BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obrzeżgiewicz Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wycena roślinnej produkcji w toku a sprawozdanie finansowe
Valuation of Plant Production in Progress and Financial Statements
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 353-364, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Wartość godziwa, Sprawozdanie finansowe, Koszt historyczny, Produkcja rolna, Rachunkowość rolna
Fair value, Financial statements, Historical cost, Agricultural production, Agricultural accountancy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobów ujmowania skutków wyceny roślinnych aktywów biologicznych na etapie produkcji w toku według kosztu historycznego oraz według wartości godziwej w sprawozdaniu finansowym jednostki prowadzącej działalność rolną. Metodologia badania - W realizacji celu zastosowano metodę krytycznej analizy literatury oraz aktów prawnych: ustawy o rachunkowości i MSR 41 "Rolnictwo". Wynik - Zdaniem autora niniejszego opracowania skutki wyceny roślinnej produkcji w toku w wartości godziwej do momentu sprzedaży lub zbioru roślinnych aktywów biologicznych powinny być odnoszone na kapitał z aktualizacji wyceny, a nie na wynik finansowy okresu. Oryginalność/wartość - Artykuł zwraca uwagę na sposób ujmowania skutków wyceny roślinnej produkcji w toku. Wartością dodaną artykułu jest autorska propozycja ujmowania skutków wyceny roślinnej produkcji w toku według wartości godziwej w sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of paper is to present methods of recognizing the effects of valuation of biological assets in progress at historical cost and at fair value in the financial statements. Design/methodology/approach - The paper uses the method of critical analysis of literature and legal acts. Findings - According to the author of this study, the effects of valuation of plant biological assets in progress at fair value should be recognized in the entity's equity. Originality/value - The article draws attention to the way of recognizing the effects of valuation of plant biological assets in progress. The added value of the article is the author's proposal to recognize the effects of valuation of plant biological assets at fair value in the financial statements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorczycki, W. (1981). Rachunkowość przedsiębiorstw rolnych. Warszawa: PWE.
  2. Jarugowa, A.A., Frendzel, M., Ignatowski, R., Kabalski, P. (2006). Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne. Warszawa: SKwP.
  3. Karmańska, A. (2007). Ryzyko w rachunkowości. Warszawa: Difin.
  4. Kiziukiewicz, T. (2009). MSR 41. Rolnictwo. Warszawa: Difin.
  5. Mazur, A. (2011). Wartość godziwa - potencjał informacyjny. Warszawa: Difin.
  6. Michaluk, K. (2013). Ewidencja księgowa w jednostkach prowadzących działalność rolniczą. Biuletyn Głównego Księgowego - Serwis Finansowo-Księgowy, 18 (186), 19-26.
  7. MSSF (2011). Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Londyn: IFRS Foundation.
  8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz.U. UE, 29.11.2008, nr L 320.
  9. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu