BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piątek Edyta (Politechnika Świętokrzyska), Konat-Staniek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem
Enterprise Viability and Solvency Evaluation Methods
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 375-382, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Bankructwo, Upadłość przedsiębiorstwa, Modele dyskryminacyjne, System wczesnego ostrzegania, Analiza finansowa, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa
Bankruptcy, Enterprise bankruptcy, Discriminatory models, Early warning system, Financial analysis, Enterprises bankruptcy forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie problemu identyfikacji niewypłacalności, a w efekcie bankructwa za pomocą analizy wskaźnikowej oraz rozbudowanych systemów wczesnego ostrzegania w kontekście zmian przepisów prawa upadłościowego. Wczesne zidentyfikowanie pojawiających się symptomów sytuacji kryzysowych pozwala na szybkie wprowadzenie działań naprawczych. Wydaje się, że takie możliwości daje zastosowanie podstawowych metod analizy wskaźnikowej oraz systemów rozbudowanych, takich jak analiza wskaźnikowa oparta na modelu Du Ponta, analiza dyskryminacyjna, modele logitowe i innych. Metodologia badania - Metodologia badania opisanego w artykule sprowadza się do studiów literatury przedmiotu, przepisów prawa gospodarczego oraz weryfikacji zastosowanych metod badania zasady kontynuacji działania w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw dla których ogłoszono w latach 2010-2014 upadłość. Wynik - Badanie prowadzi do wniosku, iż w niewielkim stopniu biegli rewidenci stosowali w ocenie zasady kontynuacji modele analizy dyskryminacyjnej, ograniczając się jedynie do analizy wskaźnikowej. Jednak to wyniki analizy dyskryminacyjnej na długo przed ogłoszeniem upadłości wskazywały na zagrożenie takim stanem, w przeciwieństwie do analizy wskaźnikowej. Oryginalność/wartość - Oryginalność badania polega na wskazaniu, iż metody analizy dyskryminacyjnej należy uznać za użyteczniejsze w prognozowaniu bankructwa i obowiązkowe w badaniu biegłych rewidentów.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the problem of identifying insolvency and, consequently, bankruptcy by means of indicator analysis and extensive early warning systems. Early detection of emerging symptoms of crisis situations allows for quick corrective action. Such options include the use of basic index analysis methods and extended systems such as Du Pont's DuPont analysis, discriminant analysis, logit modeling and others. Design/methodology/approach - The methodology of the study described in the article is reduced to studies of subject literature, economic law and verification of the applied methods of examining the principle of continuation of action in the financial statements of enterprises for which bankruptcies were declared in the years 2010-2014. Findings - The study leads to the conclusion that, to a small extent, statutory auditors applied the discriminatory analysis models to the follow up principle, limiting only to indicator analysis. However, the results of the discriminative analysis long before the announcement of bankruptcy indicated a threat to such a condition, as opposed to the indicator analysis. Originality/value - The originality of the study is to indicate that discriminatory analysis methods should be considered more useful in forecasting bankruptcies and mandatory in the audit of statutory auditors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antonowicz, P. (2007). Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Gdańsk: ODiDK.
  2. Aziz, M.A., Dar, H.A. (2004). Predicting Corporate Bankruptcy: Whiter Do We Stand? Pobrano z: http://citeseerx. ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=464BBA5B5129D1B9903E01508E0D1A7F?doi=10.1.1.138.7653 &rep=rep1&type=pdf (14.04.2016).
  3. Hołda, A. (2006). Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
  4. Hołda, A., Pociecha, J. (2009). Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  5. Kitowski, J. (2015). Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  6. Korol, T. (2010). Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
  7. Prusak, B. (2007). Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
  8. Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
  9. Stępień, K. (2008). Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
  10. Słownik pojęć ekonomicznych (2007). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu