BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wyzwania i dylematy raportowania zintegrowanego
Challenges and Dilemmas of Integrated Reporting
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 337-344, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Raportowanie, Teoria rachunkowości
Reporting, Accounting theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem opracowania jest prezentacja podstawowych wyzwań i dylematów, które powinny stanowić przedmiot dociekań naukowych w kontekście rozwoju raportowania zintegrowanego. Metodologia badania - Przyjęta metodyka obejmuje krytyczną analizę i interpretację ustaleń innych badaczy, a także wnioskowanie logiczne. Wynik - Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono pięć podstawowych dylematów raportowania zintegrowanego dotyczących: konwergencji koncepcji raportowania według GRI i IIRC, podejścia do zarządzania ryzykiem i audytu w raportowaniu zintegrowanym, polityki zgodności, doskonalenia wytycznych i standardów raportowania zintegrowanego oraz metodyki tworzenia raportów zintegrowanych. Oryginalność/wartość - Wartość artykułu sprowadza się do wskazania wyzwań naukowych, których objaśnienie i uporządkowanie może sprzyjać doskonaleniu raportowania zintegrowanego w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the paper is to present the main challenges and dilemmas that should be the subject of academic research in the context of the development of integrated reporting. Design/methodology/approach - The methodology adopted includes critical analysis and interpretation of the research findings of other researchers as well as logical reasoning. Findings - Based on the conducted research, five basic dilemmas concerning integrated reporting were discussed: the convergence of the concept of reporting according to GRI and IIRC, the approach to risk management and audit, compliance policy, improvement of guidelines and standards of integrated reporting, methodology of integrated reporting systems design Originality/value - The value of the article is the description of the challenges, which may contribute to the improvement of integrated reporting systems in the future.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. de Villiers, Ch., Rinaldi, L., Unerman, J. (2014). Integrated Reporting: Insights, Gaps and an Agenda for Future Research. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27 (7), 1042-1067.
  2. Dragu, I., Tiron-Tudor, A. (2014). Research Agenda on Integrated Reporting: New Emergent Theory and Practice. Procedia Economics and Finance, 15, 221-227.
  3. Eccles, R.G., Krzus, M.P. (2011). A Chronology of Integrated Reporting. Harvard Business School Accounting & Management Unit Case, 411-449.
  4. G4 Sustainability Reporting Guidelines. Pobrano z: https://www.globalreporting.org/reporting/g4/pages/default.aspx (20.02.2017).
  5. Krasodomska, J. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 77-92.
  6. Mazurowska, M. (2015). Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initiative oraz International Integrated Reporting Comitee. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (1), 135-148.
  7. Mio, C. (2016). Integrated Reporting. A New Accounting Disclosure. London: Plagrave Macmillian.
  8. The International Integrated Reporting Framework (2013). International Integrated Reporting Council. Pobrano z: www.theiic.org (20.02.2017).
  9. TowardsIintegrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century (2011). International Integrated Reporting Council. Pobrano z: www.theiic.org (20.02.2017).
  10. Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu