BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bujak Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Wieczorek Grzegorz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Szanse i zagrożenia funkcjonowania oraz rozwoju transportu drogowego w europejskiej przestrzeni gospodarczej w ocenie firm transportowych Dolnego Śląska
Opportunities and Threats in Functioning and Development of Road Transport within the European Economic Space in the Assessment of Transport Companies in Lower Silesia
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 103, s. 17-32, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój transportu, Transport drogowy, Polityka transportowa
Development of transport, Road transport, Transport policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Rola i znaczenie transportu drogowego w rozwoju gospodarczym wymaga zagwarantowania stabilnych warunków jego funkcjonowania i rozwoju. W ostatnim okresie pojawiło się wiele działań, które zmieniają istniejące dotąd założenia funkcjonowania rynku transportowego UE, koncepcje jego liberalizacji i rozwoju. Ustawy MiLoG oraz Loi Macron, jak i inne działania, generują wiele nowych przesłanek, które w istotny sposób zmieniają warunki funkcjonowania transportu drogowego. Powyższe problemy stały się przedmiotem badań Instytutu Logistyki WSB we Wrocławiu. Ich celem było nie tylko budowanie pragmatycznej wiedzy, ale przede wszystkim wskazanie racjonalnych i pragmatycznych rozwiązań dla firm transportowych, adekwatnych do zmieniających się uwarunkowań na rynkach transportowych UE. W toku badań wykorzystano zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe, a wyniki dociekań przedstawiono w artykule.(abstrakt oryginalny)

The role and importance of road transport in economic development requires the establishment of stable conditions of its functioning and development. In the last period, there have been a number of activities which are intended to change the existing assumptions for the functioning of EU transportation market, the future concepts of its liberalization and development. The Acts MiLoG and Loi Macron, as well as other activities, generate numerous new situations which essentially change the conditions of road transport functioning. The above problems have become the subject of research in the Logistics Institute at WSB Wroclaw. Its objective was not only to build pragmatic knowledge, but, most importantly, to indicate rational and pragmatic solutions for transport companies, which are in line with changing conditions in the EU transportation markets. During the study, both quantitative and qualitative methods were used, and the results of research were presented in the article.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008.
 2. Liberadzki B., Mindur L., (red.): Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom 2007.
 3. Neider J.: Transport międzynarodowy. PWE, Warszawa 2015.
 4. Tarski I.: Koordynacja transportu. PWE, Warszawa 1968.
 5. Report on logistics in the EU and multimodal transport in the new TEN-T corridors. European Parliament, Brussels, 2015/2348 (INI), 13 December 2016.
 6. Transport pod lupą. Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, 2013.
 7. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejski (wersja skonsolidowana). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/47 z dn. 26.10.2012.
 8. Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG), http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/milog/gesamt.pdf.
 9. Ustawa Loi Macron, https://www.legifrance.gouv.fr.
 10. http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-unijny-sojusz-drogowy-przeciwko-polskim-firmom-transportowym.
 11. http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797568-p_1.htm.
 12. http://branza.zmpd.pl/komunikaty_z_menu.php?search_str=&str_ogl=1&kat_id=34&menu_id=53.
 13. http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-unijny-sojusz-drogowy-przeciwko-polskim-firmom-transportowym.
 14. http://forsal.pl/artykuly/1016193,sojusz-drogowy-przeciw-polsce-bogate-panstwa-ue-uderza-w-interesy-naszych-firm.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu