BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamik Anna (Politechnika Łódzka), Nowicki Michał (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Dynamizowanie działalności przedsiębiorstw poprzez współpracę na płaszczyźnie wirtualnej
On Energizing Business Activity through Virtual Collaboration Platforms
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, nr 19, s. 85-99, wykr., bibliogr. 38 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Strategies of Networked Organizations
Tytuł własny numeru
Strategie przedsiębiorstw w sieci
Słowa kluczowe
Wirtualizacja, Glokalizacja, Współpraca sieciowa, Przedsiębiorstwo
Virtualization, Glocalization, Network cooperation, Enterprises
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W XXI w. w sposób dotąd niespotykany, wieloaspektowy i dynamiczny zmienia się otoczenie okołobiznesowe organizacji, a także one same. W praktyce ewoluowanie procesów wewnętrznego zorganizowania przedsiębiorstw i ich relacji z otoczeniem skutkuje tym, że ich efektywność warunkowana jest jakością sieci powiązań kształtowanych w toku historycznego rozwoju oraz zależnością od firm trzecich. Jedną z form ich skutecznego kreowania, eksploatowania czy też dynamizowania są aktywności i instrumenty związane z kształtowaniem relacji współpracy międzyorganizacyjnej w rzeczywistości wirtualnej (na wirtualnej płaszczyźnie działania). Procesy wirtualizacyjne powodują dążenie do intensywnego wykorzystywania technologii informatycznych, konieczność stawiania na współpracę sieciową oraz koncentrację na zasobach niematerialnych - wiedzy i informacjach, zaś stopień zwirtualizowania (oraz digitalizacji) działań organizacyjnych przedsiębiorstwa coraz częściej decyduje o jego sukcesie rynkowym. Celem opracowania jest przedstawienie istoty i roli działań wirtualizacyjnych w procesach dynamizowania współpracy międzyorganizacyjnej, a także konkurencyjności korzystających z nich podmiotów.(abstrakt oryginalny)

Admittedly, the 21st century is marked by an unprecedented pace and breadth of changes affecting the business environment of organizations as well as organizations themselves. The ongoing evolution of internal organizational processes, as well as of the links between businesses and their environment, makes their performance conditional on the quality of a network of multiple inter-organizational ties, originating in the corporate past, and on the unique context of such interdependencies. Among the most effective methods that can be used to establish, exploit and dynamize such relations are instruments and approaches associated with inter-organizational cooperation in virtual reality (i.e. via e-business platforms, or arenas, serving as virtual locations). Virtualization processes imply heavy reliance on information technology, the need for network collaboration, and a focus on intangible assets - knowledge and information. The authors seek to highlight the potential impact of virtualization on the dynamics of inter-organizational cooperation and, consequently, on the competitiveness of business companies, as the degree of virtualization (hence digitization) of business activity is increasingly often believed to bear critically on an organization's chances of success in the global marketplace.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A., 2011, Rola przewagi kooperacyjnej w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 170, 9-18.
 2. Adamik A. (red.), 2015, Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1199.
 3. Ansoff H.J., 1991, Critique of Henry Mintzberg's The Design School: Reconsidering the Basic Premises of Strategic Management, Strategic Management Journal, 12, 449-461.
 4. Bratnicki B.,1997, O tworzeniu strategii przedsiębiorstwa raz jeszcze, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5.
 5. Budner W., 2004, Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 6. Contractor F.J., Lorange P., 2002, The Growth Alliances in the Knowledge-Based Economy, International Business Review, 11, 485-502.
 7. Crozier M., 1993, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak nauczyć się zarządzania postindustrialnego, Warszawa: PWE.
 8. Czakon W., 2010, Dynamiczne podejście do zarządzania, Acta Universitatis Lodziensis: Folia Oeconomica, 234, 3-12.
 9. Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 10. Dyer J.H., 2000, Collaborative Advantage. Winning Throgh Extended Enterprise Supplier Networks, Oxford: Oxford University Press.
 11. Eamonn K., 2005, Powerful Times: Rising to the Challenge of Our Uncertain World, Philadelphia: Whorton.
 12. Feurer R., Chaharabaghi K., Distel M., 1995, Dynamic Strategy Ownership, Management Decision, 33(4), 12-21.
 13. Fołtyn H., 2009, Praca współczesnych menedżerów, Warszawa: Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Ford D., Gadde L.E., Håkansson H., Snehota I., 2002, Managing networks, The 18th IMP-conference in Perth, Australia in 2002, www.impgroup.org [dostęp: 28.09.2015].
 15. Garrison G., Wakefield R.L., Kim S., 2015, The effects of IT capabilities and delivery model on cloud computing success and firm performance for cloud supported processes and operations, International Journal of Information Management, 35(4), 377-393.
 16. Godlewska-Majkowska H., 2013, Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, Warszawa: Difin.
 17. Haffer M., 1999, Skłonność polskich przedsiębiorstw do podejmowania innowacyjnych strategii produktowych, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. M. Haffer, S. Sudoł, Toruń: Wyd. UMK.
 18. Håkansson H., Snehota I., 1989, No business in an island: the network concept of business strategy, Scandinavian Journal of Management, 5(3), 187-200.
 19. Håkansson H., Snehota I., 2006, No Business is an Island: the Network Concept of Business Strategy, Scandinavian Journal of Management, 5, 256-270.
 20. Hoffmann W.H., Naumann K., Speckbacher G., 2010, The Effect of Interorganizational Trust on Make-or-Cooperate Decisions: Disentangling Opportunism - Dependent and Opportunism - Independent Effects of Trust, European Management Review, 7(2), 101-115.
 21. Kotler Ph., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebethner & S-ka.
 22. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., 2011, Rozwój teorii organizacji, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 23. Kraut R., Steinfield Ch., Chan A., Butler B., Hoag A., 1998, Coordination and Virtualization: The Role of Electronic Networks and Personal Relationships, Journal of Computer-Mediated Communication, 3(4), 1-35.
 24. Krupski R. (red.), 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, Warszawa: PWE.
 25. Lank E., 2007, Collaborative Advantage, London: Palgrave Macmillan.
 26. Lenney P., Easton G., 2009, Actors, resources, activities and commitments, Industrial Marketing Management, 38, 553-561.
 27. Nahapiet J., Gloshal S., 1998, Social Capital, Intelectual Capital and the Organizational Advantage, Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
 28. Nowicki M., 2015, Sieć internetowa jako wirtualna płaszczyzna lokalizacji działalności biznesowej przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu, 17, 63-84.
 29. Nowicki M., 2016, Paradoks lokalizacji - wirtualizacja lokalizacji i narzędzia jej służące, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 421, 444-467.
 30. Obłój K., Cushman D.P., Koźmiński A.K., 1995, Winning: Continious Improvement Theory in High Performance Organizations, Albany, NY: Suny Press.
 31. Platonoff A.L., 2009, Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa: Difin.
 32. Ratajczak-Mrozek M., Adamik A., Najda-Janoszka M., Wróbel P., Stefaniuk T., Niedbał R., 2016, Koncepcje zarządzania zorientowane na współdziałanie i wspomagające je narzędzia informatyczne, Toruń: TNOIK Dom Organizatora.
 33. Romanowska M., 2010, Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Zeszyt Naukowy, 98, 7-15.
 34. Stańczyk-Hugiet E., 2012, Paradygmat relacji - czy nowa jakość w zarządzaniu?, Studia i Prace Kolegium Finansów SGH, 116, 163-173.
 35. Stańczyk-Hugiet E., 2011, Relacyjne modele wzrostu przedsiębiorstwa, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 36. Świerżewski Ł., 2012, "Nowa normalność" w świecie biznesu, Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień, 45-54.
 37. Tsangaris A., 2012, Virtualization Market and VMware Success, vmware, www1.performance.gr/ files/presentations/03.VirtualizationMarket_A.Tsangaris.pdf [dostęp: 25.05.2017].
 38. VMware, 2009, VMware Virtualization: The Right Investment For a Tough Economy, http://slideplayer.com/slide/1618783 [dostęp: 25.05.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu