BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszak Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Różańska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Raportowanie CSR w piśmiennictwie naukowym - analiza bibliometryczna
CSR Reporting in Scienti fic Literature - Bibliometric Analysis
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 323-336, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Raportowanie, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Piśmiennictwo naukowe, Analiza bibliometryczna
Reporting, Corporate Social Responsibility (CSR), Scientific literature, Bibliometric analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Prezentacja wyników analizy bibliometrycznej publikacji naukowych z obszaru raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), które zostały opublikowane w latach 1945-2017 w bazie Web of Science. Metodologia badania - W badaniu wykorzystano główne metody analizy bibliometrycznej oraz posiłkowano się oprogramowaniem HistCite, które jest narzędziem dedykowanym do tego typu analiz. Wynik - Badanie pozwoliło ujawnić zmiany w piśmiennictwie naukowym w obszarze raportowania CSR. Zidentyfikowano autorów oraz publikacje mające istotne znaczenie dla rozwoju obszaru badawczego. Oryginalność/wartość - Zgodnie z najlepszą wiedzą autorów, niniejsze badanie jest pierwszym w Polsce badaniem bibliometrycznym opartym o zaprezentowaną metodologię i jednocześnie dotyczącym raportowania CSR. Badanie pozwoliło lepiej zrozumieć ewolucję raportowania CSR jako obszaru badań rachunkowości. Badanie zostało przeprowadzane przy wykorzystaniu narzędzia HistCite, obiektywizującego wyniki analizy. Narzędzie to pozwoliło także na wizualizację powiązań między publikacjami w postaci histografu. Ograniczeniem badania jest między innymi fakt, że badanie obejmuje tylko jedną bazę danych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the results of a bibliometric analysis of scientific publications on CSR reporting, published between 1945 and 2017 in the Web of Science. Design/methodology/approach - The study used the main methods of bibliometric analysis and was supplemented with HistCite software, which is a tool dedicated to this type of analysis. Findings - The study has allowed the disclosure of changes in scientific literature in the area of CSR reporting. The study identified authors and publications relevant for the development of CSR reporting. Originality/value - According to the best knowledge of the authors, this study is the first in Poland bibliometric analysis based on the presented methodology and on the CSR reporting. The study contributes to our better understanding of evolution of CSR reporting in accounting. The study was carried out using the HistCit tool, objectifying the results of the analysis. This tool also allowed for the visualization of links between publications in the form of histograph. The study's limitation is, among others, the fact that the study covers only one database.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chen, S., Bouvain, P. (2009). Is Corporate Responsibility Converging? A Comparison of Corporate Responsibility Reporting in the USA, UK, Australia, and Germany. Journal of Business Ethics, 87, 299-317.
 2. Cooper, S.M., Owen, D.L. (2007). Corporate Social Reporting and Stakeholder Accountability: The Missing Link. Accounting Organizations And Society, 32 (7-8), 649-667.
 3. De Bellis, N. (2009). Bibliometrics and Citation Analysis: From the Science Citation Index to Cybermetrics. Lanham, MD: Scarecrow Press.
 4. Dhaliwal, D.S., Li, O.Z., Tsang, A., Yang Y.G. (2011). Voluntary Nonfinancial Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Initiation of Corporate Social Responsibility Reporting. Accounting Review, 86 (1), 59-100.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. OJ L 330, 15.11.2014.
 6. Fortanier, F., Kolk, A., Pinkse, J. (2011). Harmonization in CSR Reporting MNEs and Global CSR Standards. Management International Review, 51 (5), 665-696.
 7. Golob, U., Bartlett, J.L. (2007). Communicating about Corporate Social Responsibility: A Comparative Study of CSR Reporting in Australia and Slovenia. Public Relations Review, 33 (1), 1-9.
 8. Hooghiemstra, R. (2000). Corporate Communication and Impression Management - New Perspectives Why Companies Engage in Corporate Social Reporting. Journal of Business Ethics, 27 (1-2), 55-68.
 9. Kincewicz, K., Żemigała, M., Mijał, M. (2012). Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi. Warszawa: MNiSW.
 10. King, J. (1987). A Review of Bibliometric and Other Science Indicators and Their Role in Research Evaluation. Journal of Information Science, 13 (5), 261-276.
 11. Krysztofiak-Szopa, J. (2006). Badania cytowań w Filozofii Nauki. Pobrano z: BadaniacytowawFN-JuliaKrysztofiak-Szopa.pdf (29.08.2009).
 12. Mio, C. (2010). Corporate Social Reporting in Italian Multi-utility Companies: An Empirical Analysis. Corporate Social Responsibility And Environmental Management, 17 (5), 247-271.
 13. Morhardt, J.E. (2010). Corporate Social Responsibility and Sustainability Reporting on the Internet. Business Strategy and the Environment, 19 (7), 436-452.
 14. Nowak, P. (2006). Bibliometria, webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 15. Olczyk, M. (2015). Konkurencyjność w literaturze ekonomicznej - analiza bibliometryczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 338-348.
 16. Pindlowa, W. (1989). Bibliometria, informetria i scientometria - refleksje terminologiczne i wzajemne relacje. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zeszyty Historycznoliterackie, 74, 63-73.
 17. Reynolds, M., Yuthas, K. (2008). Moral Discourse and Corporate Social Responsibility Reporting. Journal of Business Ethics, 78 (1-2), 47-64.
 18. Smith, L.C. (1981). Citation Analysis. Library Trends, 30 (1), 83-106.
 19. Stefaniak, B. (2008). Bibliometria w zarządzaniu informacją. W: D. Pietruch-Reizes (red.), Zarządzanie informacją w nauce (s. 17-32). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 20. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2017, poz. 61.
 21. Vuontisjarvi, T. (2006). Corporate Social Reporting in the European Context and Human Resource Disclosures: An Analysis of Finnish Companies. Journal Of Business Ethics, 69 (4), 331-354.
 22. Webster, B.M. (2001). O potrzebie tworzenia lokalnych indeksów cytowań dla analizy nauk społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem socjologii). Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy. Pobrano z: http://www.ebib.pl/2001/29/bwebster.html (24.02.2017).
 23. Wouters, P. (1999). Beyond the Holy Grail: From Citation Theory to Indicator Theories. Scientometrics, 44 (3), 561-580.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu