BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ asymetrii informacji na kredytowanie firm rodzinnych z sektora MMSP. Cz. 1
The Impact of Asymmetric Information on Crediting of Family Enterprises from the MSME Sector. Part 1
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 307-317, tab., bibliogr. 45 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Asymetria informacji, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rodzinne, Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Information asymmetry, Business activity lending, Family-owned business, Micro-enterprise, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie przyczyn i konsekwencji występowania asymetrii informacji w relacjach firm rodzinnych z kredytodawcami tj. bankami. W artykule wykorzystano metodę opisową opartą na syntetycznej analizie literatury, metodę obserwacji zjawiska oraz teorię asymetrii informacji w odniesieniu do działalności kredytowej banków na rzecz mniejszych firm rodzinnych. (fragment tekstu)

This article aims to indicate causes and consequences of the information asymmetry occurrence in the relationship of family businesses with creditors. Firstly, the essence and genesis of the theory of asymmetric information was presented in the context of the credit market problems. Next, specific features of family businesses in Poland and Europe were characterized. Then consequences of information asymmetry and circumstances of crediting of family businesses from MSME sector were described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Bester H., Hellwig M. (1987), Moral Hazard and Equilibrium Credit Rationing: An Overview of the Issues, Bamberg K. Spremann (Hrsg), Agency Theory, Information, and Incentives, Berlin.
 3. Boyd J.H., Prescott E.C. (1985), Financial intermediary - coalitions, "Research Department Staff Report", nr 87, July, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
 4. Brózda D. (2012), Mechanizm transmisji monetarnej w strefie euro poprzez kanał kredytowy w czasie globalnego kryzysu finansowego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 273, Łódź.
 5. Ciżkowicz P. (2008), Rozwój finansowy a rola państwa, "Zeszyty For", nr 3, Warszawa.
 6. Collins D., Kothari S., Rayburn J. (1987), Firm size and the information content of prices with respect to earnings, "Journal of Accounting Economics", t. 9.
 7. Diamond D.W. (1984), Financial Intermediation and Delegated Monitoring, "Review of Economic Studies", t. 51, nr. 3 (July).
 8. Freixas X., Rochet J.C. (2007), Mikroekonomia bankowa, CeDeWu, Warszawa.
 9. Gale D., Hellwig M. (1985), Incentive Compatible Debt Contracts: the One Period Problem, "Review of Economic Studies", No 52.
 10. Gallo M. A., Vilaseca A. (1996), Finance in family business, "Family Business Review", nr /9(4).
 11. Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. GUS (2015), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku, Warszawa.
 13. Jaffee D.M., Russel T. (1976), Imperfect Information, Uncertainty, and Credit Rationing, "Quarterly Journal of Economics", nr 90.
 14. Jensen M., Meckling W. (1976), Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and capital structure, "Journal of Financial Economics", nr 3.
 15. Klimek J. (2015) - Sprawozdawca, Opinia Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie jako źródła ponownego wzrostu gospodarczego i lepszych miejsc pracy (opinia z inicjatywy własnej), Przedsiębiorstwa rodzinne, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, INT/765, Bruksela.
 16. Komisja Europejska (2009), Sprawozdanie końcowe grupy ekspertów: Overview of family - business - relevant issues: research, networks, policy measures and existing studies.
 17. Korzeniowski L. (2005), Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność, European Association for Security, Kraków.
 18. Kotliński G. (2010), Predykcja zmian w relacjach klient - bank, [w:] Janc A. (red.), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 19. Kubiak J. (2011), Metody badania asymetrii informacji w przedsiębiorstwie w zakresie alokacji kapitału, "Gospodarka Narodowa", nr 4 (236) Rok LXXX/XXI.
 20. Leland H.E., Pyle D.H. (1977), Information asymmetries, financial structure, and financial intermediation, "Journal of Finance", t. 32, nr. 2.
 21. Mankiw N.G. (1986), The Allocation of Credit and Financial Collapse, "Quarterly Journal of Economics" 101 (August).
 22. Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Matysek-Jędrych A. (2007), System finansowy - definicja i funkcje, "Bank i Kredyt" , nr 10.
 24. Mc Conaughy D., Phillips G. (1999), Founders versus descendants: The profitability, efficiency, growth characteristics and financing in large, public, founding family-controlled firms, "Family Business Review", nr. 12(2).
 25. Miroński J. (2000), Władza i polityka w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 26. Mishkin F. (2002), Ekonomia pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Mishkin F.S. (1990), Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Perspective, "National Bureau of Economic Research Working Papers Series", Working Paper nr 3400 1050 Massachusetts Avenue Cambridge MA 02138.
 28. Poutziouris P. (2001), The views of family companies on venture capital: Empirical evidence from the UK small to medium-size enterprising economy, "Family Business Review", nr /14(3).
 29. Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Stiglitz J.E., Weiss A. (1981), Credit rationing in markets with imperfect information, "The American Economic Review", t. 71.
 31. Tagiuri R., Davis J.A. (1982), Bivalent Attributes of the Family Firm, Working Paper, Harvard Business School.
 32. Townsend R. (1979) Optimal Contracts and Competitive Markets with Costly State Verification, "Journal of Economic Theory", nr 21.
 33. Waśniewski T. (1997), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 34. Williamson S.D. (1986), Costly monitoring, financial intermediation, and equilibrium credit rationing, "Journal of Monetary Economics, Elsevier", t. 18(2).
 35. Williamson S.D. (1987), Costly Monitoring, Loan Contracts, and Equilibrium Credit Rationing, "The Quarterly Journal of Economics", Oxford University Press, t. 102(1).
 36. Baranowska-Skimina A. (2015), Firmy rodzinne = 18% PKB, eGospodarka.pl http://www.egospodarka.pl/122570,Firmy-rodzinne-18-PKB,1,39,1.html, aktualizacja: 24.04.2015.
 37. Daniłowska A. (2013), Wiarygodność kredytowa rolników indywidualnych. Analiza komparatywna na tle przedsiębiorców indywidualnych, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 95 Roczniki Naukowe t. XVI Zeszyt 6, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/205360/2/16-6-Danilowska.pdf.
 38. Kata R. (2011), Instytucjonalne uwarunkowania w dostępie rolników do kapitału w regionie Polski południowo-wschodniej, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski, Zeszyt Nr 15/31, Rzeszów, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/31.pdf.
 39. Kowalewska A. (red.), (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania - raport PARP, Warszawa, www.parp.gov.pl.
 40. Markowski K. (2006), Informacja strategicznym zasobem dla rozwoju działalności gospodarczej na przykładzie Biura Informacji Kredytowej - prezentacja, Biuro Informacji Kredytowej S.A., www.bik.pl.
 41. NBPortal (2014), Nobliści, http://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/historia-mysli-ekonomicznej/noblisci.
 42. Puls Biznesu (2015), Lewiatan: firmy rodzinne tworzą w Polsce 18 proc. PKB, http://www.pb.pl/4051553,23937,lewiatan-firmy-rodzinne-tworza-w-polsce-18-proc.-pkb, aktualizacja: 23.04.2015.
 43. Raczkowski K., Markiewicz A. (2015), Wpływ asymetrii informacji w sektorze finansowym na zarządzanie w systemie gospodarczym, http://www.konradraczkowski.info/file/2015/05/Asymetria-informacji-KR-AM-2015.pdf.
 44. Ślązak E. (2011), Zawodność rynku kredytowego w teorii racjonowania kredytu, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse", t. 7, nr 4, www.e-finanse.com.
 45. Wprost Biznes (2015), Raport EY: 7 czynników sukcesu firm rodzinnych, http://www.wprost.pl/ar/508878/Raport-EY-7-czynnikow-sukcesu-firm-rodzinnych.html, dostęp: 2.06.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu