BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kokot Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza porównawcza indeksów cen nieruchomości publikowanych w Polsce
Comparative Analysis of Real Estate Prices Indices Published in Poland
Źródło
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 5-16, wykr., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Ceny nieruchomości, Indeks cen
Real estate market, Real estate prices, Price index
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R20
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyznaczanie i podawanie do publicznej wiadomości indeksów cen nieruchomości jest dużą wartością nie tylko samą w sobie, lecz także niezwykle przydatną "dozą wiedzy" o rynku nieruchomości dla wielu instytucji i profesjonalistów reprezentujących różne dziedziny życia gospodarczego. Indeksy takie mogą nadto okazać się użyteczne nawet dla przysłowiowego Kowalskiego. Indeksy cen nieruchomości dla całej Unii Europejskiej i poszczególnych jej krajów członkowskich publikuje Eurostat. W Polsce obowiązek publikacji indeksów cen nieruchomości został nałożony już w 1998 roku na Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. GUS dopiero od drugiego kwartału 2015r. rozpoczął publikację tzw. "wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych z podziałem na województwa". Niezależnie od tego od czwartego kwartału 2006r. Narodowy Bank Polski publikuje tzw. indeks hedoniczny ceny metra kwadratowego mieszkań wyznaczany dla 16 miast i różnie skonfigurowanych ich grup. W artykule została przeprowadzona analiza porównawcza tych dwóch rodzajów indeksów.(abstrakt oryginalny)

Determining and publicizing indices of real estate prices is a very useful measure of knowledge about the real estate market for many institutions and professionals representing various fields of economic life. Property price indices for the whole European Union and its individual member states are published by Eurostat. In Poland, the obligation to publish the indices of real estate prices was already imposed in 1998 for the Central Statistical Office. Central Statistical Office began to publish the so-called "price indices of residential premises by voivodships" from the second quarter of 2015. From the fourth quarter of 2006 Polish National Bank publishes the so-called "existing stock hedonic house price indexes" per square meter of housing designated for 16 towns and differently configures their groups This article presents a comparative analysis of these two types of indeices.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cegielski P., 2013, Zastosowanie metod ekonometrycznych do wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym. Praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztof Jajugi, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 2. Detailed Technical manual on OWNER-OCCUPIED HOUSING for Harmonised Index of Consumer Prices, 2012, Eurostat.
 3. Gnat S., Bas M., 2013, Stastical analysis of chosen aspects of the suburbanization process in Szczecin in 2006-2011, Real Estate Management and Valuation, vol. 21 iss. 3.
 4. Guo X., Zheng S., Geltner D., Liu H., 2014, A new approach for constructing home price indices: The pseudo repeat sales model and its application in China, Journal of Housing Economics, Vol. 25.
 5. Handbook on Residential Property Prices Indices, 2013, Eurostat.
 6. Kokot S., 2014, Teoretyczne i praktyczne problemy wyznaczania indeksów cen nieruchomości, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 36, Metody Ilościowe w Ekonomii tom II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Kokot S., 2015a, Jakość danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości, Acta Scientarum Polonorum. Administratio Locorum 14 (1), Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin, Warszawa, Wrocław.
 8. Kokot S., 2015b, Przyczynek do badań nad indeksami cen nieruchomości, Wiadomości Statystyczne nr 4, Warszawa.
 9. Kokot S., 2016, Wyznaczanie indeksów cen nieruchomości na podstawie szeregów czasowych median cen jednostkowych wygładzonych filtrem 4253H, Nieruchomość w przestrzeni 2, pr. zbior. pod red. M. Trojanek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 10. Kokot S., 2017, Residential property price indices on small property markets, Real Estate Management and Valuation (w druku, po recenzjach).
 11. Kokot S., Kiepas-Kokot A., 2011, Efekty suburbanizacji aglomeracji szczecińskiej, Wiadomości Statystyczne, nr 7/8, Warszawa 2011.
 12. Konowalczuk J., 2014, The corporate real estate market in public statistics in Poland, Real Estate Management and Valuation, vol. 22, no. 2.
 13. Nicholas T., Scherbina A., 2013, Real Estate Prices During the Roaring Twenties and the Great Depression, Real Estate Economics, Vol. 41, Issue 2.
 14. Hill R., 2011, Hedoni price indexes for housing, OECD Statistics Directorate, Working Paper No 36.
 15. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2015r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2015r. z podziałem na województwa.
 16. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015r. z podziałem na województwa.
 17. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2015r. z podziałem na województwa.
 18. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2016r. z podziałem na województwa.
 19. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2016r. z podziałem na województwa.
 20. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2016r. z podziałem na województwa.
 21. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2013 z dnia 1 lutego 2013r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzania Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych w odniesieniu do ustanawiania wskaźników cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela.
 22. Tomczyk E., Widłak M., 2010, Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy, Bank i Kredyt, No 41 (1), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 23. Trojanek R., 2008, Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Published by Akademia Ekonomiczna in Poznań.
 24. Trojanek R., 2009, Porównanie metody średniej oraz średniej ważonej konstruowania indeksów cen nieruchomości mieszkaniowych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol.17, nr 2.
 25. Trojanek R., 2010, Porównanie metod prostych oraz metody regresji hedonicznej do konstruowania indeksów cen mieszkań, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol.18, nr 1.
 26. Widłak M., 2010, Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. Wiadomości Statystyczne, Nr 9, Warszawa.
 27. Wood R., 2005, A Comparison of UK Residential Mouse Price Indices, BIS Paper nr 21.
 28. Wycena nieruchomości, 2006, red. J. Hozer, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu