BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Groszkowski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - PROW 2007-2013 dla rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Role of the Measure "Creating and Development of Microenterprises" by RDP 2007-2013 for Non-Agricultural Activity Development in Rural Areas
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 28, s. 89-98, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość, Środki pomocowe UE
Finance, Rural areas, Entrepreneurship, EU aid funds
Uwagi
streszcz. ,summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono znaczenie rozwoju przedsiębiorczości dla obszarów wiejskich. Przeprowadzono analizę wykorzystania środków finansowych z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach PROW 2007-2013. Źródłem materiałów były opracowania i raporty MRiRW oraz ARiMR. Na realizację działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Polska otrzymała 1,024 mld euro, co stanowi 5,7% środków PROW. Do dnia 31 grudnia 2011 r. wykorzystanie środków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", biorąc pod uwagę liczbę zawartych umów, było na poziomie 26,25%, natomiast zrealizowane inwestycje odpowiadają 8,03% zakładanej liczby operacji. Wśród wspieranych rodzajów działalności dominują usługi dla ludności - 32,1%, a także roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne - 22,2%.(abstrakt oryginalny)

The paper presents general guidelines describing meaning of entrepreneurship development in rural areas. An analysis of the use of financial resources under the measure "Creating and development of micro - enterprises" - RDP 2007-2013. The source of materials were studies and reports received from Ministry of Agriculture and Rural Development and Agency for Restructuring and Modernizing of Agriculture. On the implementation of that measure Poland received 1,024 bln zł, it is 5,7% of the total RDP 2007-2013 budget. Until 31 december 2011 signed 26,25% of total predicted contracts and used 8,03% of the expected number of operations. The largest share of supported activities was related to the services for population - 32,1%, construction and construction and installation services - 22,2%.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babuchowska K., Marks-Bielska R. 2009. Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze środków PROW 2007-2013, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9(2): 8.
 2. Baumol WJ. 1993. Entrepreneurship, Management, and structure of Payoffs. Cambridge-Massachusetts- London, s. 6.
 3. Kłodziński M. 2009. Pozarolnicza przedsiębiorczość wiejska. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96.
 4. Krzyżanowska K. (red.) 2009. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 5. Otłowska A., Buks J., Chmielinski P 2009. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju. IERiG PIB, 40: 7-62.
 6. Soboń J., Rogozińska-Mitrut J. 2003. Wspomaganie małych i średnich firm jako priorytetowy element strategii rozwoju lokalnego. [W:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wybrane problemy. Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, s. 243-254.
 7. Raport - obszary wiejskie w Polsce. 2011. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Olsztyn.
 8. Raport - Przedsiębiorczość w Polsce. 2011. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.^6 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 2011. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 9. Szczurowska M., Podawca K., Gworek B. 2005. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich szansą dla wsi. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 28: 50-59.
 10. Załącznik do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. L 124 z 20.05.2003).
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 12. Rozporządzenie Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 13. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 14. Zuzek D.K. 2009. Polityka gospodarcza wobec małych i średnich przedsiębiorstw a rozwój obszarów wiejskich. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 8(3): 125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu