BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipowski Marcin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Angowski Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Preferencje wyboru kanałów marketingowych przez seniorów
Senior Preferences of Marketing Channels Selection
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 358-369, tab., wykr., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Ludzie starsi, Kanały marketingowe, Preferencje konsumenta
Consumer behaviour, Elderly people, Marketing channels, Consumer preferences
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem publikacji jest próba odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące zachowania konsumenta-seniora w środowisku multikanałowym, a w szczególności preferencji tego segmentu konsumentów co do wyboru kanałów marketingowych na rynku usług. W artykule wykorzystano część wyników badań ilościowych zrealizowanych metodą wywiadu osobistego wspomaganego elektronicznie (CAPI) na próbie ogólnopolskiej 1103 osób, spośród których 357 osób należy do pokolenia Baby Boomers (BB). Badania przeprowadzono w drugiej połowie 2015 roku, dobór próby miał charakter kwotowo-losowy. W badaniu uwzględniono czteroetapowy proces zakupowy oraz trzy kanały marketingowe (stacjonarny, telefoniczny, internetowy). Wyniki wskazują na tradycyjne podejście seniorów wyrażające się w preferencjach obsługi osobistej (szczególnie w momencie zakupu usługi, ale także na etapach obsługi przed i pozakupowej); mniejszej skali multikanałowości (rzadziej wykorzystują kilka kanałów w celu zakupu usług). Badania pokazują, że starsi konsumenci postrzegają kontakt telefoniczny, a szczególnie internetowy, jako mniej zasobny w informacje niż kontakt osobisty. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is an attempt to answer the research questions concerning senior behaviour in the multichannel environment, namely the preferences of this segment about marketing channels selections. The article uses some of results of a quantitative research carried out by CAPI on a sample of 1,103 people nationwide (of which 357 people belong to the Baby Boomers generation). The study was conducted in the second half of 2015, quota-random sampling. The study included a four-phase purchasing process and the three marketing channels (offline, telephone, online). The results indicate the seniors' traditional approach to multichanneling (a special offline preference at the purchase stage, but also at pre- and post-purchase stages); seniors are less likely to use several channels during one service-buying process. The research shows that elder consumers perceive the phone channel and especially online channel as less rich in information than personal contact. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badowska S., Rogala A. (2016), Konsumencka innowacyjności a zachowania konsumentów seniorów - wyniki badań, "Problemy Zarządzania", Vol. 14, No. 2(59), t. 1.
 2. Badowska S., Rogala A. (2015), Przełamanie stereotypizacji konsumentów--seniorów a implikacje dla marketingu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 875, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" nr 41, t. 1.
 3. Bałandynowicz-Panfil K. (2016), Interdyscyplinarne dylematy granic starszego wieku - wstęp do rozważań nad wiekiem granicznym starszych konsumentów, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", Vol. 3(321).
 4. Bombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, SGH, Warszawa.
 5. Bondos I. (2013), Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?, "Marketing i Rynek", nr 3.
 6. Bondos I. (2017), Znaczenie bodźców cenowych dla efektów migracji klientów do kanału internetowego, w druku.
 7. Brandys J. (2015), Senior targeted marketing - determinants and prospects, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie".
 8. Bylok F. (2013), Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, "Problemy Zarządzania", Vol. 11, No. 1(40), t. 1.
 9. Dąbrowska M., Rey T. (2008), Kosztowne ignorowanie segmentu 55+?, "Marketing w Praktyce", nr 5.
 10. Dołhasz M. (2015), Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 865, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 38.
 11. Dołhasz M. (2016), The attitude of Polish seniors to advertising as a source of market information, "Jagiellonian Journal of Management", Vol. 2, No. 2
 12. Frąckiewicz E. (2014), Senior jako uczestnik rynku e-usług - stan obecny i perspektywy, "Marketing i Rynek", nr 11.
 13. Frąckiewicz E. (2012), Strategie produktu na rynku seniorów, "Marketing i Rynek", nr 4.
 14. Hartman J. (2012), Rynek senioralny - kraina łagodności, "Marketing w Praktyce", nr 8.
 15. Kołodziejska M. (2012), Obiecujący rynek, "Marketing w Praktyce", nr 8.
 16. Kotarbiński J. (2012), Starszy klient w sklepie, "Marketing w Praktyce", nr 8.
 17. Kozielski R. (2012), Nadciąga "silver tsunami", "Marketing w Praktyce", nr 8.
 18. Lipowski M. (2016), Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 19. Lipowski M. (2015), Czynniki warunkujące wykorzystanie kanałów sprzedaży usług finansowych w świetle teorii selekcji mediów, "Handel Wewnętrzny", nr 3.
 20. Nalazek A. (2011), Kto się nie chce zestarzeć, "Marketing w Praktyce", nr 3.
 21. Niedzielska A. (2014), To nie jest kraj dla starych ludzi, czyli marketing 60+ w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 825, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 36.
 22. Olejniczuk-Merta A. (2012), Kult młodości - moda czy długofalowa zmiana stylu życia, "Marketing i Rynek", nr 8.
 23. Rogala A., Fojutowski Ł. (2014), Decyzje zakupowe osób starszych - kryteria wyboru i czynniki wpływu, "Marketing i Rynek", nr 4.
 24. Roszkowska-Hołysz D. (2013), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań nabywczych konsumentów w wieku starszym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 777, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 32.
 25. Synoradzka M. (2012), Czego oczekują kobiety dojrzałe?, "Marketing w Praktyce", nr 8.
 26. Świtała M. (2011), Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu