BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kędzierska-Bujak Ilona (Uniwersytet Szczeciński), Habelman Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Cele strategiczne według perspektyw osobistej zbilansowanej karty wyników na podstawie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego - wyniki badań
Strategic Goals According to the Perspectives of the Personal Balanced Scorecard in Opinion of the Academic Teachers from the Westpomeranian Region Public Universities - Research Results
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 425-436, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Cele strategiczne, Badania ankietowe, Wyniki badań
Balanced Scorecard (BSC), Strategic goals, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Cel - Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników badania skierowanego do pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego. Badanie to miało na celu m.in. poznanie osobistych celów strategicznych pracowników. Proponowana lista celów została przygotowana z zachowaniem ich podziału na perspektywy osobistej zbilansowanej karty wyników, stanowiącej część koncepcji kompleksowej karty wyników H.K. Rampersada. Metodologia badania - Analiza wyników badania ankietowego oraz metodą dedukcji. Wynik - W zaprezentowanych wynikach można zauważyć znaczną różnicę w podejściu do personalnych celów poszczególnych grup pracowników naukowo-dydaktycznych. Żaden cel nie uzyskał stuprocentowego wskazania przez wszystkich pracowników, co pokazuje, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego pracownika, jeśli chce się prawidłowo wykorzystać koncepcję kompleksowej karty wyników Rampersada. Jednocześnie, zaprezentowany fragment wyników przeprowadzonych badań ankietowych stanowi podstawę do dalszych rozważań i pogłębiania analizy wypełnionych kwestionariuszy ankietowych. Oryginalność/wartość - Zaprezentowane w artykule wyniki badań mają unikalny charakter, do tej pory bowiem nie podejmowano próby poznania osobistych celów strategicznych pracowników uczelni pod kątem możliwości zbudowania dla nich osobistych zbilansowanych kart wyników.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this article is to present the part of poll results. The poll was sent to the staff of the public universities from the Westpomeranian region. This poll was aimed at, among the other purpose, the knowledge about the personal strategic goals of the universities employees. The proposition of goals from which respondents could choose the most important in their opinion goals, have been assigned to the perspectives of the personal balanced scorecard, which is the part of the total performance scorecard concept presented by H.K. Rampersad. Design/methodology/approach - While writing the article, the Author used the poll results analysis, as well as the deduction methods. Findings - In the presented part of the questionnaire results is visible a significant difference in the approach to the personal goals of the particular groups of academic teachers. None of goals received 100% indicated by all universities employees, what's proves, that it is very important to have the individual approach to each employee, if the organization want to use the Rampersad's total performance scorecard correctly. At the same time, presented poll results are the basis for further consideration and analysis of the filled questionnaires. Originality/value - The results of research presented in this paper have a unique character. Until now, in fact, no attempt has been made to know the strategic goals of academic employees in terms of the ability to create the personal balanced scorecards for them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kędzierska, I. (2011a). Możliwość zastosowania kompleksowej karty wyników na uczelniach wyższych do podniesienia ich konkurencyjności oraz rozwoju pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 376-387.
  2. Kędzierska, I. (2011b). Wybrane zagadnienia z zakresu organizacyjnej i osobistej zbilansowanej karty wyników. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 182, 205-216.
  3. Kędzierska-Bujak, I. (2016). Model zbilansowanej karty wyników pracownika naukowo-dydaktycznego rozpoczynającego karierę zawodową - wybrane zagadnienia. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2/1 (80), 83-94.
  4. Michalak, J. (2008). Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard. Warszawa: Difin.
  5. Nita, B. (2008). Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
  6. Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w systemie POLON. Pobrano z: https:// polon.nauka.gov.pl/opi/aa/pracnauk?execution=e3s1 (1.04.2017).
  7. Rampersad, H.K. (2004). Kompleksowa karta wyników. Jak przekształcać zarządzanie, aby postępując uczciwie osiągać doskonałe wyniki. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
  8. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2016 nr 164, poz. 1842 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-41
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu