BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Satoła Łukasz (University of Agriculture in Kraków / Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Spatial Diversity of Municipal Capital Companies in Poland
Przestrzenne zróżnicowanie komunalnych spółek kapitałowych w Polsce
Źródło
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 3, s. 32-41, tab., bibliogr. 15 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Gmina, Gospodarka komunalna, Usługi publiczne, Spółki kapitałowe, Zróżnicowanie przestrzenne
Public sector, District, Public utilities, Public services, Capital company, Spatial differentiation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H40, H70, R53
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.; Opracowanie powstało w ramach udziału autora w międzynarodowej Akcji COST IS1207 "Local Public Sector Reforms: An International Comparison (LocRef)"
Abstrakt
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest identyfikacja przestrzennego zróżnicowania przedsiębiorstw gospodarki komunalnej w Polsce działających na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.
Materiały i metody: Wykorzystano dane pochodzące z bazy Zmiany strukturalne podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON. Do oceny przestrzennego zróżnicowania występowania przedsiębiorstw komunalnych wykorzystano wskaźnik liczebności komunalnych spółek kapitałowych na gminę.
Wyniki: Liczba spółek komunalnych w Polsce w okresie 2005-2015 znacząco wzrosła, aczkolwiek wyraźne jest ich zróżnicowanie przestrzenne. Najwięcej takich przedsiębiorstw działa w najbardziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych regionach.
Wnioski: Forma spółki kapitałowej w gospodarce komunalnej jest najbardziej odpowiednia przy dużych rozmiarach prowadzonej działalności. Niewielka skala prowadzonej działalności charakterystyczna głównie dla gmin wiejskich predestynuje je do wykorzystania formy zakładu budżetowego. (abstrakt oryginalny)

This article aims to identify the spatial diversity of Polish municipal services companies operating pursuant to the Commercial Companies Code.
Materials and methods: The data from the database Structural changes of national economy entities in the REGON register was used. To evaluate the spatial diversity in the occurrence of municipal services companies, this article employed an indicator of the number of municipal capital companies per commune.
Results: Although there is a clear spatial diversity among municipal services companies, their number in Poland increased significantly during the period 2005-2015. The majority of these companies operate in the most industrialised and urbanised regions.
Conclusions: The form of a capital company in the municipal economy sector is the most suitable for a large scale of conducted operations. A small scale of operations, characteristic mainly of rural communes, predisposes them for applying the form of a budgetary establishment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czaplak J. (2012), Spółki komunalne w rozwoju województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia, nr 5(2), s. 211-240.
 2. DiLorenzo T. J. (1996), The myth of natural monopoly. The Review of Austrian Economics, nr 9(2), s. 43-58.
 3. Grzymała Z. (2010), Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw komunalnych i ich wpływ na efektywność. Oficyna wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 4. Jeżowski P., Grzymała Z. (2009), Przesłanki likwidacji komunalnych zakładów budżetowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 92, s. 9-45.
 5. Kogut-Jaworska M. (2010), Świadczenie usług komunalnych w kontekście zagrożenia negatywną interwencją w gospodarce lokalnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 31, pp. 11-19.
 6. Kozłowski W. (2015), Zarządzanie gospodarką komunalną. Wyd. New Europe Firma Szkoleniowa, Olsztyn.
 7. Mosca, M. (2008), On the origins of the concept of natural monopoly: Economies of scale and competition. The European Journal of the History of Economic Thought, nr 15(2), s. 317-353.
 8. Prus P. (2008), Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, nr 5(20), s. 133-143.
 9. Satoła Ł. (2016), Formy organizacyjno-prawne podmiotów wykonujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej (na przykładzie województwa małopolskiego). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 18(1), s. 247-253.
 10. Stachowicz M. (2013), System gospodarki komunalnej, W: D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (red.) Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Wyd. Placet, Warszawa, s. 37-62.
 11. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997, Nr 9, poz. 43 ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 13. Wollmann H. (2014), Public services in European countries. Between public/municipal and private sector provision-and reverse? In: C. Nunes Silva, J. Bucek (Eds.), Fiscal austerity and innovation in local governance in Europe. Aldershot, Ashgate, s. 49-76.
 14. Wyrok NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 19. stycznia 2003 r. (SA/Gd 1968/2002).
 15. Zmiany strukturalne podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON z okresu 2005-2015, GUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu