BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rówińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Sprzeczności krajowych regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych - artykuł dyskusyjny
Contradictions of Polish Accounting Regulations about Financial Instruments
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 191-198, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Wycena, Wycena instrumentów finansowych
Financial instruments, Valuation, Financial instruments valuation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest wskazanie obszarów braku spójności między regulacjami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia dotyczącego rachunkowości instrumentów finansowych. Metodologia badania - Krytyczna analiza krajowych regulacji rachunkowości w kontekście oceny zgodności zasad wyceny instrumentów finansowych, synteza, dedukcja. Wynik - Występujące sprzeczności w krajowych regulacjach prawnych w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych odnoszą się w szczególności do kwestii związanych z wyceną i ujmowaniem jej skutków. Brak spójności prawnej zauważono także w odniesieniu do jednostek mikro. Oryginalność/wartość - Artykuł jest artykułem dyskusyjnym wskazującym brak spójności krajowych regulacji rachunkowości w obszarze instrumentów finansowych. Zdaniem autora prowadzi to do rozbieżności rozwiązań stosowanych przez jednostki, czego skutkiem jest brak porównywalności informacji generowanych przez różne jednostki gospodarcze.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to indicate areas of the lack of cohesion within polish regulations concerning accounting of financial instruments. Design/methodology/approach - The critical analysis of the polish accounting law for assessing the conformity of financial instruments' valuation principles, synthesis, deduction. Findings - Contradictions in polish accounting law about financial instruments refer in particular to issues associated with the valuation and including effects for her. The lack of cohesion within a accounting law was noticed also with reference to micro entities. Originality/value - The article indicates the lack of consistency of polish accounting law for financial instruments. This leads to divergence of solutions used by accounting entities, according to the author.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz. Urz. L 182/19 z 29.6.2013.
  2. Ferraro, O. (2011). Comprehensive Income in Italy: Reporting Preferences and Its effects on Performance Indicators. Journal of Modern Accounting and Auditing, 7 (12).
  3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483 z późn. zm.
  4. MSR 1 (2016). Prezentacja sprawozdań finansowych. Warszawa: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  5. Pfaff, J. (2011). Kapitały własne i ich ujęcie w ewidencji. W: J. Pfaff, Z. Messner (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (tekst jednolity). Dz.U. 2017, poz. 277.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2004, poz. 266.
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2015, poz. 1850.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
  10. Wszelaki, A. (2010). Zasady sporządzania sprawozdania finansowego banku w świetle założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu