BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Piątek Agnieszka (Urząd Statystyczny w Kielcach)
Tytuł
Szkoły wyższe jako czynnik rozwoju regionalnego
Higher Education Institutions as a Factor of Regional Development
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 28, s. 37-49, rys., bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Region, Rozwój regionalny, Szkolnictwo wyższe
Human capital, Region, Regional development, Higher education
Uwagi
streszcz. ,summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę rozwoju szkół wyższych jako czynnika rozwoju regionalnego. Na tle syntetycznych rozważań dotyczących istoty i mechanizmów rozwoju regionalnego omówiono role uczelni polegające na kreowaniu miękkich czynników rozwoju regionalnego. Ponadto, wskazując na mnogość ról, jakie pełnią szkoły wyższe, szczególną uwagę zwrócono na rozwój infrastrukturalny uczelni jako obszar włączania się szkół wyższych w procesy wzbogacania danej przestrzeni(abstrakt oryginalny)

This article presents the issue of the development of higher education as a factor of regional development. On the background of synthetic considerations concerning the nature and mechanisms of regional development, the roles of the university resulting from the creation of soft factors of regional development are discussed. Particular attention was paid to the development of the infrastructure the university as a special way of enriching concrete space(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2012. Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto. Kraków (ekspertyza) (http://www.ncbir. pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/infrastruktura_i_srodowisko/ewaluacja/ wplyw_szkolnictwa_wyzszego_na_pkb_040712_1.pdf).
 2. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. 2007. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu, Warszawa.
 3. Chlipała P., Remi M. 2001.Wpływ WSB-NLU na rozwój Nowego Sącza w opinii studentów - wyniki badań. Studia Regionalne i Lokalne, 2-3.
 4. Chojnicki Z. 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym. [W:] T Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 5. Dietl J. 2003. Uczelnia niepaństwowa jako czynnik awansu ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu. [W:] B. Minkiewicz (red.), Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 6. Commission of the European Communities. 2003.The role of the universities in the Europe of knowledge. Bruksela, s. 2-3.
 7. EGO. 2010. Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół na świecie. Raport z badania. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 8. Geryk M. 2013. Przywództwo na trudne czasy, czyli rzecz o odpowiedzialnych menadżerach uczelni. [W:] J. Dworak (red.), Zarządzanie szkołą wyższą. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. T 24. Gdańsk.
 9. GUS. 2007. Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r. Warszawa.
 10. GUS. 2013. Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r. Warszawa.
 11. GUS. Bank Danych Lokalnych (http://form.stat.gov.pl/formularze/2014/passive/F-01S.pdf).
 12. Jałowiecki B. 1988. Lokalizm a rozwój (szkic z socjologii układów lokalnych). [W:] B. Jałowiecki- (red.), Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. Studia z gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo UW, Warszawa.
 13. Kaczmarczyk M. 2010. Uczelnia a otoczenie społeczne. Studium przypadku Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. [W:] H. Moroz (red.), Dwudziestolecie funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 14. Kudłacz T. 1999. Programowanie rozwoju regionalnego. PWN, Warszawa.
 15. Kwiatkowski E., Roszkowska S. 2008. Rozwój i zróżnicowanie regionalne szkolnictwa wyższego w Polsce. Gospodarka Narodowa, 4.
 16. Markowski T. 1995. Lokalna polityka rozwoju ekonomicznego - aspekty organizacyjne i instytucjonalne. [W:] L. Salamon, R. Seidel, P. Bury, T. Markowski, Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle doświadczeń amerykańskich. Fundacja TECHEKO, Łódź.
 17. Pawłowski K. 2003. Uczelnia w małym mieście i jej otoczenie - przykład sądecki. [W:] B. Minkiewicz (red.), Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 18. Pietrzyk I. 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN, Warszawa.
 19. Siwińska J. 2007. Badanie roli edukacji w rozwoju gospodarczym. Ekonomista, 5.
 20. Strahl D. 2000. Rola uczelni wyższych w rozwoju regionalnym. [W:] J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Rola uczelni wyższej w rozwoju społecznym i ekonomicznym regionu. Wydawnictwo Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, Łódź.
 21. Urbanek G. 2007. Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
 23. Winiarski B. 1999. Czynniki konkurencyjności regionów. [W:] M. Klamut (red.), Konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław. www.buw.uw.edu.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu