BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlas Iwona (University of Economics in Katowice / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Regional Disparities in Development - the Case of Poland
Regionalne dysproporcje rozwojowe - przypadek Polski
Źródło
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 3, s. 17-31, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Nierówności gospodarcze, Województwo, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Regional development, Economic inequality, Voivodship, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O11, R11, C38
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Abstrakt
Przedmiot i cel pracy: Podstawowym problemem publikacji jest identyfikacja i ocena dysproporcji w rozwoju polskich województw z uwzględnieniem potencjału demograficznego, rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego oraz infrastruktury technicznej w latach 2006, 2010 i 2015.
Materiały i metody: Badania prowadzono w oparciu o materiał statystyczny GUS z Rocznika Statystycznego Województw z wykorzystaniem metody taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga oraz metody grupowania obiektów uporządkowanych liniowo za pomocą metody odchyleń standardowych.
Wyniki: Województwo mazowieckie pozostaje liderem pod względem potencjału demograficznego oraz rozwoju gospodarczego, natomiast województwo śląskie zajmuje pierwsze miejsce w zakresie rozwoju społecznego oraz infrastruktury technicznej. Najwyższy poziom syntetycznego miernika rozwoju odnotowano w województwach: mazowieckim i śląskim, natomiast najniższy poziom tego miernika zaobserwowano w województwach: warmińsko-mazurskim oraz lubelskim.
Wnioski: Utrzymujące się dysproporcje między województwami wskazują na konieczność intensyfikacji działań prorozwojowych w tych regionach Polski, które charakteryzują się niższym poziomem rozwoju gospodarczego i społecznego, gorszym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną oraz słabszym potencjałem demograficznego. (abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: The paper focuses on identification and assessment of regional disparities in development of Poland in regard to demographic potential, economic development, social development and technical infrastructure in 2006, 2010 and 2015.
Materials and methods: Research was conducted with the use of Central Statistical Office's statistical information with the application of Hellwig's taxonomic measure of development and standard deviation method of linearly ordered objects' grouping.
Results: Mazovian province was a leader in regard to demographic potential and economic development, while Silesian province took the first position in case of social development and technical infrastructure. The highest levels of synthetic measure of development were noted in Mazovian and Silesian provinces, while the lowest ones were observed in: Warmińsko-Mazurskie and Lubelskie provinces.
Conclusions: Pro-development activities should be intensified in the regions with significantly lower level of socioeconomic development, worse equipment in technical infrastructure and weaker demographic potential. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L. (1995), Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku. Wyd. Znak, Kraków.
 2. Borowiec J. (2011), Ekonomia integracji europejskiej. Wyd, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Central Statistical Office (2017), Statistical Yearbook of the Regions - Poland 2016. Central Statistical Office, Warsaw.
 4. Central Statistical Office (2012), Statistical Yearbook of the Regions - Poland 2011. Central Statistical Office, Warsaw.
 5. Central Statistical Office (2008), Statistical Yearbook of the Regions - Poland 2007. Central Statistical Office, Warsaw.
 6. Cojanu V. (2010), A Strategic and Operational View of Competitiveness and Cohesion in the European Context. Eastern Journal of European Studies, t. 1, nr 1, June, s. 153-168.
 7. Czerny M. (2005), Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Davis L.S. (2009), Development, W: K. A. Reinert, R. S. Rajan, (red.), The Princeton Encyclopedia of the World Economy. Vol. I. Princeton University Press, Princeton and Oxford, s. 277-280.
 9. Głuszczuk D. (2011), Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, nr 5 (17), s. 68-80.
 10. GUS (2015), Portrety polskich regionów 2015. GUS, Warszawa.
 11. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, nr 4, s. 307-326.
 12. Kola-Bezka M. (2012), Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarządzania regionem na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, rok 16, nr 2/2012, s. 51-64.
 13. Krueger A.O., Myint H. (2011), Economic development, W: Enclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/economic-development, data dostępu: 20.07.2013.
 14. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 15. Moussis N. (2015), Access to the European Union, Law, Economics, Policies. Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland.
 16. Noga M. (2009), Szkice z makroekonomii. CeDeWu, Warszawa.
 17. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 18. Obrębski T. (2013), Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego, W: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, red. S. Marciniak. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 359-373.
 19. Pawlas I. (2016a), Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej po dziesięciu latach -Wybrane zagadnienia. Studia Ekonomiczne. Ekonomia, nr 272, s. 109-118.
 20. Pawlas I. (2016b), Economic Picture of the Enlarged European Union in the Light of Taxonomic Research. Proceedings of MAC-EMM 2016, 5th - 6th August 2016 in Prague, eds. J. Vopava, V. Douda, R. Kratochvil, M. Konecki. MAC Prague consulting, Prague, s. 75-82.
 21. Pawlas I. (2014), Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w okresie niestabilności w gospodarce światowej. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 22. Pawlas I. (2010), Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, nr 113, s. 673-683.
 23. Pawlas I. (2011), Zastosowanie wybranych procedur taksonomicznych do analizy zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Problemy regionalizmu i globalizacji, nr 221, s. 541-551.
 24. Piasecki R. (2003), Rozwój gospodarczy a globalizacja. PWE, Warszawa.
 25. Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Warszawa.
 26. Pluta W. (1986), Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa.
 27. Przybyszewski R. (2007), Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Difin, Warszawa.
 28. Rutherford D. (2002), Routledge Dictionary of Economics. Routledge, London & New York.
 29. Schumpeter J. (2004), The Theory of Economic Development. (With a New Introduction by J.E.Elliott). Tenth Printing.
 30. Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych. Wyd. Znak, Kraków.
 31. Word Bank (2002), World Development Report 2002. Building Institutions for Markets. Oxford University Press, New York.
 32. World Bank (2003), World Development Report 2003: Sustainable Development in a Dynamic World - Transforming Institutions, Growth, and Quality of Life. Oxford University Press, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu