BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena zdolności kredytowej firm rodzinnych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość w warunkach asymetrii informacji. Cz. 2
Credit Worthiness Assessment of Family Businesses Using a Simplified Reporting in Conditions of Information Asymmetry. Part 2
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 319-329, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Ocena zdolności kredytowej, Sprawozdawczość finansowa, Asymetria informacji
Family-owned business, Credit rating, Financial reporting, Information asymmetry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem analizy w artykule jest problem oceny zdolności kredytowej firm rodzinnych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość finansową wynikający z występowania zjawiska asymetrii informacji. Celem artykułu jest ocena zawartości informacyjnej operacji gospodarczych w uproszczonej ewidencji podatkowej w postaci: karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatkowej księdze przychodów i rozchodów pod kątem dostarczanych informacji na potrzeby efektywnej oceny zdolności kredytowej firm rodzinnych z sektora MMSP. Tezę badawczą stanowi, że trudności w ocenie zdolności kredytowej mikro, małych i średnich firm rodzinnych wynikają z niekompletnych informacji finansowych, jaką banki uzyskują z uproszczonej ewidencji księgowej. Zastosowano następujące metody badawcze: metodę opisową opartą na syntetycznej ocenie literatury, aktów prawnych, aktualnych danych statystycznych oraz metodę obserwacji. (fragment tekstu)

This article aims to evaluate the information content of the tax records of business transactions in a simplified tax records in forms of: a tax card, revenue account, tax books of revenues and expenditures for the information supplied for an effective assessment of the creditworthiness of family businesses from MSME sector. Firstly, sources of difficulties of the creditworthiness assessment of undertakings with simplified reporting were pointed out in the context of minimizing information asymmetry. Then, the article shows characteristics of family businesses, which determine the scale of the information asymmetry and the use of credits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ang J., Cole R., Wuh Lin J. (2000), Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Finance", vol. 55.
 2. Barometr firm rodzinnych - z optymizmem w przyszłość, Raport KPMG w Polsce (2014), kpmg.com/pl/firmyrodzinne, kpmgfamilybusiness.com, europeanfamilybusinesses.eu.
 3. Beattie V., Goodacre A., Thomson S. (2000), Operating leases and the assessment of lease-debt substitutability, "Journal of Banking and Finance", vol. 24, No. 3.
 4. Białek-Jaworska A. (2008), Dostępność kredytu dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Wiśniewski T. (red.), Zarządzanie finansami. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe", nr 515, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Boot A.W., Thakor A.V. (2000), Can relationship Banking Survive Competition?, "Journal of Finance", vol. 55, no. 2.
 6. Cole R. (1998), The Importance of Relationships to the Availability of Credit, "Journal of Banking and Finance", vol. 22.
 7. Fleming Q.J. (2006), Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Helion, Gliwice.
 8. Gallo M.A. (2004), Global Perspectives on Family Businesses, [w:] Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne: funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 9. Gos W. (2014), Rachunkowość czy sprawozdawczość - głos w dyskusji, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 2, no. 4 (265).
 10. GUS (2015), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku, Warszawa.
 11. Healy P.M., Palepu K.G. (2001), Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature, "Journal of Accounting and Economics",vol. 31 (2001).
 12. Jaffe D.T. (1990), Working whit ones your love: Conflict resolution and problem solving strategies for a successful business, Barkley, CA, Conari.
 13. Kata R. (2007), Ograniczenia kredytowe w finansowaniu innowacyjności małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, [w:] Makarski S., Cyrek P., Dybka S., Kasprzyk A. (red.), Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 14. Kaźmierska-Jóźwiak B., Marszałek J. (2012), Charakterystyka strategii finansowania firm rodzinnych na przykładzie spółek sektora usług turystycznych Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XLVI, 1 SECTIO H, Polonia, Lublin.
 15. Korkeamaki T., Rutherford M. (2006), Industry Effects and Banking Relationship as Determinants of Small Firm Capital Structure Decisions, "The Journal of Entrepreneurial Finance & Business Ventures", vol. 11.
 16. Kubiak J. (2011), Metody badania asymetrii informacji w przedsiębiorstwie w zakresie alokacji kapitału, "Gospodarka Narodowa", nr 4 (236) Rok LXXX/XXI.
 17. Lemmon M., Zender J. (2004), Debt capacity and tests of capital structure theories, University of Utah and University of Colorado Working Paper.
 18. Lȍwe C. (2002), Die Familienunternehmung - Zukunftssicherung durch Führung, [w:] Safin K. (red.), Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Myers S., Majful N. (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information investors do not have, "Journal of Financial Economics", vol. 13, no. 2.
 20. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne: istota i zachowania strategiczne, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 21. Samelak J. (2011), Czy nowy model sprawozdania finansowego według MSSF jest sprawozdaniem ogólnego przeznaczenia?, [w:] Gabrusewicz W., Samelak J. (red.), Dylematy współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe", nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 22. Slotty C. (2009), Financial constraints and the decision to lease: Evidence from German SME, no. 205, Working papers series, Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Finance&Accounting.
 23. Sołoma A. (2006), Kredytowanie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] Michalczuk G., Michałkow J., Sikorski J. (red.), Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 24. Sułkowski Ł., (2005), Determinanty rozwoju firm rodzinnych, Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 25. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne: jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 26. Szczepańska M. (2014), Przepływy pieniężne w rachunkowości w ujęciu sprawozdawczym i decyzyjnym - Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, Poznań.
 27. Tarasiuk W. (2003), Kredytowane małych i średnich przedsiębiorstw - perspektywa banku, [w:] Orzechwa-Maliszewska E., Kopczuk A. (red.), Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok.
 28. Winter M., Ambroziak M. (2008), Jakość informacji finansowej generowanej przez polskie MSP, [w:] Michalczuk G., Przychocka I., Sikorski J. (red.), Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 29. Wyszyńska-Kocik B. (2004), Wpływ formy ewidencji księgowej na zarządzanie małymi przedsiębiorstwami, [w:] Nowak E., Kaszuba-Perz A. (red.), Rachunkowość a zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem, WSIiZ, Rzeszów.
 30. Yan A. (2006), Leasing and Debt Financing: Substitutes or Complements?, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 41, no. 3.
 31. Żukowska J., Pindelski M. (2012), Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 32. ABC Ekonomii (2014), Obszary działalności przedsiębiorcy podlegające ocenie zdolności kredytowej, http://www.abc-ekonomii.net.pl/s/obszary_dzialalnosci_przedsiebiorcy_podlegajace_ocenie_zdolnosci_kredytowej.html, dostęp: 17.10.2014.
 33. Brussa A., Tarnawa A. (red.) (2013), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Warszawa, www.parp.gov.pl.
 34. Idzik M., Sznajder M. (2005), Finansowanie rozwoju mikrofirm - czy przedsiębiorcy mogą liczyć na banki?, Pentor Audyt Bankowości Mikroprzedsiębiorstw, http://www.pentor.pl/35464.xml?doc_id=11280.
 35. Kowalewska A. (red.), (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania - raport PARP, Warszawa, www.parp.gov.pl.
 36. UEAPME, UEAPME's policy proposals to the European Commission and the European Parliament European Crafts' and SMEs' contribution to the EU 2020 debate, Brussels, http://www.ueapme.com [2.12.2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu