BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rachunkowość projektów w systemie rachunkowości
The Projects Accounting in the Accounting System
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 145-155, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Systemy rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza
Accounting systems, Financial accounting, Management accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie istoty i zakresu rachunkowości projektów oraz jej miejsca w systemie rachunkowości. Metodologia badań - Opracowanie artykułu poprzedziły studia literaturowe. Główną metodą stosowaną w artykule jest analiza źródeł i krytyki literatury oraz metoda dedukcji i indukcji. Wynik - Rachunkowość to system, w ramach którego można wyodrębnić podsystem rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Wszystkie inne rodzaje rachunkowości, jak rachunkowość podatkowa, rachunkowość środowiskowa czy rachunkowość projektów są tylko i wyłącznie przymiotnikami określającymi zakres zainteresowania określonym zbiorem informacji. Tym samym uzyskanie właściwych informacji wymaga odpowiedniego rozbudowania rachunkowości finansowej oraz wykorzystania instrumentarium rachunkowości zarządczej. Oryginalność/wartość - Przedstawione w artykule treści stanowią syntetyczny opis istoty i zakresu rachunkowości projektów oraz jej specyfiki.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the essence and scope of project accounting and its location in the accounting system. Design/methodology/approach - The study was preceded by literary studies. The main method used in the article is the analysis of literature sources and critiques and the deduction and induction method. Result - The study has shown that accounting is a system under which the financial accounting and management accounting subsystem can be separated. All other types of accounting such as tax accounting, environmental accounting or project accounting are only excluded by adjectives that define the scope of interest in a particular set of information. Therefore, proper accounting information needs to be appropriately adjusted and the use of management accounting instruments. Originality/value - The content presented in this article is a synthetic description of the substance and scope of project accounting and its place in the accounting system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buk, H. (2006). Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Burzym, E. (1990). Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 16.
 3. Dobija, M. (1997). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Kiziukiewicz, T. (red.) (2001). Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych. Część I. Wrocław: Ekspert.
 5. Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2007). Rachunkowość zarządcza i controlling projektów. Warszawa: C.H. Beck.
 6. Majchrzak, I. (2011). Modyfikacja zakładowego planu kont na potrzeby ewidencji kosztów projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41.
 7. Miedziński, B. (2012). Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.
 8. Nowak, E. (red.) (2008). Strategiczna rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE.
 9. Paszula, M. (2010). Rachunkowość jest jedna - problem do dyskusji. W: B. Micherda (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. Kraków.
 10. Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Różańska, E. (2012). Rachunkowość w zarządzaniu projektami innowacyjnymi. Praca doktorska, maszynopis.
 12. Sojak, S. (2011) Rachunkowość przymiotnikowa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118).
 13. Zuchewicz, J. (2015). Współczesne determinanty rozwoju rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 388.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu