BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosiń Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Deterministyczne badanie przyczynowe zmian relacji wartości rynkowej i ewidencyjnej kapitału własnego
Causal Examining Changes of the Relation of the Market to Book Capital Value
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 183-191, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wartość rynkowa, Kapitał własny, Analiza przyczynowości
Market value, Ownership capital, Causality analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie potencjału interpretacyjnego deterministycznych metod badania przyczynowego zmian wskaźników rynku kapitałowego. Do badania wybrano wskaźnik: wartość rynkowa kapitału własnego do jego wartości ewidencyjnej. Analizie poddano dane losowo dobranej próby osiemnastu korporacji. Uzyskane wyniki potwierdzają, że dzięki modelowi piramidalnej rozbudowy wskaźnika syntetycznego uzyskuje się interesującą perspektywę wykorzystania przywołanych wyżej metod. Wskazuje się też na możliwości konceptualizacji odmiennych, od wykorzystanej w artykule, konstrukcji związków przyczynowo - skutkowych. (abstrakt oryginalny)

Demonstrating the interpretative potential of deterministic survey methods is a purpose of the article causal of changes of rates of the capital market. For the examination an indicator was chosen: market value of the equity to his record value. Data was analysed for the randomly selected attempt of eighteen corporations. Achieved results confirm, that the interesting prospect of using evoked higher methods is being obtained thanks for the model of the pyramidal expansion of the synthetic indicator. They are pointing out also to possibilities conceptualization of different, than used in the article, constructs of connections causally - consecutive. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Black A., Wright P., Bachman J.E., Davies J.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. ABC, Warszawa 2000.
  2. M. Bragg S.M.: The investor relations guidebook. Accounting Tools, Cennenial 2012
  3. Cyert R.M., March J.G.: A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs Prentice - Hall, New York 1963.
  4. Ehrbar A.: EVA - strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. WIG - Press, Warszawa 2000.
  5. Herman A, Szablewski A.(red.): Zarządzanie wartością firmy. POLTEXT, Warszawa 1999.
  6. Miculeac M.E., Cechin-Crista P.: Deterministic methods used in financial analysis. "Journal of Public Administration, Finance and Law", issue 5, 2014.
  7. Porter M.E., Kramer M.R.: Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej? Harvard Business Review Polska 2007, Nr 6(52).
  8. Rappaport A.: Creating Shareholder Value.A Guide for Managers and Investor. Free Press, New York 1997.
  9. McSweeney B.: Maximizing shareholder value. A panacea for economic growth or a recipe for economic and social disintegration? Critical Perspective on International Business 2008, Vol. 4 Issue 1.
  10. Nita B., Wycena kapitału intelektualnego w raportach menedżerskich, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, nr 761.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu