BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupickaite Dovile (Vilnius University, Lithuania), Konecka-Szydłowska Barbara (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Hauke Jan (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Spatial Variability of the Socio-Economic Development in Terms of Population and Settlement at the Level of NUTS 4 Units. The Case Study of Poland, Slovakia and Lithuania
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie ludność i osadnictwo na poziomie jednostek NUTS 4. Przykład Polski, Słowacji i Litwy
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 25, s. 135-149, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Ludność, Osadnictwo, Klasyfikacja NUTS, Rozwój społeczno-gospodarczy
Population, Colonization, Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Litwa, Republika Słowacka, Polska
Lithuania, Slovak Republic, Poland
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie ludność i osadnictwo w wymiarze ponadkrajowym. Analiza prowadzona na przykładzie trzech państw: Polski, Słowacji i Litwy i odnosi się do jednostek poziomu lokalnego NUTS 4, które liczą odpowiednio 379, 79 i 60 jednostek. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2000-2010. Podstawowym wynikiem przeprowadzonej analizy jest wydzielenie w układzie trzech państw na poziomie lokalnym (NUTS 4) obszarów wzrostu, przejściowych i stagnacji w aspekcie ludnościowo-osadniczym. Ponadto obliczono wartości lokalnej statystyki I - Morana wraz z analizą lokalnych współczynników zależności przestrzennej (LISA) i wydzielono determinanty, które najbardziej wpływają na wartości wskaźnika syntetycznego Ws w aspekcie ludność i osadnictwo na poziomie lokalnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to analyze disparities in socio-economic development in terms of population and settlement in supranational dimension. The analysis was carried out on the example of three countries: Poland, Slovakia and Lithuania and refers to units of local level - NUTS 4, with 379, 79, and 60, respectively, units. The time range of research covers the period 2000-2010. The main result of the analysis is identification of three types of areas: areas of growth, transition and stagnation in terms of the population-settlement for these three countries treated together as a single object at a local level (NUTS 4). We also investigate the spatial auto-correlation with the use of the global statistics I - Moran, together with an analysis of the local index of spatial dependence (LISA) and separate determinants that most affect the level of socio-economic development value measured by the synthetic index in terms of population and settlement at the local level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagdziński S.L., Maik W., Potoczek A. (ed.) 1995. Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej (Policy of local and regional development in the period of transformation). Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 2. Balvin J., Kwadrans Ł., Kowalczyk M.E. (ed.) 2011. Situation of Roma Minority in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Part II. Fundacja Integracji Społecznej Prom.
 3. Biuletyn Migracyjny (Migration Bulletin) 2012. Ośrodek Badań nad Migracjami (Centre of Migration Research). www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl, no. 39, pp. 6-7.
 4. Chojnicki Z. 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii (Fundamentals of methodological and theoretical geography). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 5. Chojnicki Z., Czyż T. 2005. Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym Socio-economic development in regional perspective). Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, z. 219, pp. 8-23.
 6. Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce (Regional aspects of economy based on knowledge in Poland). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2006, ss.158.
 7. Churski P. 2011. Obszary wzrostu i stagnacji gospodarczej - kontekst teoretyczny (Areas of growth and economic stagnation - the theoretical context). Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, z. 248, pp. 9-43.
 8. Czyż T. 2012. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym (The level of socio-economic development in Poland from subregional point of view). Przegląd Geograficzny, 84, 2, pp.. 219-236.
 9. Długosz Z., Biały Sz. 2014. Selected aspects of permanent emigration from Poland (2001-2010). Bulletin of Geography. Socio-economic series, 23, pp. 25-37.
 10. Gawryszewski A. 2005. Ludność Polski w XX wieku (Polish population in the twentieth century). IGiPZ PAN, Warszawa.
 11. Holzer J.Z. 2003. Demografia (Demography). Warszawa: Wyd. PWE.
 12. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. 2011. Wybrane aspekty procesów suburbanizacji w regionie miejskim Łodzi (Selected aspects of the process of suburbanisation in the region of the city of Lodz). In: S. Kaczmarek (ed.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego (City. 70th Anniversary Book anniversary of the birth of Professor Stanisław Liszewski). Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 117-131.
 13. Janc K. 2009. Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce (Spatial differentiation of human and social capital in Poland). Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 14. Jędrzejczyk D. 2001. Podstawy geografii ludności (Basic population geography). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 15. Korec P., Ondoš S. 2009. The Development of Urban Structure of Bratislava in the Time of Post-socialist Transformation. Quaestiones Geographicae. 28 (B/2), pp. 31-43.
 16. Krupickaitė D. 2007. Demographic crisis in Lithuania: regional aspects. Folia Geographica XIII, pp. 158-168.
 17. Litewski Departament Statystyki (Lithuanian Department of Statistics), http://www.stat.gov.lt/.
 18. Maik W. 1992. Podstawy geografii miast (Fundamentals of urban geography). Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 19. Michalski T. 2012. Przemiany w liczbie ludności i ruchu rzeczywistym w Europie środkowej i Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji.(Changes in population and real migration traffic in Central Europe and Central and Eastern Europe in transition. Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin.
 20. Okólski M. 2005. Demografia (Demography). Warszawa, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR.
 21. Parysek J.J. 2008. Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej Processes of suburbanization in the Poznań agglomeration. In: Kaczmarek, T., Mizgajski, A. (eds), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia (Poznań district. Quality of space and quality of life). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 71-90.
 22. Solga B. 2009. Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym (The changing role of migration in regional development). Instytut Śląski, Opole.
 23. Szyszak T. (red.). 2011. Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej (Roma issue in Central and Eastern Europe state Policy). Fundacja Integracji Społecznej Prom.
 24. Śleszyński, P. 2006. Suburbanization processes in Poland after 1989. Problems of Geography, 1-2, pp. 105-117.
 25. Trutkowski C., Mandes S. 2005. Kapitał społeczny w małych miastach (Social capital in small towns.. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 26. Węcławowicz, G., 2000. Kształtowanie się nowego modelu zróżnicowań społeczno-przestrzennych miasta w Europie Środkowej (Shaping a new model of socio-spatial differentiation of the city in Central Europe). In: I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (Post-socialist city - the organization of urban space and its transformation). XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 25-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.25.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu