BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiński Wiesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka
Pro-Qualitative Organisation Management versus Human Life Quality
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 370-382, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Relacje organizacja-otoczenie, Jakość życia, Teoria organizacji, Społeczna odpowiedzialność
Quality management, Organization-environment relations, Quality of life, Organisation theory, Social Responsibility
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L2, M2
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Dynamiczne i zmienne otoczenie wywołuje wiele zmian, do których muszą dostosować się współcześnie funkcjonujące organizacje. Chcąc zachować konkurencyjność zobligowane są do doskonalenia kompetencji warunkujących sprostanie pojawiającym się wyzwaniom. Jednym z nich jest wzrastające oczekiwanie społeczeństwa, aby nie zagrażały jego bezpieczeństwu i były zdolne do zaangażowania się w spełnianie jego potrzeb. Zatem racjonalne staje się stwierdzenie, iż projakościowe zarządzanie powinno korzystnie wpłynąć na jakość życia człowieka. Celem artykułu jest ukazanie projakościowego zarządzania jako szansy na wzrost społecznej odpowiedzialności organizacji, przez co na poprawę jakości życia człowieka. Jako metody badawcze zostały wykorzystane analiza literatury oraz badania ankietowe, które pozwoliły na określenie poziomu wdrażania wybranych rozwiązań organizacyjnych warunkujących poprawę jakości funkcjonowania organizacji w branży kruszyw znajdujących zastosowanie w budownictwie. (abstrakt oryginalny)

The dynamic and changeable environment makes a lot of changes to which contemporary organisations must adapt. In order to maintain competitiveness they are obliged to excel on competences conditioning the coping with the occurring challenges. One of them is the growing expectation of the society for them not to threat its safety and were able to engage into fulfilling the arising needs. Therefore, it seems rational to state that socially responsible management should influence life quality. The aim of the article is to present pro-qualitative management as a chance for the growth of corporate social responsibility and, as a result, improvement of the quality of life in general. As research methods there were used literature analysis as well as questionnaires, which allowed to define the level of implementation of chosen organisational solutions conditioning improvement of organisation's functioning in the field of aggregates used in building. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 2. Bakier B. (2012), Konceptualizacja kategorii konkurencyjności w naukach ekonomicznych, "Optimum - Studia ekonomiczne", nr 6(60).
 3. Bańka A. (1995), Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, UAM i WSP, Poznań-Częstochowa.
 4. Borys T. (2007), Jakość życia a systemy wartości, (w:) Skrzypek E., Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin.
 5. Campbell A. (1981), The sense of well-being in America: Recent patterns and trends, McGraw-Hill, New York.
 6. Caroll A.B., Buchholz A.L. (2003), Ethics and Stakeholder Management, Business & Society. Thomson Learning, South-Western College.
 7. Chmielnicka E. (2004), Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1.
 8. Czapiński J. (2001), Diagnoza społeczna 2000, PTS, Warszawa.
 9. Dalkey N.C., Rourke D.L. (1972), The Delphi procedure and rating quality of life factors, University of California, Los Angeles.
 10. Flanagan J.C. (1982), Measurment of quality of life:current atate of the art, "Arch. Phys. Med. Rehabil".
 11. Kolman R. (2000), Zespoły badawcze jakości życia, "Problemy Jakości", nr 2.
 12. Łańcucki J. (2015), Poprawa jakości życia jako imperatyw zrównoważonego rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 378.
 13. Łukasiński W. (2012), Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków.
 14. Łukasiński W. (2016), Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo, PWE, Warszawa.
 15. Miller P. (2011), Systemowe zarządzanie jakością - koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Difin, Warszawa.
 16. Nordenfelt L. (1993), Quality of life, health and happiness, Avebury, Aldershot.
 17. Skrzypek E. (2013), Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo, Difin, Warszawa.
 18. Suchodolski B. (1990), Wychowanie mimo wszystko, WSiP, Warszawa.
 19. Stiglitz J.E., Sen A., Fitussi J.P. (2013), Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa.
 20. Tomaszewski T. (1976), Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa.
 21. Torrance G.W. (1987), Utility approach to measuring heath-realted quality of life, "J. Chronic Dis".
 22. Trzebiatowski J. (2011), Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych - systematyzacja ujęć definicyjnych, "Hygeia Public Health", tom 46(1).
 23. Świeboda H. (2007), Analiza systemowa jakości życia w warunkach nowej gospodarki, (w:) Szewczyk A., Problemy społeczeństwa informacyjnego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 24. Vanderlam L. (2013), What businesses owe the world: Then and now, "Fortune", June 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu