BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sopińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Mierzejewska Wioletta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wybór partnerów do tworzenia innowacji w modelu otwartym
Partner Selection in the Open Innovation Process
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 9, s. 123-141, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Wybory strategiczne w warunkach niepewności. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Innowacje, Otwarte innowacje, Innowacyjność, Partnerstwo biznesowe, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo na rynku
Innovations, Open innovation, Innovative character, Business partnership, Enterprises, Enterprise in the market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L25, M1
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przybliżono zagadnienie doboru partnerów do tworzenia innowacji w modelu otwartym na gruncie teoretycznym i empirycznym. W części teoretycznej artykułu zaprezentowano zjawisko innowacyjności w kontekście strategicznego wyboru współczesnych przedsiębiorstw, ukazano istotę otwartych innowacji na tle modelu zamkniętego oraz przedstawiono sposoby i kryteria doboru partnerów do tworzenia otwartych innowacji opisywane w literaturze przedmiotu. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w latach 2015-2016 w innowacyjnych przedsiębiorstwach działających w Polsce. Badania pozwoliły zidentyfikować kategorie podmiotów uczestniczących w tworzeniu otwartych innowacji produktowych i procesowych, określić ich rolę w inicjowaniu procesów innowacyjnych oraz poziom zaangażowania każdego z zewnętrznych partnerów.Na podstawie badań stwierdzono, że inicjatywa tworzenia otwartych innowacji na rynku polskim należy do samych przedsiębiorstw, a nie zewnętrznych partnerów. Zewnętrzni partnerzy dobierani są przede wszystkim spośród sąsiadujących ogniw ścieżki ekonomicznej (dostawców i klientów), a ich dobór jest zdeterminowany przez wcześniejsze doświadczenia współpracy. Innowacyjne podmioty działające na rynku polskim bardzo niechętnie współpracują z pozostałymi kategoriami podmiotów: konkurentami, jednostkami samorządowymi, społecznościami internetowymi czy też instytucjami naukowo-badawczymi. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of selecting partners in an open innovations process on theoretical and empirical grounds. Presents the phenomenon of innovation in the context of the strategic choice of modern companies, reveals the essence of open innovation versus the closed model, and outlines the ways and criteria for selecting partners in open innovation process described in the literature. The results of the quantitative research carried out in the years 2015-2016 in innovative companies operating in Poland are presented in the empirical part of the article. The analysis revealed the categories of players involved in creating open product and process in-novations, their role in initiating innovation processes, and the level of engagement of each external partner. It was found that the initiative of creating open innovations on the Polish market belongs to the companies themselves and not to external partners. External partners are selected primarily from neighbouring economic pathways (suppliers and customers), and their choice is determined by previous collaborative experiences. Innovative companies operating on the Polish market are very reluctant to cooperate with other categories of potential partners: competitors, self-government units, online communities or scientific research institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adner, R., Kapoor, R., 2017, Czy nadszedł czas na nową technologię?, Harvard Business Review Polska, marzec, s. 41-49.
 2. Barzi, F., Cortelezzi, F., Marseguerra, G., Zoia, M.G., 2015, Cooperative Innovation: In Quest of Effective Partners. Evidence from Italian Firms, Innovation, vol. 17, no. 3, s. 281-307.
 3. Bourgeois, J., 1980, Strategy and Environment: A Conceptual Integration, The Academy of Management Review, vol. 5, iss. 1, s. 25-39.
 4. Chesbrough, H.W., 2003, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, Mass.
 5. Chesbrough, H.W., Wanhaverbeke, W., West, J. (eds.), 2006, Open Innovation: Re-searching a New Paradigm, Oxford University Press, Oxford.
 6. Emden, Z., Roger, J.C., Cornelia, D., 2006, Collaborating for New Product Development: Selecting the Partner with Maximum Potential to Create Value, Journal of Product Innovation Management, vol. 23, no. 4, s. 330-341.
 7. Gassman, O., Enkel, E., Chesbrough, H.W., 2010, The Future of Open Innovation, R&D Management, vol. 40, no. 3, s. 213-221, www.alexandria.unisg.ch/publi-cations/62764.
 8. Grawe, S., Chen, H., Daugherty, P., 2009, The Relationship between Strategic Orientation, Service Innovation on Performance, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, vol. 39, no. 4, s. 282-300.
 9. Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., Alpkan, L., 2011, Effects of Innovation Types on Firm Performance, International Journal of Production Economics, vol. 133, no. 2, s. 662-676.
 10. Hilman, H., Kaliappen, N., 2015, Innovation Strategies and Performance: Are They Truly Linked?, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol. 11, no. 1, s. 48-63.
 11. Hung, K.P., 2011, Open Innovation and Firm Performance: Moderating Roles of Internal R&D and Environmental Turbulence, American Academy of Management Conference, San Antonio.
 12. Inauen, M., Schenker-Wicki, A., 2011, The Impact of Outside-In Open Innovation on Innovation Performance, European Journal of Innovation Management, vol. 14, no. 4, s. 496-520.
 13. Kay, J., 1996, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 14. Keskin, H., 2006, Market Orientation, Learning Orientation, and Innovation Capabilities in SMEs - an Extended Model, European Journal of Innovation Management, vol. 9, no. 4, s. 396-417.
 15. Laursen, K., Salter, A., 2004, Searching High and Low: What Types of Firms Use Universities as a Source of Innovation?, Research Policy, vol. 33, no. 8, s. 1201-1215.
 16. Li, F., Yang, Y., Xie, J., Liu, A., Chen, Q., 2014, Selection Method of Customer Partners in Customer Collaborative Product Innovation, Journal of Intelligent Systems, vol. 23, no. 4, s. 423-435.
 17. Lichtenthaler, U., 2011, Open Innovation: Past Research, Current Debates, and Future Directions, Academy of Management Perspectives, vol. 25, no. 1, s. 75-93.
 18. Mansury, M., Love, J., 2008, Innovation, Productivity and Growth in US Business Services: A Firm-Level Analysis, Technovation, vol. 28 no. 1/2, s. 52-62.
 19. Nandakumar, M.K., Ghobadian, A., Regan, N., 2011, Generic Strategies and Performance Evidence from Manufacturing Firm, International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 60, no. 3, s. 222-251.
 20. Phillips, J., 2011, Open Innovation Typology, w: Sloane, P. (ed.), A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. Advice from Leading Experts, Kogan Page Limited, London, s. 22-36.
 21. Pichlak, M., 2012, Otwarte innowacje jako nowy paradygmat w zarządzaniu innowacjami, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 60, nr kol. 1871.
 22. Pierścionek, Z., 2011, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Porter, M.E., 2006, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 24. Raport z badań statutowych nr KZiF/S/36/16: Konfiguracja zasobów w modelach otwartych innowacji. Etap II - Innowacje procesowe, 2016, kierownik: A. Sopińska; uczestnicy: A. Sopińska, W. Mierzejewska, SGH w Warszawie, Warszawa.
 25. Romanowska, M., 2017, Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 26. Solesvik, M., Gulbrandsen, M., 2013, Partner Selection for Open Innovation, Technology Innovation Management Review, April, s. 11-16.
 27. Sopińska, A., Mierzejewska, W., 2017, Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działającej w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 28. Tsou, H.T., Cheng, C.C., Hsu, H.Y., 2015, Selecting Business Partner for Service Deli-very Co-innovation and Competitive Advantage, Management Decision, vol. 53, no. 9, s. 2107-2134.
 29. Varadarajan, R., 2009, Fortune at the Bottom of the Innovation Pyramid: The Strategic Logic of Incremental Innovations, Business Horizons, vol. 52, iss. 1, s. 21-29.
 30. Von Hippel, E., 1986, Lead Users: A Source of Novel Product Concepts, Management Science, vol. 32, s. 791-805.
 31. Wang, W.L., Yang, Y., Wang, M.K., Song, L.J., 2007, RS and SVM-based Partner Selection Research for Customer Collaborative Innovation, Computer Engineering and Applications, vol. 42, s. 245-248.
 32. Wessel, M., Levie, A., Siegel, R., 2017, Ekosystem jako strategiczny balast, Harvard Business Review Polska, marzec, s. 50-59.
 33. West, J., Gallagher, S., 2006, Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firm In-vestment in Open-Source Software, R&D Management, vol. 36, no. 3, s. 319-331.
 34. Yoon, B., Song, B., 2014, A Systematic Approach of Partner Selection for Open Innovation, Industrial Management & Data Systems, vol. 114, no. 7, s. 1068-1093.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.9.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu