org.pl/pl/katalog-ch [dostęp: 15.01.2017].
 20. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137).
 21. Rochmińska A. (2010), Sieci handlowe z kapitałem zagranicznym jako nowy element w strukturze miasta, (w:) Jażdżewska I. (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji. XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 22. Rochmińska A. (2013), Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Rochmińska A. (2016), Shopping centres as the subject of Polish geographical research, "Geographia Polonica", No. 89(4).
 24. Rosik P. (2012), Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, IGiPZ PAN, Warszawa.
 25. Śleszyński P., Komornicki T. (2009), Wpływ rozwoju sieci drogowej na obszary rynkowe istniejących i planowanych portów lotniczych (2008-2015), "Drogi: Lądowe, Powietrzne, Wodne", nr 9(17).
 26. Śleszyński P. (2004), Demograficzne i ekonomiczne aspekty lokalizacji planowanego portu lotniczego w okolicach Warszawy, "Przegląd Komunikacyjny", nr 43.
 27. Wilk W. (2003), Między zakupami a rozrywką-nowe znaczenie centrum handlowego, "Prace i Studia Geograficzne", nr 32.
 28. Wiśniewski S. (2016), Dostępność mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", nr 23(1).
 29. Wójcik M., 2010, Centrum handlowo-rozrywkowe ˮManufakturaˮ jako ˮmiejsceˮ integrujące w przestrzeni społecznej Łodzi, (w:) Suliborski A., Przygodzki Z. (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 41-50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu