BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baraniak Marta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Struktura dochodu a inwestycje rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2012
Income Structure and the Investments of Family Farms in Poland in Years 2004-2012
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 341-352, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Rozkład dochodów, Inwestycje
Arable farm, Individual arable farms, Income distribution, Investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza struktury dochodów rodzinnych gospodarstw rolnych oraz jej wpływ na wielkość inwestycji dokonywanych przez te podmioty. W artykule przedstawiono różnorodne przekroje definicji rodzinnych gospodarstw rolnych, a także możliwości inwestycyjne w odniesieniu do dochodów osiąganych przez badane podmioty. W artykule dokonano analizy empirycznej wybranych zmiennych charakteryzujących dochody i wydatki inwestycyjne rodzinnych gospodarstw rolnych pochodzących z bazy danych FADN. (fragment tekstu)

The aim of the paper is identification of the income structure and its influence on growth of family farm's investment. The article shows various definitions of family farms and investment's opportunities. The empirical part of the paper shows analyzes of incomes and investment outlays. The article has been prepared using the data coming from Farm Accountancy Data Network. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyńska-Grzymek I. (2013), Regionalne zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej rodzin uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego oraz innych źródeł, "Roczniki naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów i Agrobiznesu", Warszawa.
 2. Dziwulski M. (2013), Aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce w 2010 roku z uwzględnieniem ich wielkości ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 59/2013, Szczecin.
 3. Gołębiewska B. (2010), Kierunki podejmowania działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa", t. 97, z. 4.
 4. Jeżyńska B. (2008), Producent rolny jako przedsiębiorca, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 5. Jeżyńska B., Pastuszko R. (2014), Konstytucyjne wytyczne w zakresie ochrony gospodarstwa rodzinnego w nowych założeniach prawa obrotu nieruchomościami rolnymi, Opinie i Ekspertyzy Kancelarii Senatu, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 6. Klat-Górska E. (2014), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 7. Łobos-Kotowska D. (2006), Gospodarstwo rodzinne: prawne formy organizacji, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec.
 8. Mickiewicz A., Wawrzyniak B.M. (2010), Przebieg i realizacja działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW na lata 2007-2013, Zeszyty Naukowe SGGW, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 86, Warszawa.
 9. Poczta W., Szuba-Barańska E., Beba P., Czubak W. (2015), Strukturalna i ekonomiczna różnorodność a możliwości rozwoju gospodarstw rodzinnych w UE, "Wieś i Rolnictwo", Nr 1.1 (166.1), Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 2015.
 10. Różański J., Starzyńska D. (2012), Finansowe i pozafinansowe czynniki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w regionie łódzkim, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, "Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka", t. 2, nr 271, Wrocław.
 11. Sikorska A. (2014), Dylematy w definiowaniu rodzinnych gospodarstw rolnych (na przykładzie polski), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", Nr 4, PAN, Warszawa 2014.
 12. Starzyńska W. (red.) (2009), Podstawy statystyki, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 13. Walczak D. (2011), Inwestycje w rodzinnych gospodarstwach rolnych jako forma gromadzenia kapitału emerytalnego, "Polityka Społeczna. Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie", część II, Warszawa.
 14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483.
 15. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz. U., z 2003 r., nr 64, poz. 592.
 16. Budżety gospodarstw domowych 2014 r. (2015), Główny Urząd Statystyczny. http://www.fadn.pl (dostęp 20.02.2016r.).
 17. http://www.unic.un.org.pl (dostęp 20.02.2016 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu