BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szyguła Anita (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Ekonomiczny pomiar jakości życia gospodarstw domowych w Polsce
Economic Measurement of Households' Life Quality in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 2017, nr 1, s. 5-19, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Gospodarstwa domowe, Jakość życia
Social and economic conditions, Households, Quality of life
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę pomiaru jakości życia gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005-2015. Wymiar ekonomiczny oceny jakości życia odniesiono do powszechnie stosowanych parametrów, znajdujących swoje odzwierciedlenie w paradygmatach ekonomii dobrobytu. Na podstawie danych statystyki publicznej dokonano pomiaru jakości życia gospodarstw domowych z zastosowaniem ekonomicznych parametrów oceny wzrostu gospodarczego oraz przy zastosowaniu kryterium dochodowości, konsumpcji i oszczędzania gospodarstw domowych. Stwierdzono, że parametry obrazujące ekonomiczny wzrost gospodarczy kraju nie w pełni odzwierciedlają jakość życia gospodarstw domowych i mają charakter tendencyjny. Za bardziej dokładny uznano aspekt dochodowy gospodarstw domowych oraz pomiar skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji oraz pomiar skłonności do oszczędzania. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to measure the life quality of households in Poland in the period between 2005 and 2015. Economical aspect of life quality has been related to indicators common to the welfare economics paradigm. Based on public statistical data households' life quality has been measured with the use of economical growth indicators as well as applying the criterions of households' income, consumption and savings. It has been noted that the indicators relating to national economic growth are biased and do not wholly illustrate the life quality of households. Household income as well as the propensity for consumption and saving have been deemed to be more accurate indicators. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aksman E. 2010. Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Bartkowiak R. 2003. Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.
 3. Bartkowiak R. 2013. Ekonomia rozwoju. Warszawa: PWE.
 4. Bielawa A. 2011. Postrzeganie i rozumienie jakości - przegląd definicji jakości, Zeszyty Naukowe Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 5. Biernacki M. 2006. Kilka uwag o pomiarze dobrobytu społecznego, Mathematical Economics, nr 3 (10). Wrocław: The Publishing House of the Wroclaw University of Economics.
 6. Blanchflower D.G., Oswald A.J. 2000. Well Being Over Time in Britain and the USA, NBER Working Paper No. W7487.
 7. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji (KOM 2010) 2020, Bruksela 2010.
 8. Frąś J. 2000. Zarządzanie jakością w instytucjach gospodarczych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 9. Gronicki M. 2013. Potrzebujemy zmiany modelu rozwojowego, [w:] Dobro wspólne, lepsza jakość życia, (red.) Jan Szomburg, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 10. Jankowska E. 2011. Pojęcie i narzędzia pomiaru jakości życia, Toruńskie Studia Międzynarodowe, nr 1(4) 2011, http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2011.003 (dostęp 15.12.2016).
 11. Krawczyk R. 2013. Ekonomia dobrobytu, czy dobrobyt bez ekonomii? http://blog.polskaiswiat.com/2013/ekonomia-dobrobytu-czy-dobrobyt-bez-ekonomii/ (dostęp 09.12.2006).
 12. Kot S. 2000. Ekonometryczne modele dobrobytu, Warszawa: PWN.
 13. Kot S. 2012. Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 14. Landreth H., Colander D.C. 2005. Historia myśli ekonomicznej, (przekł.) Adam Szeworski, Warszawa: PWN.
 15. Machowska-Okrój S. 2014. Wzrost gospodarczy a dobrobyt ekonomiczno-społeczny w wybranych krajach europejskich, [w:] Problemy współczesnej ekonomii - tom 2, (red.) Tomasz Bernat, Danuta Kopycińska, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 35. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 16. Marks K. 1951. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t.1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 17. Prussak W. 2006. Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 18. Przybyciński T. 2016. Etyczne i ekonomiczne aspekty dobrobytu państwa, [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom 19, nr 3, wrzesień, http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.3.03 (dostęp 7.11.2016).
 19. Stiglitz J. E. 2004. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN.
 20. Sumner L. W. 1996. Welfare, Happiness, and Ethics. Oxford: Clarendon Press.
 21. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Załącznik do Uchwały Nr 239/4785/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r.
 22. Wasilewski L. 1998. Podstawy zarządzania jakością, Warszawa: Wydawnictwo WSzkPiZ.
 23. Woźniak J. 2010. Jakość życia jako determinant zarządzania regionem - na przykładzie województwa małopolskiego, [w:] Zarządzanie publiczne 4(12)/2010. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
 24. Wprowadzenie do unijnej polityki spójności na lata 2014-2020, Komisja Europejska, czerwiec 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3940
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu