BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtyra Bartosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Strefy aktywności gospodarczej w teoriach rozwoju lokalnego
The Economic Activity Zones in the Theories of Local Development
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 28, s. 25-35, rys., bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia, Rozwój lokalny, Gospodarka
Economics, Local development, Economy
Uwagi
streszcz. ,summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie miejsca lokalnych stref aktywności gospodarczej w teoriach rozwoju lokalnego. W niniejszej pracy zanalizowano podstawy teoretyczne działania obszarów, na których wspierana jest przedsiębiorczość. Tym samym udzielono odpowiedzi na pytanie o zasadność i celowość tworzenia stref aktywności gospodarczej. Poza tym podjęto próbę określenia definicji stref aktywności gospodarczej i porównania jej z pojęciem specjalnej strefy ekonomicznej oraz wskazania zasadniczych różnic między ich funkcjonowaniem(abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is an indication of local economic activity zones in the theories of local development. In this paper is analyzed the theoretical basis of action areas where entrepreneurship is encouraged . Thus, the answers to the question of the legitimacy and desirability of creating economic activity zones. In addition, the study attempts to clarify the definition of economic activity zones and compare it with the concept of special economic zone and an indication of fundamental differences between their functioning.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blakely E.J. 1989. Planning local economic development. Theory and practice. Sage Library and Social Research. 168. London.
 2. Blakely E.J., Bradshaw T.K. 2002. Planning local economic development. Theory and practice. Third ed. Thousand Oaks, New Delhi, Sage Publications, London.
 3. Grycuk A., Russel P. 2014. Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w tworzenie instytucji wspierających przedsiębiorczość. Studia BAS, 1(37): 65-83.
 4. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Prezesa Rady Ministrów, maj 2014 r.
 5. Kłodziński M. 1996. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.
 6. Lebiedzińska D. 2010. Specjalne strefy ekonomiczne - bilans zysków i strat. Prawo Pomocy Publicznej, 8: 15-28.
 7. Losch A. 1961 Gospodarka przestrzenna: teoria lokalizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Markowska-Bzducha E. 2013. Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości. Finanse Komunalne, 9: 5-23.
 9. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. 2007. Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Nelec W., Prusek A. 2006. Funkcje państwa i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 709: 19-37.
 11. Parysek J.J. 1996. Gospodarka lokalna w warunkach wolnego rynku i samorządowych struktur społecznych. [W:] J.J. Parysek (red.), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 31-46.
 12. Parysek J.J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 13. Parysek J.J. 2006. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wybrane aspekty praktyczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 14. Porter M.E. 2001. Porter o konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Reijnen J. 1987. The role of local authorities in fostering local initiatives. [W:] A. Sutton (red.), Local initiatives. Alternative path for development. Press Interuniversitaires Europeennes, Maastricht, s. 55-57.
 16. Sekuła A. 2001. Koncepcje rozwoju lokalnego w świetle współczesnej literatury polskiej - zarys problemu. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 588: 89-95.
 17. Stanienda J. 2011. Determinanty rozwoju stref aktywności gospodarczej. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, 1(17): 255-265.
 18. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca.
 19. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotlin. "Aktywizacja", "aktywność", "aktywny" [W:] A. Szymczak (red.) 1995. Słownik języka polskiego. A-K. PWN, Warszawa, s. 25.
 20. Ustawa z dn. 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2007 nr 42, poz. 274 z późn. zm.)
 21. http://www.invest-park.com.pl/owsse; dostęp: 20.10.2014 r.
 22. http://www.ssse.com.pl/o-ssse/o-strefie.html; dostęp: 20.10.2014 r.
 23. http://www.europark.com.pl/pl/; dostęp: 20.10.2014 r.
 24. http://www.mg.gov.pl/node/18841; dostęp: 13.09.2014 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu