BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Izabela (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wynagradzanie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
A Few Comments about Remuneration of Young Workers Employed for Vocational Training
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 9, s. 18-22, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenie za pracę, Wynagrodzenie godziwe, Młodzież, Kwalifikacje zawodowe, Kompetencje pracownicze
Remuneration for work, Fair remuneration, Youth, Professional skills, Employees competencies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są rozważania nad kwestiami związanymi z wynagradzaniem pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Problematyka ta jest złożona i wielowątkowa, choć pomijana w teorii i praktyce. Autorka postawiła sobie za cel przede wszystkim zwrócenie uwagi na sytuację młodocianych, podając w wątpliwość aktualnie obowiązujące stawki wynagradzania tej kategorii podmiotów świadczących pracę, które w znacznym stopniu odbiegają od standardów międzynarodowych. Analizy prowadzone są w kontekście godności człowieka pracy, wynagrodzenia godziwego, wartości ekonomicznej, jakości i ilości pracy oraz doświadczenia i kwalifikacji, które mogą być przesłankami odmiennego niż w przypadku pracowników dorosłych kształtowania wynagrodzenia młodocianych. (abstrakt oryginalny)

The article deals with issues related to the remuneration of young workers employed for vocational training. This issue is complex and multithread, but in theory and in practice it is skipped. First of all the author set herself a goal to draw attention to the situation of youthful, questioning the current rates of salaries for this category of providers, which differ significantly from international standards. The analyzes are carried out in the context of human dignity, fair salary, economic value, quality and quantity of work, experience and qualifications which may be cause to different from the adult workers shaping remuneration for youth workers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran K.W., red. (2016), Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Dyczewski L. (1994), Słuszna i sprawiedliwa płaca w katolickiej nauce społecznej, "Polityka Społeczna", nr 2.
 3. Goździewicz G. (1977), Problematyka prawna nauki zawodu w uspołecznionych zakładach pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 4. Jacukowicz Z. (1994), Płaca godziwa - wymóg Europejskiej Karty Społecznej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 5.
 5. Jaśkowski K., Maniewska E., red. (2016), Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem. Tom I, LEX a Wolters Kluwer busines, Warszawa.
 6. Laborem exercens (1995), encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 7. Liszcz T. (2015), Praca nie jest towarem, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia", vol. LXII, s. 115-127.
 8. Nowak M. (2014), Wynagrodzenie za pracę, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 9. Salwa Z. (1996), Dostosowanie prawa polskiego w zakresie pracy kobiet i młodocianych do prawa Rady Europy, w: L. Florek (red.), Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, IPiSS, Warszawa, s. 193-227.
 10. Skoczyński J. (1997), Prawo do godziwego wynagrodzenia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 4.
 11. Stadniczeńko L. (2000), Urzeczywistnianie prawa w zatrudnianiu młodocianych w okresie transformacji, Uniwersytet Opolski, Opole.
 12. Wagner B. (1996), Ekwiwalentność wynagrodzenia i pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6.
 13. Włodarczyk M. (1990), Zatrudnianie młodocianych według kodeksu pracy, w: Z. Salwa (red.), Przesłanki reformy prawa pracy, cz. II, IPiSS, Warszawa, s. 155-170.
 14. Wratny J. (2017), Prawo do wynagrodzenia za pracę w świetle zasad sprawiedliwości i równości, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 3.
 15. Wujczyk M. (2017), Opinia w zakresie oceny zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej przygotowana na zlecenie Rady Dialogu Społecznego, materiał otrzymany podczas seminarium "Strategia ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej: błyskawiczna operacja czy długi marsz?", 21.04.2017 r., Wydział Prawa i Administracji UAM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu