BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maszczak Teresa (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Inwentaryzacja w aspekcie koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu
Inventory in the Concept of True And Fair View
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 167-179, tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Inwentaryzacja, Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe
Inventorying, Accounting, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Zaprezentowanie inwentaryzacji jako podstawowego instrumentu weryfikacji zasobów majątku i kapitałów w celu prezentacji rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Metodologia badania - Analiza literatury przedmiotu i przepisów prawnych (krajowych i międzynarodowych). Wynik - Wykazano, iż inwentaryzacja stanowi podstawowe narzędzie weryfikacji składników aktywów i pasywów przed ich ujęciem w sprawozdaniu finansowym. Sprzyja realizacji koncepcji rzetelnego i wiernego obrazu (true and fair view) w rachunkowości. Oryginalność/wartość - Wskazanie na przydatność inwentaryzacji w realizacji koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu (true and fair view) na każdym etapie procesu przetwarzania danych księgowych w rachunkowości.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presenting an inventory as the primary instrument for verifying assets and capital in order to present a true and fair view of the entity's financial position. Design/methodology/approach - Analysis of subject literature and legal regulations (national and international). Findings - Inventory has been shown to be the primary tool for verifying assets and liabilities before they are recognized in the financial statements. It favours the implementation of the concept of true and fair view in accounting. Originality/value - Indication of the usefulness of inventory in the implementation of the concept of true and fair view at every stage of accounting data processing in accounting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eisenhardt, K.M. (1998). Agency Theory: An Assessment and Review, Academy of Management Review.
 2. Evans, L. (2003). True and Fair View and the Fair Presentation of IAS 1. Accounting and Business Research, 33 (4).
 3. Cotting, R., Boelme, M. (2000). True and fair view Konzept versus Fair Presentation - Analyse auf der Grundlage von LAS, US GAAP und VE RRG. Der Schweizer Treuhänder, 8, 788-794.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz. Urz. L 182/20 z 29.6.2013.
 5. Flint, D. (1982). A True and Fair View in Company Accounts. Berkshire: Gee & Co. Ltd.
 6. Parker, R.H., Nobes, C.W. (1994). An International View of True and Fair Accounting. London: Routledge.
 7. Rutheford, B.A. (2000). An Introduction to Modern Financial Reporting Theory. London: Sage Publications.
 8. Rutherford, B.A. (2007). Financial Reporting in the UK: A History of the Accounting Standards Committee, 1969-1990. London-New York: Routledge.
 9. Rutheford, B.A. (1985). True and Fair View Doctrine. A Search for Explication, Journal of Business Finance and Accounting, 12.
 10. Kiziukiewicz, T. (2002). Organizacja rachunkowości. Warszawa: PWE.
 11. Klimas, M. (1997). Podręczna encyklopedia rachunkowości. Warszawa: Poltex.
 12. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 20.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Dz.Urz. Min. Fin. z 28 lipca 2016 r. poz. 55.
 13. Małkowska, D. (2016). Inwentaryzacja od A do Z z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Gdańsk:ODDK.
 14. Matuszak, Ł. (2013). Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji true and fair view-teoria i regulacje. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 74 (130), 67.
 15. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2014), Warszawa: SKwP.
 16. Nowak, E. (red.) (1996). Leksykon rachunkowości. Warszawa: PWN.
 17. Paczuła, C. (1997). Inwentaryzacja składników majątkowych jednostki gospodarczej. Warszawa: Difin.
 18. Parker, R.H., Nobes, C.W. (1994). An International View of True and Fair Accounting. London-New York: Routledge.
 19. Rybicki, P. (2015). Inwentaryzacja z perspektywy zarządu. Rachunkowość, 10 (4).
 20. Sadowska, B. (2016). Drzewo w przedsiębiorstwie. Rachunkowość, 6.
 21. Stacy, G. (1997). True and Fair View: A UK Auditor's Perspective. The European Accounting Review, 4.
 22. Trzpioła, K. (2016). Inwentaryzacja 2016. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
 23. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz. U. 2016, poz. 1047 ze zm.
 24. Van Hulle, K. (1997). The True and Fair View Override in the European Accounting Directives. European Accounting Review, 6 (4).
 25. Walińska, E. (red.) (2009). Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 26. Winiarska, K. (red) (2011). Organizacja rachunkowości. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu