BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górniak Sylwia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Aktywność i skuteczność gmin powiatu konińskiego w pozyskiwaniu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 na realizację zadań własnych samorządu lokalnego1
Activity and Effectiveness of Konin County Municipalities in Funds Raising from Regional Operational Programme for Wielkopolska in 2007-2013 for the Implementation of Municipalities Own Tasks
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 28, s. 115-129, rys., bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Fundusze strukturalne
District, Structural funds
Uwagi
streszcz. ,summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Powiat koniński, Wielkopolska
Konin County, Wielkopolska
Abstrakt
Integracja Polski z Unią Europejską stworzyła dla samorządów gminnych niepowtarzalną szansę na uzupełnienie braków występujących w budżetach lokalnych. Możliwości i korzyści płynące z wykorzystania środków europejskich na realizację wielu kosztownych przedsięwzięć spowodowały wzrost zainteresowania gmin ich pozyskaniem. Celem pracy jest identyfikacja zróżnicowania aktywności i skuteczności gmin powiatu konińskiego w pozyskiwaniu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO). Analiza uwzględnia lata 2007-2013 i obejmuje swym zakresem 14 gmin powiatu konińskiego. Przeprowadzono ją w odniesieniu do zadań własnych gmin, co pozwoliło zidentyfikować główne kierunki wsparcia udzielonego gminom z tego programu operacyjnego.(abstrakt oryginalny)

Polish integration with the European Union created for polish municipalities unique opportunity to fill gaps in local budget. Possibilities and benefits of the use UE funds for the implementation of many costly projects caused an increased of interest municipalities their acquire. The aim of the paper is to identify differentiation of activity and effectiveness of Konin county municipalities in funds raising from the Regional Operational Programme for Wielkopolska (WRPO). The analysis covers the period 2007-2013 and includes 14 municipalities of Konin county. The analysis was carried out in relation to the municipalities own tasks, which allowed to identify main directions of support provided to municipalities under this Operational Programme(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Churski P 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  2. Churski P. 2014. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce - proba bilansu pierwszej dekady członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] P Churski, T Stryjakiewicz (red.), Poznań - proba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 27: 25-44.
  3. Jastrzębska M. 2012. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  4. Kuchleweski T., Tołoczko A., Sadowska M., Sadowski T 2007. Fundusze Pomocowe UE. Praktyczny poradnik dla samorządów w okresie 2007-2013. Provent Investment, Kleosin-Ignatki.
  5. Leoński Z. 2002. Samorząd terytorialny w RP. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  6. Misterek W. 2008. Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Diffin, Warszawa.
  7. Motek P. 2006. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  8. Niewiadomski Z. (red.), Siemiński W., Sosnowski P, Tetera M. 2001. Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa.
  9. Sztorc E., Świstak M., Tkaczyński J.W. 2011. Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  10. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu